Fortrinnsrett til deltidsansatte

Fortrinnsrett deltidsansatte

Med hjemmel i arbeidsmiljøloven § 14-3 har deltidsansatte under visse forutsetninger krav på fortrinnsrett til utvidet stilling (inntil 100 %) fremfor at bedriften ansetter en ny person i ledig stillingsandel.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
27/07/2021

Hva er fortrinnsrett og hvem kan utøve fortrinnsrett?

Fortrinnsrett er retten til å bli tildelt en stilling fremfor andre søkere.

Med deltidsansatt menes her en person som har avtalt arbeidstid som er lavere enn normal arbeidstid i vedkommende yrke eller bransje.

Bestemmelsen gir deltidsansatte rett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse i virksomheten.

Hvordan fungerer fortrinnsrett for deltidsansatte?

  1. Deltidsansatte har fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse i virksomheten. Fortrinnsretten kan også gjelde en del av en stilling.
  2. Fortrinnsretten er betinget av at arbeidstaker er kvalifisert for stillingen og at utøvelse av fortrinnsretten ikke vil innebære vesentlige ulemper for virksomheten.
  3. Før arbeidsgiver fatter beslutning om ansettelse i stilling som arbeidstaker krever fortrinnsrett til, skal spørsmålet så langt det er praktisk mulig drøftes med arbeidstaker, med mindre arbeidstaker selv ikke ønsker det.
  4. Fortrinnsrett etter § 14-2, med unntak av § 14-2 andre ledd første punktum, går foran fortrinnsrett for deltidsansatte.
  5. Tvist om fortrinnsrett for deltidsansatte etter § 14-3 avgjøres av tvisteløsningsnemnda, jf. § 17-2.

Hvilke vilkår må være oppfylt?

— Arbeidstaker må være kvalifisert

En forutsetning for at arbeidstakeren har fortrinnsrett er at den deltidsansatte er kvalifisert for stillingen. Begrepet "kvalifisert" skal tillegges det samme innholdet som etter arbeidsmiljøloven § 14-2.

Ved vurderingen av hvorvidt arbeidstaker er å anse som kvalifisert, kan det tas hensyn til faglig og personlige forutsetninger.

Det stilles krav til at man innehar de kvalifikasjoner som er nødvendig for stillingen, og det kan ikke stilles noe høyere krav enn det som må anses som gjennomsnittlig for den aktuelle stillingen.

— Vesentlige ulemper for virksomheten

Videre er fortrinnsretten betinget av at utøvelsen av fortrinnsretten ikke innebærer "vesentlige ulemper" for virksomheten.

Hva som utgjør en "vesentlig ulempe" beror på en konkret vurdering av utslagene en utøvelse av fortrinnsretten vil medføre for virksomheten. Det er ikke tilstrekkelig å påberope en generell ulempe.

Som ordlyden tilsier må ulempen være "vesentlig", og det er kun kvalifiserte ulemper som kan begrunne unntak fra fortrinnsretten.

For eksempel; Dersom det er nødvendig for bedriften å ha flere ansatte for å unngå brudd på lovens bestemmelser om arbeidstid, helgearbeid og ukentlig hvile, vil fortrinnsretten kunne utgjøre en vesentlig ulempe.

Arbeidsgivers drøftelsesplikt

Etter tredje ledd må du som arbeidsgiveren drøfte ansettelsesbeslutningen med arbeidstakere som gjør gjeldende fortrinnsrett forut for ansettelsen.

Arbeidsgivers plikt til å drøfte saken med arbeidstaker skal tolkes strengt, og skal gjennomføres så langt det er praktisks mulig, med mindre arbeidstaker selv ikke ønsker det.

Samtidig gir ikke bestemmelsen føringer når det hvordan drøftelsene skal utføres, noe som gir arbeidsgiver en viss frihet til hvordan drøftelsesplikten løses.

Det er lagt til grunn at et slikt møte som utgangspunkt skal foregå som individuelle drøftinger, og kan gjennomføres på telefon eller video med den aktuelle arbeidstakeren.

Flere arbeidstakere som har fortrinnsrett

Arbeidstakere som har alminnelig fortrinnsrett grunnet virksomhetens forhold etter § 14-2 skal prioriteres foran deltidsansatte med fortrinnsrett.

Videre skal en deltidsansatt med fortrinnsrett ha prioritet foran en midlertidig ansatt med fortrinnsrett etter § 14-2 annet ledd første punktum.

Arbeidsmiljøloven regulerer ikke de tilfellene der flere deltidsansatte gjør fortrinnsrett gjeldende. Det er imidlertid lagt til grunn at det utvelgelsen må være saklig begrunnet.

Det innebærer at du arbeidsgiver står fritt til å velge hvem som skal tre inn i stillingen, så lenge ikke valget er i strid med diskrimineringslovgivningen, det ulovfestede saklighetsprinsippet, eller særbestemmelser i tariffavtaler.

Tvsit om brudd på fortrinnsrett

Ved tvist om brudd på fortrinnsrett kan saken bringes inn for Tvisteløsningsnemnda.

Fristen for å bringe inn saken for Tvisteløsningsnemnda er kort: 4 uker fra arbeidstakeren mottar avslag på utvidet stilling. Det er ingen formkrav til avslaget på søknaden.

Det er tilstrekkelig at arbeidsgiveren orienterer arbeidstakeren om avslaget muntlig, så lenge arbeidstakeren burde forstått at søknaden er avslått.

En meddelelse om at en annen er tilsatt er å anse som et avslag.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vegard lund front

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater