Minstelønn: Almenngjøring av tariffavtaler

Et mennesker bruker et sveiseverktøy. Foto

I Norge finnes det ikke allment fastsatte grenser for minstelønn. Regulering av minimumskrav for lønn og arbeidsvilkår er overlatt til forhandlinger mellom arbeidsgiverorganisasjonene og fagforeningene.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
31/03/2021

I de aller fleste bransjer foreligger dermed tariffavtaler med bindende regulering av minimumsvilkår. Dette gjelder imidlertid i utgangspunktet bare for de bedrifter som er part i eller bundet av disse avtalene.

Lønnssikkerhet for for ansatte uten tariffavtale

Med økt arbeidsinnvandring som følge av blant annet økt felleskap med EU, har det dukket opp problemer i noen bransjer som følge av at enkelte grupper av arbeidsinnvandrere ansettes i bedrifter uten tariffavtale på langt dårligere vilkår enn i bransjen for øvrig - såkalt sosial dumping.

De ansettende bedriftene unngår da de tariffbestemte minstevilkårene ved å ansette utenlandsk uorganisert arbeidskraft.

Lov om almenngjøring av tariffavtaler

Som et ledd i innføring av EU-regelverk i Norge, ble lov om allmenngjøring av tariffavtaler vedtatt.

Med hjemmel i denne loven kan tariffnemnda bestemme at tariffavtalen for bransjen, helt eller delvis, skal gjelde for alle bedrifter og arbeidstakere på området dersom det foreligger dokumentasjon for at det foregår sosial dumping på området.

Det kan bestemmes at allmenngjøringen skal gjelde på landsbasis eller bare på et avgrenset geografisk område.

Sosial dumping

Selv om en tariffavtale er allmenngjort for et område, gjelder det et unntak slik at en allmenngjort tariffavtale likevel ikke gjelder i det enkelte tilfellet dersom arbeidstaker samlet sett er omfattet av gunstigere lønns- og arbeidsvilkår i henhold til avtale, eller etter de lover som gjelder i det landet de kommer fra, enn det som følger av tariffavtalen.

I tillegg til den åpenbare fordelen slik allmenngjøring har for den enkelte arbeidstaker som er utsatt for sosial dumping, har allmenngjøring av tariffavtaler en viktig effekt for markedet i form av at den sikrer konkurransedyktigheten til norske bedrifter og -arbeidstakere, samt sikrer muligheten for at alle kan konkurrere på like vilkår.

Almenngjøring av tariffavtaler - virkeområde

Per januar 2011 har arbeid på byggeplasser,i skips- og verftsindustrien, samt i jordbruks- og gartnerinæringene allmenngjorte tariffavtaler. Fra 22. juni 2011 er det også allmenngjort tariffavtale i renholdsbransjen. Allmenngjøringen er regulert i egne forskrifter.

Tidligere har også andre bransjer og områder vært underlagt allmenngjøring av tariffavtalen, men disse har blitt opphevet ettersom det har blitt godtgjort at det ikke lenger foregår sosial dumping på området.

På samme tidspunkt arbeides det med allmenngjøring av tariffavtaler i andre bransjer, herunder vask- og renholdsbransjen, hvor det er sannsynlig at det vil bli lagt fram begjæring om allmenngjøring av tariffavtalen for tariffnemnden i nær fremtid.

Vi bistår klienter over hele landet.

Geir Kruge Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater