Hva innebærer avskjed?

Avskjed innebærer at arbeidsforholdet umiddelbart opphører. Arbeidstaker må dermed fratre med øyeblikkelig virkning samt at arbeidsgivers lønnsplikt samtidig opphører. Dette er derfor en svært streng reaksjon overfor arbeidstaker og det er således strenge beviskrav.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
01/09/2018

Hva skal til for å bli meddelt avskjed?

For at arbeidsgiver skal kunne benytte seg av avskjed som reaksjon, må arbeidstaker ha gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller på annen vesentlig måte brutt arbeidskontrakten. Dette fremkommer og reguleres av arbeidsmiljøloven § 15-14.

Handlinger som kan begrunne avskjed er eksempelvis ordrenekt, alvorlige tilfeller av illojalitet, straffbare handlinger, ulegitimert fravær, mv. At bedriften går dårlig eller har behov for omstrukturering legitimerer for eksempel ikke avskjed. Det er kun forhold på arbeidstakers side som kan legges til grunn.

Før arbeidsgiver beslutter avskjed skal arbeidstaker kalles inn til drøftelsesmøte, jf. arbeidsmiljøloven § 15-1. I drøftelsesmøtet skal arbeidsgiver fremlegge saken for arbeidstaker med de påstander og bevis som finnes i saken. Arbeidstaker skal da få anledning til å forklare seg, slik at eventuelle misforståelser kan oppklares. Dersom arbeidsgivers påstander viser seg å være korrekte kan arbeidstakeren bli meddelt avskjed.

I vurderingen av om avskjed er rett reaksjon, bør arbeidsgiver også se hen til hvordan en eventuell avskjed vil ramme arbeidstakeren samt hvordan det vil påvirke bedriften. Dersom arbeidstaker blir uforholdsmessig hardt rammet av å bli meddelt avskjed, kan det hende at oppsigelse i det konkrete tilfellet er mer riktig. Her bør bedriftens behov for en rask avslutning av arbeidsforholdet bli vurdert opp mot hvordan arbeidstakeren rammes av avskjeden.

Hvordan det vil ramme arbeidsmiljøet og eventuelt bedriftens rykte utad, er også momenter som bør bli tatt med i vurderingen.

Når beslutning om avskjed er fattet

Når beslutning om avskjed er fattet og arbeidstaker mottar avskjedsbrevet, kan arbeidstaker kreve forhandlingsmøte. Dette fremkommer av arbeidsmiljøloven § 17-3. Kravet om forhandlinger må være fremmet innen to uker fra arbeidstakeren mottok avskjeden. Blir ikke partene enige i forhandlingsmøte kan arbeidstaker ta saken til domstolene.

Ved tvist om avskjedens rettmessighet eller gyldighet er søksmålsfristen åtte uker fra forhandlingenes avslutning. Dersom arbeidstaker kun krever erstatning er søksmålsfristen seks måneder fra forhandlingenes avslutning. Dette fremkommer av arbeidsmiljøloven § 17-4.

I motsetning til en arbeidstaker som blir meddelt oppsigelse, har avskjediget arbeidstaker ikke rett til å stå i stillingen frem til saken er løst. Dette henger sammen med at avskjed er en reaksjon som utløses av arbeidstakers grove pliktbrudd. Dersom avskjediget arbeidstaker hadde hatt rett til å stå i stillingen, kunne dette medført store ekstrabelastninger for arbeidsgiver.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vegard lund front

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater