Bedriftsinterne aldersgrenser

Fra og med 1. juli 2015 har domstolenes praksis rundt vilkårene for bedriftsinterne aldersgrenser blitt lovfestet i arbeidsmiljøloven § 15-13 A.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
19/12/2019

§ 15 -13 a. Opphør av arbeidsforhold grunnet alder

(1) Arbeidsforholdet kan bringes til opphør når arbeidstaker fyller 72 år.

(2) Lavere aldersgrense kan fastsettes der det er nødvendig av hensyn til helse eller sikkerhet.

(3) Lavere aldersgrense, men ikke under 70 år, kan fastsettes dersom grensen gjøres kjent for arbeidstakerne, den praktiseres konsekvent av arbeidsgiver og arbeidstaker har rett til en tilfredsstillende tjenestepensjonsordning. Arbeidsgiver skal drøfte lavere aldersgrense med de tillitsvalgte.

(4) Lavere aldersgrense fastsatt i medhold av andre eller tredje ledd må være saklig begrunnet og ikke uforholdsmessig inngripende, jf. § 13-3, 2. ledd.

(5) Arbeidstaker har krav på skriftlig varsel om tidspunktet for fratreden. Fratreden kan tidligst kreves seks måneder etter den første dag i måneden etter at varslet er kommet frem til arbeidstaker.

(6) Før varsel gis skal arbeidsgiver så langt det er mulig innkalle arbeidstaker til en samtale, med mindre arbeidstaker selv ikke ønsker det.

(7) Arbeidstaker som ønsker å fratre, har en tilsvarende varslingsfrist på en måned, likevel slik at kravet til skriftlighet ikke gjelder.

Loven må forstås slik at det ikke kan avtales lavere aldersgrense enn 70 år.

Hva sier loven?

Når det gjelder virkningstidspunktet for ny lovbestemmelser, gir ikrafttredelsesbestemmelsene til den nye lovteksten uttrykk for at lavere aldersgrenser enn 70 år kan beholdes inntil ett år etter lovens ikrafttreden, dvs. fram til 1. juli 2016.

Det er arbeidsgiver som ensidig kan bestemme ny aldersgrense, og det kan eks. gjøres i personalreglement/personalhåndbok. Samtidig kan det være klokt å drøfte bedriftsintern aldersgrense med tillitsvalgte og nedfelle ev. enighet i en protokoll.

Det er viktig at arbeidsgiver er konsekvent, og det er kun i unntakstilfeller der det foreligger særlige og tidsavgrensede behov at arbeidstaker får fortsette utover bedriftsintern aldersgrense. Poenget er at de ansatte skal behandles likt. Iht. lovens forarbeider og rettspraksis kan det aksepteres at inntil 10 % av arbeidstakerne får fortsette i en periode av fem år.

Har du spørsmål om alder og oppsigelse?

Geir Kruge Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater