Hva bør stå i en oppsigelse?

En oppsigelse skal inneholde de opplysninger som følger av arbeidsmiljøloven § 15-4.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
11/06/2015

Disse omfatter arbeidstakerens rett til å kreve forhandling og reise søksmål, arbeidstakerens rett til å fortsette i stillingen mens saken pågår, de frister som gjelder for å kreve forhandling, reise søksmål og for å fortsette i stillingen, samt opplysninger om hvem som er arbeidsgiver og rett saksøkt i en eventuell sak for domstolene.

Hvis oppsigelsen er begrunnet i virksomhetens forhold, for eksempel driftsinnskrenkning, skal oppsigelsesbrevet også inneholde opplysninger om at arbeidstakeren har fortrinnsrett til ny stilling i bedriften.

Det er i utgangspunktet ikke noe krav om at selve begrunnelsen for oppsigelsen skal oppgis i oppsigelsesbrevet, men arbeidstakeren kan kreve i ettertid å få opplyst skriftlig de omstendigheter som påberopes som grunn for oppsigelsen.

Geir Kruge Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater