Hjemmekontor: Kan rett til å jobbe hjemmefra trekkes tilbake?

Arbeidsrettsadvokater no headerbilder 9

Som arbeidsgiver har du kanskje inngått avtale med de ansatte om rett til hjemmekontor, enten som en permanent løsning gjennom arbeidsavtalen, eller som en midlertidig løsning under covid-19-pandemien. Selv om det foreligger avtale om hjemmekontor med de ansatte, er det ikke nødvendigvis til hinder for at du som arbeidsgiver kan trekke tilbake denne ordningen.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
11/06/2021

Utgangspunktet – arbeidssted fremgår av arbeidsavtalen

Hvor arbeidstakeren skal ha sitt arbeidssted skal fremgå av den enkeltes arbeidsavtale. For de fleste vil dette være der arbeidstakeren har sin faste kontorplass, eventuelt arbeidsgivers forretningsadresse.

I noen tilfeller kan det være aktuelt å avtale at arbeidstakeren også skal ha mulighet for hjemmekontor. Dette kan være særlig aktuelt hvor arbeidstakeren har en lang reisevei til jobb og der det ikke er nødvendig at arbeidet utføres på selve kontorplassen. Hvorvidt arbeidstakeren vil ha en slik rett til å ha hjemmekontor må avtales i hvert enkelt tilfelle.

Bakgrunnen for dette er at det ligger til styringsretten til deg som arbeidsgiver både å tillate og forby arbeidstakeren å ha hjemmekontor og det er du som bestemmer hvor arbeidstakeren skal yte sin arbeidskraft.

Fremgår retten til hjemmekontor av arbeidsavtalen?

Hvorvidt du har anledning til å trekke tilbake retten til hjemmekontor der dette er avtalt med arbeidstakeren, vil i utgangspunktet bero på om retten til hjemmekontor fremgår av arbeidstakerens arbeidsavtale.

Der det fremkommer av arbeidsavtalen at arbeidstakeren har rett til hjemmekontor av et visst omfang, vil du som arbeidsgiver ikke ha anledning til ensidig å trekke denne retten tilbake uten arbeidstakerens samtykke i kraft av styringsretten.

Ved manglende samtykke fra arbeidstakeren må du da gå veien om endringsoppsigelse. Det vil si at du må meddele arbeidstakeren en oppsigelse av den gjeldende arbeidsavtalen med tilbud om en ny arbeidsavtale hvor retten til hjemmekontor bortfaller. En slik endringsoppsigelse forutsetter imidlertid at du har en saklig grunn til å frata den ansatte retten til hjemmekontor.

Hva hvis retten til hjemmekontor ikke fremgår av arbeidsavtalen?

I mange tilfeller fremgår ikke retten til hjemmekontor av den ansattes arbeidsavtale. Det kan være at partene har inngått en muntlig avtale om at arbeidstakeren skal ha rett til hjemmekontor. Om du som arbeidsgiver i slike tilfeller kan trekke retten til hjemmekontor tilbake, vil da bero på om arbeidstakeren har opparbeidet seg en individuell rettighet til å ha hjemmekontor.

En slik rettighet kan foreliggedersom retten til hjemmekontor har vært av et visst omfang og vart over en lengre periode. Det skal imidlertid mye til før en slik rettighet er opparbeidet, men som arbeidsgiver må du likevel foreta en konkret vurdering av hva som er avtalt med den enkelte arbeidstaker.

Selv om du har rett til å avvikle ordningen med hjemmekontor uten å gå veien om endringsoppsigelse, bør du foreta en interesseavveining mellom virksomhetens behov for å frata den ansatte retten til hjemmekontor opp mot hvilke ulemper en slik endring vil påføre arbeidstakeren.

Her vil eksempelvis vesentlig lengre arbeidsreise og da vesentlig høyere reisekostnader tale for at arbeidstakeren bør samtykke til avvikling av hjemmekontor.

Hvilke krav stilles til hjemmekontor?

Forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem (hjemmekontorforskriften) oppstiller enkelte rettigheter og plikter for både arbeidsgiver og arbeidstaker ved bruk av hjemmekontor. Forskriften gjelder ikke kortvarig eller sporadisk hjemmearbeid, og kun for arbeid som utføres i arbeidstakers eget hjem.

Særlig om hjemmekontor på grunn av koronaviruset

Som følge av at det er du som arbeidsgiver som i utgangspunktet bestemmer hvor de ansattes arbeidssted skal være, er det ingen automatikk i at retten til hjemmekontor grunnet koronaviruset skal fortsette når pandemien er over, med mindre det er inngått avtale om at retten til hjemmekontor skal fortsette også etter pandemiens slutt.

Dersom tilbaketrekk av retten til hjemmekontor i forbindelse med koronaviruset er i tråd med retningslinjene til lokale og nasjonale myndigheter, står du som arbeidsgiver i utgangspunktet fritt til å gjøre det. Det er likevel viktig at du har en åpen dialog, og et tett samarbeid med verneombud og tillitsvalgt i forbindelse med tilbakekomst til kontoret. Det må eksempelvis foretas en kartlegging og risikovurdering der det settes krav til det fysiske arbeidsmiljøet med tanke på avstand og annen tilrettelegging. Det kan også bli aktuelt å foreta individuelle tilretteleggingstiltak for ansatte i risikogruppen.

Tilbaketrekk av retten til hjemmekontor – hvordan gå frem?

Som arbeidsgiver bør du sørge for en ryddig prosess og forsvarlig saksbehandling rundt både vurderingen og avgjørelsen av å trekke tilbake retten til hjemmekontor. Før avgjørelsen tas og endringen iverksettes bør du derfor innkalle arbeidstakeren til et møte.

I møtet bør du redegjøre for hvorfor du ønsker å trekke tilbake ordningen med hjemmekontor og la arbeidstakeren få anledning til fremstille sitt syn på saken. Arbeidstakeren bør også få anledning til å ha med en tillitsvalgt i møtet.

Dersom du gjennomfører møtet og lar arbeidstakeren fremlegge sine synspunkter, vil dere lette kunne komme fram til en rimelig løsning og derfor unngå konflikt. I møtet kan dere også avtale dere frem til alternative løsninger hvor det for eksempel startes med en nedtrapping av retten til hjemmekontor.

Hva hvis arbeidstaker ikke godtar at hjemmekontor trekkes tilbake?

Dersom du som arbeidsgiver i kraft av styringsretten har anledning til å frata arbeidstakeren retten til hjemmekontor og dette iverksettes uten at arbeidstakeren retter seg etter pålegget, vil du ha anledning til å gå til oppsigelse av arbeidstakeren.

Bistand fra advokat ved spørsmål om hjemmekontor

  • Vurdere om det foreligger grunnlag til å trekke tilbake retten til hjemmekontor
  • Vurdere rekkevidden av styringsretten
  • Bistå med kartlegging og risikovurdering med tilbakekomst til kontoret
  • Øvrige arbeidsrettslige spørsmål tilknyttet forhold rundt hjemmekontor

Vi bistår klienter over hele landet.

Geir Kruge Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater