Begrenses arbeidstakers fritidsaktiviteter av lojalitetsplikten?

I ethvert arbeidsforhold plikter arbeidstaker å opptre lojalt overfor sin arbeidsgiver. Den alminnelige lojalitetsplikten vil også ha betydning for hva en arbeidstaker gjør på fritiden. Bakgrunnen ligger i at arbeidstaker er i et kontraktsforhold med sin arbeidsgiver. Dette kontraktsforholdet innebærer at arbeidstaker pålegges plikter og rettigheter overfor arbeidsgiveren.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
01/11/2018

Skal ivareta arbeidsgivers interesser

Arbeidstaker plikter å ta hensyn til og ivareta arbeidsgivers interesser. Denne plikten kan medføre at arbeidstakers handlefrihet begrenses. Spørsmålet er om den også begrenser de fritidsaktiviteter som arbeidstaker ønsker å bedrive.

Bierverv eller annet arbeid

Å ha et bierverv eller annet arbeid på fritiden kan være i strid med lojalitetsplikten. I noen tilfeller fremgår det av arbeidsavtalen at arbeidstaker må ha samtykke fra arbeidsgiver for å drive bierverv. I slike tilfeller vil unnlatelse av innhenting av samtykke anses som brudd på arbeidsavtalen.

I vurderingen av om biervervet medfører brudd på lojalitetsplikten, oppstår spørsmålet om hvorvidt arbeidstakers bierverv medfører skade på arbeidsgivers interesser. Slik skade kan lett oppstå dersom omfanget av biervervet medfører at arbeidstakeren ikke makter å utføre sine arbeidsoppgaver på en tilfredsstillende måte.

Det anses klart at en arbeidstaker ikke kan utføre bierverv som ikke er forenelig med de tillitskrav som ligger til stillingen. Dette er lagt til grunn av Høyesterett i en avgjørelse fra 1961. Høyesterett la til grunn at en ligningsfunksjonærer i en kommune ikke hadde rett til å påta seg arbeid eller oppdrag av regnskapsmessig art hos oppdragsgivere i kommunen. Høyesterett anså dette fritidsarbeidet som arbeid som ikke kunne la seg forene med arbeidet som ligningsfunksjonær for kommunen.

Bierverv kan heller ikke utføres i selve arbeidstiden for hovedarbeidsgiver. Det ble lagt til grunn av Høyesterett i dom fra 1983.

Les mer om: Har du rett på bierverv?

Fritidsaktiviteter

Fritidsaktiviteter er noe annet enn bierverv da slike aktiviteter som utgangspunkt ikke er inntektsbringende. Men også fritidsaktiviteter vil i noen sammenhenger komme i konflikt med lojalitetsplikten som følger av arbeidsforholdet.

Fritidsaktiviteter omfatter alt en arbeidstaker benytter fritiden til. De kan således bestå i personlige gjøremål, som eksempelvis husbygging, festing eller sportslige aktiviteter.

Dersom utførelsen av disse fritidsaktivitetene medfører at arbeidstakeren møter sliten og uopplagt på jobb uten å være i stand til å utføre arbeidsoppgavene på en tilstrekkelig måte, vil lojalitetsplikten kunne anses for å være brutt. Bakgrunnen for dette er, som ved bierverv, at arbeidstaker er forpliktet til å yte sin fulle arbeidskraft mot å motta lønn fra arbeidsgiver. Dersom arbeidstakeren utfører sine ytelser på en mangelfull måte fordi han/hun er sliten/ukonsentrert, kan dette anses som illojalt. Således er i prinsipp arbeidstakers fritid begrenset av lojalitetsplikten til arbeidsgiver.

I vurderingen av arbeidstaker har opptrådt illojalt, bør arbeidsgiver legge vekt på flere forhold. Herunder om hvorvidt det dreier seg om kortvarige eller langvarige brudd på lojalitetsplikten. Selve formålet med fritidsaktiviteten vil også ha betydning. En allmenn, sunn fritidsaktivitet vil lettere aksepteres enn en mer usunn aktivitet som for eksempel festing.

Konsekvenser av brudd på lojalitetsplikten

Dersom arbeidsgiver vurderer det slik at arbeidstakers fritidsaktivitet er illojal i relasjon til arbeidsavtalen, kan dette medføre sanksjoner overfor arbeidstaker. I første omgang bør arbeidsgiver be om at arbeidstakeren avstår eller begrenser fritidsaktiviteten. Dersom arbeidstakeren ikke retter seg etter arbeidsgivers henstilling, kan dette medføre at arbeidsgiver bør gi advarsel til arbeidstakeren. I aller ytterste konsekvens kan brudd på lojalitetsplikten medføre at arbeidsgiver har et saklig grunnlag for oppsigelse.

For mer informasjon, ta kontakt med Codex Advokat Oslo!

Vi bistår klienter over hele landet.

Geir Kruge Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater