• Hovedside>
  • Ansettelse>
  • Arbeidsgivers styringsrett: Kan arbeidsgiver sette ned lønn som alternativ til permittering?

Arbeidsgivers styringsrett: Kan arbeidsgiver sette ned lønn som alternativ til permittering?

Som følge av covid-19 har flere bedrifter vært nødt til å ta grep for å sikre en videre forsvarlig drift. Et av spørsmålene som kan dukke opp i den forbindelse, er hvorvidt arbeidsgiver kan foreta en lønnsreduksjon som et alternativ til permittering.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
18/08/2020

Lønnskutt eller permittering?

Arbeidsgiver har kun adgang til å benytte permittering når saklig grunn gjør det nødvendig for bedriften. Det kreves videre at årsaken til permitteringen er av midlertidig art. For eksempel sviktende oppdragstilfang eller omsetningssvikt som antas å være av forbigående karakter.

Det kan i slike situasjoner være fordelaktig for bedriften å beholde arbeidsstokken for å forsøke å tilføre nye oppdrag, og for å opprettholde et aktivitetsnivå. Et tiltak i den forbindelse kan være å sette ned arbeidstakerens lønn i en nærmere angitt periode, i stedet for å permittere.

Kan arbeidsgiver pålegge lønnsreduksjon?

Arbeidsgiver har som hovedregel ikke anledning til ensidig å redusere den ansattes lønn.

Arbeidsavtalen pålegger arbeidsgiver å betale et arbeidsvederlag for den arbeidskraften som stilles til disposisjon av arbeidstaker.

En beslutning som går ut på å redusere arbeidstakers avtalte lønn, vil dermed være en beslutning som faller utenfor arbeidsgivers styringsrett. Dette gjelder som utgangspunkt også i de tilfeller hvor lønnsreduksjonen kun skal gjelde for en midlertidig periode.

Dersom arbeidsgiver ønsker å sette ned arbeidstakers lønn kan dette søkes løst ved å inngå en frivillig avtale med den ansatte. Arbeidsgiver må dermed innhente arbeidstakers samtykke.

Hva hvis arbeidstaker ikke ønsker å godta lønnsreduksjonen?

Ved endringer i arbeidsforholdet som ikke kan besluttes ensidig i kraft av arbeidsgivers styringsrett, må arbeidsgiver benytte seg av såkalt endringsoppsigelse. Det betyr at arbeidsgiver vil være nødt til å gå veien om endringsoppsigelse, dersom man fortsatt ønsker å sette ned arbeidstakers lønn og det ikke er mulig å innhente arbeidstakers samtykke.

Hva er en endringsoppsigelse?

En endringsoppsigelse innebærer at arbeidstaker mottar en vanlig oppsigelse, samtidig som vedkommende tilbys en ny arbeidsavtale med endret innhold. Som ved ordinær oppsigelse, stilles det krav til at endringsoppsigelsen er saklig begrunnet.

Endringsoppsigelsen må dermed oppfylle alminnelige vilkårene i arbeidsmiljøloven § 15-7, samtidig som arbeidsgiver er forpliktet til å følge de samme saksbehandlingsreglene som ved ordinær oppsigelse, herunder gjennomføring av drøftelsesmøte etter arbeidsmiljøloven § 15-1. I tillegg må oppsigelsen oppfylle formkravene etter arbeidsmiljølovens § 15-4.

Få kvalifisert bistand ved oppsigelse: Dette kan Codex Advokat hjelpe deg med

Dersom det er nødvendig å gå veien om oppsigelse, må også de formelle vilkår for oppsigelse være oppfylt; dvs. at det er innkalt til og gjennomført drøftelsesmøte og at oppsigelsen fyller lovens formkrav.

Codex advokater har egen arbeidslivsavdeling og bistår klienter over hele landet. Våre advokater har lang og inngående erfaring med alle typer av arbeidsrettslige problemstillinger.

Vi bistår klienter over hele landet.

Geir Kruge Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater