Erstatning ved usaklig oppsigelse

Dersom oppsigelsen er usaklig, vil arbeidstakeren kunne kreve erstatning. I mange tilfeller vil arbeidstaker og arbeidsgiver komme til en enighet om en utenrettslig avtale i et forhandlingsmøte.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
11/06/2015

Hvis saken er oppe for retten slik at retten skal avgjøre erstatningsspørsmålet, er hovedregelen at erstatningen skal settes til det beløp som retten finner rimelig under hensyn til arbeidstakerens økonomiske tap, arbeidstakerens og arbeidsgiverens forhold og omstendighetene for øvrig.

Erstatningen kan både omfatte økonomisk tap og ikke-økonomisk tap (erstatning for tort og svie).

Geir Kruge Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater