Oppsigelse pga. alder?

Når en arbeidstaker har fylt 72 år, har bedriften rett til å si ham opp. Før fylte 72 år, vil arbeidsgiver i utgangspunktet ikke ha anledning til å gå til oppsigelse av en arbeidstaker som følge av alder. En slik oppsigelse vil anses som usaklig.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
12/10/2016

Mange bedrifter opererer imidlertid med lavere aldersgrense enn 72 år, og ofte opereres det med en aldersgrense på 70 år.

Loven åpner for en slik adgang til å fastsette en bedriftsinternaldersgrense, men det forutsetter at aldersgrensen praktiseres konsekvent, er kjent blant de ansatte og de ansatte sikres tilfredsstillende pensjon ved 70 års alder. I slike tilfeller vil en oppsigelse ved 70 år normalt bli ansett som saklig. En oppsigelse som ikke tilfredsstiller disse vilkårene, vil ellers lett kunne anses som aldersdiskriminering, hvilket er forbudt.

Det kan også avtales lavere aldersgrense enn 70 år dersom det er begrunnet i helse- eller sikkerhetsrisiko på arbeidsplassen.

Geir Kruge Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater