Ansattes medbestemmelsesrett

Arbeidstakere har i enkelte sammenhenger medbestemmelsesrett på arbeidsplassen. Retten til medbestemmelse fremgår av flere ulike kilder. Sentalt står aksjeloven, arbeidsmiljøloven og ev. tariffavtale som arbeidstakerne kan være bundet av.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
24/08/2018

Ansattes medbestemmelsesrett omtales gjerne som bedriftsdemokrati og gir uttrykk for arbeidstakernes rett til å medvirke ved beslutninger som arbeidsgiver treffer og som er av betydning for arbeidsforholdet. Verken i lov eller i det arbeidsrettslige avtaleverket finnes noen entydig definisjon av begrepet, men medbestemmelsesretten kan sies å omfatte alle tiltak som gir de ansatte innflytelse på avgjørelsesprosesser på alle plan i virksomheten, fra fastsetting av virksomhetens overordnede mål til de løpende avgjørelser i tilknytning til den enkeltes daglige arbeid og innsatsvilje.

Medbestemmelsesretten innebærer at de ansatte får et større eierskap til de beslutninger som foretas i bedriften og beslutningene får en bedre forankring. Imidlertid finnes det naturligvis begrensninger i medbestemmelsesretten. Det er arbeidsgiver som har ansvaret for virksomheten og rett til å foreta beslutninger i medhold av styringsretten.

Prinsippet om medbestemmelsesrett er fastslått i Grunnloven § 110 annet ledd som lyder slik: "Nærmere bestemmelser om ansattes medbestemmelsesrett på sin arbeidsplass fastsettes ved lov". De nærmere reglene om medbestemmelsesretten er i tråd med dette innatt i flere lover i ulike former.

I arbeidsmiljøloven kapittel 8 finnes det regler om informasjon og drøfting med arbeidstakernes tillitsvalgte i bedrifter som har 50 eller flere ansatte. Formålet med disse reglene er å sikre at arbeidstakerne får relevant informasjon om viktige beslutninger som angår dem.

Videre innehar arbeidsmiljøloven enkelte andre, spredte bestemmelser som forutsetter medbestemmelsesrett. § 4-2 inneholder krav om tilrettelegging, medvirkning og utvikling for den enkelte arbeidstaker, mens § 4-6 inneholder særlige bestemmelser om tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne. Videre finnes det bestemmelser om verneombud i kapittel 6 hvis primære oppgave er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. I arbeidsmiljøloven kapittel 7 er det fastslått at det i virksomheter som jevnlig sysselsettes minst 50 arbeidstakere, skal være et arbeidsmiljøutvalg. Dette er et samarbeidsutvalg mellom de ansatte og ledelsen, og kapittelet regulerer nærmere utvalgets oppgaver. § 9-2 bestemmer at arbeidsgiver plikter å drøfte behov, utforming, gjennomføring og vesentlig endring av kontrolltiltak i virksomheten med arbeidstakernes tillitsvalgte. For arbeidsgivere som vurderer å gå til masseoppsigelser, fastslår arbeidsmiljøloven § 15-2 en plikt til å informere og drøfte med arbeidstakernes tillitsvalgte. Ved virksomhetsoverdragelse har arbeidsgiver plikt til informasjon og drøfting om planleggingen og gjennomføringen av overdragelsen med de tillitsvalgte, se § 16-5.

Aksjeloven og allmennaksjeloven

I aksjeloven og allmennaksjeloven finnes det blant annet regler om arbeidstakernes rett til representasjon i styret og i bedriftsforsamlingen for virksomheter som er organisert som henholdsvis aksjeselskaper (AS'er) og allmennaksjeselskaper (ASA'er).

Uavhengig av virksomhetens organisasjonsform, har arbeidstakere gjennom tariffavtalene lenge hatt innflytelse på vesentlige deler av arbeidsordningen i bedriftene. Tariffavtalene (de kollektive avtaler) gir ikke arbeidstakerne bare rettigheter til informasjon og drøfting, men også rett til å forhandle på en rekke områder. Disse arbeidstakerne har dermed, via sine tillitsvalgte, en mulighet til å påvirke i større grad enn de lovbestemte rettighetene gir mulighet for.

Vi bistår klienter over hele landet.

Geir Kruge Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater