Spørsmål og svar om illojalitet

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
23/11/2015

Illojalitet i arbeidsforhold?

I et arbeidsforhold skal en arbeidstaker først og fremst unngå handlinger som kan være til skade eller kan være egnet til å skade arbeidsgiveren. Skaden trenger ikke å være av økonomisk art for at lojalitetsplikten er overtrådt, det er nok at handlingen strider mot det formålet eller målsetningen virksomheten har.
Les mer

Arbeidstakers illojalitet?

Arbeidstakers plikt til lojal opptreden overfor sin arbeidsgiver gjelder først og fremst i selve arbeidsforholdet, men plikten har flere sider. Arbeidsavtalen eller forholdet til bedriftens konkurrenter kan eksempelvis legge begrensninger på hva arbeidstaker kan gjøre på sin fritid.
Les mer

Arbeidsgivers illojalitet?

Normalt tenker man på at det er arbeidstaker som skal være lojal mot sin arbeidsgiver. Men i et arbeidsforhold er det en gjensidig lojalitetsplikt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Det innebærer at at arbeidsgiver skal vise respekt for den ansatte og ikke foreta handlinger som kan virke støtende.
Les mer

Illojalitet etter at arbeidsforholdet har opphørt?

Utgangspunktet er at lojalitetsplikten gjelder under ansettelsesforholdet, og ikke etter at arbeidsforholdet har opphørt.

Les mer

Illojalitet og oppsigelse?

Brudd på lojalitetsplikten kan oppstå både under og etter arbeidsforholdet. Sanksjonene vil derfor kunne variere ut i fra hvor i arbeidsforholdet arbeidstakeren står. Oppsigelse er det naturligvis bare snakk om dersom arbeidstakeren fortsatt er ansatt.

Les mer

Illojalitet og avskjed?

Avskjed innebærer at arbeidsgiveren avslutter arbeidsforholdet med arbeidstakeren med umiddelbar virkning. Denne formen for opphør av arbeidsforhold er dermed mer alvorlig enn oppsigelse, hvor arbeidstakeren har en oppsigelsestid.

Les mer

Illojalitet og konkurrerende virksomhet?

Lojalitetsplikten er et alminnelig prinsipp som favner mange sider av arbeidstakerens plikter. Plikt til ikke å drive konkurrerende virksomhet kan ses på som et avgrenset område innenfor denne alminnelige plikten. Det er imidlertid vanlig at forbud mot å drive konkurrerende virksomhet inntas som en egen bestemmelse i arbeidsavtalen (konkurranseklausul).

Les mer

Geir Kruge Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater