Frynsegoder

En mann sitter utendørs i dress. Han har på et headset og holder telefonen sin. Foto

Normalt fremgår arbeidstakers rettigheter av arbeidsavtalen, men ikke alltid. Enkelte av arbeidsgivers ytelser, og særlig de som hver for seg har begrenset verdi, benevnes gjerne "frynsegoder".

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
02/05/2023

Hva er frynsegoder?

Frynsegoder er en direkte oversettelse av det engelske begrepet "fringe benefits", og er en fellesbetegnelse på økonomisk godtgjørelse.

Økonomiske godtgjørelser eller frynsegoder, er det arbeidstaker får fra sin arbeidsgiver ut over den lønnen som er avtalt.

Typiske frynsegoder i arbeidslivet er:

 • Fri telefon
 • Mobiltelefon
 • Internett
 • Fri bil
 • Gratis avis

Begrepet frynsegoder finnes ikke loven. I skatteloven, skattebetalingsloven og forskrifter til disse lovene brukes gjennomgående begrepet naturalytelser. I skatteloven § 5-12 er naturalytelser definert som: "enhver økonomisk fordel som ytes i annet enn kontanter, sjekker og lignende betalingsmidler."

Med andre ord vil det si lønn i annet enn penger og dermed frynsegoder/naturalytelser. Som det fremgår blir disse begrepene benyttet om hverandre.

Kan arbeidsgiver ensidig redusere frynsegodene?

Utgangspunktet for alle ansettelsesforhold er arbeidsavtalen. En arbeidsavtale skiller seg i så måte ikke fra andre avtaletyper med hensyn til tilbud og aksept. Når gyldigheten av innholdet i en arbeidsavtale skal vurderes, må derfor dette gjøres ut i fra vanlige avtalerettslige regler. Hvorvidt frynsegodene er tatt inn i arbeidsavtalen eller ikke, vil derfor være av betydning for arbeidstakeren.

Frynsegoder kan enten være avtalt i arbeidsavtalen eller fremgå av arbeidsgivers personalhåndbok, og det er her skillet ligger. Er frynsegoder inntatt i arbeidsavtalen, er det individuelt avtalte ytelser det er tale om. Er derimot frynsegodene fastsatt i personalhåndboken, er dette noe alle de ansatte får og således ingen individuell avtalt godtgjørelse. Forskjellen viser seg blant annet når arbeidsgiver vil foreta endringer.

Individuelt avtalte frynsegoder kan som hovedregel ikke endres av arbeidsgiver alene i kraft av styringsretten. Det vil være et brudd på den gjensidige arbeidsavtalen og således stride mot de avtalerettslige reglene. Frynsegoder inntatt i personalhåndboken har derimot arbeidsgiver i større grad adgang til å endre, da dette normalt ikke er en individuell avtale. Det vil derfor være av avgjørende betydning for arbeidstakeren, om frynsegodene fremgår av arbeidsavtalen eller ikke.

Hva gjør våre advokater for deg?

Vurderes endring vedrørende frynsegoder eller andre endringer i arbeidsavtalen, er det viktig at saken håndteres riktig sett fra begge parters ståsted. I en slik prosess kan det derfor være avgjørende å få bistand fra advokat med spesialisering i arbeidsrett. Hos arbeidsrettsadvokater.no vil vi gi problemstillingen prioritet og sørge for at saken håndteres korrekt.

Bli kjent med våre advokater i dag

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
 • Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
 • Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

 • Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
 • Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
 • Du vil få svar på alle dine spørsmål om arbeidsrett.
 • Dine interesser vil bli ivaretatt.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi har bred erfaring innenfor arbeidsrettslige problemstillinger.
 • Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
 • Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår deg som enten arbeidsgiver eller arbeidstaker, i prosesser for domstolene, i forhandlinger og ved behov for rene rådgivningstjenester.

Vi bistår klienter over hele landet.

Geir Kruge Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater