Spørsmål? Snakk med våre arbeidsrettsadvokater.

Våre advokater har lang og inngående erfaring med arbeidsrett; gjennom håndtering av arbeidsgiverspørsmål for både stat og industribedrifter innen NHO, gjennom arbeid som fagforeningsadvokat, som dommer/dommerfullmektig, bidragsytere til lærebøker og gjennom kursvirksomhet.

Vi bistår i dag både arbeidsgivere og arbeidstakere, ved prosesser for domstolene i forhandlinger samt ved behov for rene rådgivingstjenester.

forside bilde small2

Arbeidsrett og Codex Advokat

Arbeidsrettsadvokater.no er en del av Codex Advokat, ett av Norges ledende advokatfirmaer innen arbeidsrett. Vi bistår både ansatte og arbeidsgivere.

Les mer: Om oss

Arbeidsrett ansettelse codex advokat oslo

Ansettelse

En arbeidstaker skal som utgangspunkt ansettes i en fast stilling, men i visse tilfeller har arbeidsgiver likevel adgang til å benytte seg av midlertidige ansettelser. 

Arbeidsrett arbeidsleie codex advokat oslo

Arbeidsleie

Arbeidsleie forekommer der bedrifter leier inn arbeidstakere som blir underlagt bedriftens egen ledelse. Som både innleier og utleier må man sette seg inn i regelverket for arbeidsleie.

Arbeidsrett oppsigelse codex advokat oslo

Oppsigelse

En oppsigelse fra arbeidsgivers side må alltid være saklig begrunnet, og som arbeidsgiver bør man sette seg inn i regelverket før man sier opp en eller flere arbeidstakere. 

Ansettelse

Hovedregelen etter arbeidsmiljøloven er at en arbeidstaker skal ansettes fast. Hvis arbeidsgiver har et varig behov for arbeidskraft, er det sikker rett at arbeidstakeren har krav på fast ansettelse. Det finnes likevel unntak fra hovedregelen og i visse tilfeller har arbeidsgiver mulighet til å benytte seg av midlertidig ansettelser. 


Uavhengig av om arbeidstakeren skal ansettes i en fast eller en midlertidig stilling, må det alltid inngås en skriftlig arbeidsavtale. Hvis det er ønskelig med prøvetid, må dette avtales skriftlig  og det vil være naturlig å avtale dette i arbeidsavtalen.

Arbeidsleie

Når bedrifter leier inn arbeidstakere som blir underlagt bedriftens egen ledelse, kan vi ha å gjøre med arbeidsleie. Det finnes regler for når man som oppdragsgiver (innleier) kan leie inn arbeidstakere, både fra bemanningsforetak og  fra virksomheter som ikke har til formål å drive utleie. Det er viktig at innleier setter seg inn i  regelverket, både fordi man plikter å følge reglene og fordi  ulovlig innleie kan ha uante konsekvenser. En ulovlig innleid arbeidstaker kan kreve erstatning og ansettelse hos innleier. Utleier (bemanningsforetak og andre) må på sin side gjøre seg kjent med lønns- og arbeidsvilkår hos innleier. 

Oppsigelse

Et arbeidsforhold avsluttes normalt ved at arbeidstaker selv sier opp, men arbeidsgiver har også adgang til å si opp arbeidsforholdet så lenge det finnes saklig begrunnelse for oppsigelsen.

En oppsigelse fra arbeidstakers side kan skje både muntlig og skriftlig, mens en oppsigelse fra arbeidsgivers side alltid må skje skriftlig etter bestemte formkrav som arbeidsmiljøloven foreskriver. Selve oppsigelsesprosessen må også følge bestemte saksbehandlingsregler. 

En oppsigelse fra arbeidsgiver må dessuten være saklig begrunnet i forhold som enten relaterer seg til arbeidstakeren, virksomheten eller arbeidsgivers forhold. Typiske forhold som relaterer seg til virksomhetens forhold er nedbemanninger, og i slike tilfeller vil ikke en oppsigelse være saklig begrunnet dersom arbeidsgiver har andre passende stillinger å tilby arbeidstakeren.

Varsling

Alle arbeidstakere har rett til å si i fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. At ansatte varsler om kritikkverdige forhold er viktig, både for virksomheten det gjelder og for samfunnet. Arbeidsmiljølovens regler om varsling er et instrument som ivaretar arbeidstakernes rett til å varsle.

Det er viktig at arbeidsgiver setter seg inn i reglene for varsling. Dette fordi alle virksomheter med 5 ansatte eller flere plikter å ha varslingsrutiner, men også fordi dårlig håndtering av et varsel kan medføre at arbeidstaker har krav på erstatning fra arbeidsgiver. Videre må arbeidsgiver håndtere mottak av varsel på en forsvarlig måte.


Avskjed

Arbeidsgiver har mulighet til å avskjedige en arbeidstaker hvis han eller hun har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen.

En avskjed innebærer at arbeidsforholdet opphører med øyeblikkelig virkning. Arbeidsgiver må imidlertid følge saksbehandlingsreglene foreskrevet i arbeidsmiljøloven, noe som blant annet innebærer at  arbeidstaker må innkalles til et drøftelsesmøte før  beslutning om avskjed tas. Typiske grunner som kan føre til avskjed er gjentatt ureglementert fravær, bruk av rusmidler i arbeidstiden eller økonomisk mislighold.

Konkurranseklausuler

En konkurranseklausul er en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som begrenser arbeidstakers mulighet til å ta annen jobb etter arbeidsforholdets opphør. Nærmere bestemt begrenses adgangen til å tiltre en stilling hos annen arbeidsgiver eller adgangen til å starte, drive eller delta i annen virksomhet. 

Adgangen til å gjøre konkurranseklausuler gjeldende er sterkt lovregulert. Det er bare når arbeidsgiver har et særlig behov for vern mot konkurranse at en konkurranseklausul kan gjøres gjeldende, og den kan uansett ikke gjøres gjeldende lenger enn ett år. Arbeidsgiver er dessuten forpliktet til å betale arbeidstakeren kompensasjon.

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater