Oppsigelse etter 12 mnd. sykemelding?

Etter utløpet av de første 12 månedene etter at arbeidsuførheten inntrådte, vil ikke den ansatte lenger være vernet av arbeidsmiljøloven § 15-8.


Dette innebærer ikke at arbeidsgiver står fritt til å meddele en oppsigelse, idet den ansatte da vil være beskyttet av det alminnelige oppsigelsesvernet i arbeidsmiljøloven § 15-7.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
04/04/2019

Det vil si at arbeidstakeren ikke kan sies opp uten at dette er saklig begrunnet i arbeidstakers eller virksomhetens forhold.

Den vurderingen som da må foretas, knytter seg primært til om det er mulig å finne annet passende arbeid til arbeidstakeren.

Hvis det ikke finnes annet arbeid, vil to faktorer være sentrale; den sykemeldtes diagnose og prognose. Poenget er her at det må vurderes om arbeidstakeren vil kunne klare å returnere til arbeidet, helt eller delvis, innen en rimelig tidsperiode.

Geir Kruge Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater