Illojalitet

Illojalitet 1

Arbeidstaker plikter å opptre lojalt overfor sin arbeidsgiver; dvs. at han plikter å ta tilbørlig hensyn til arbeidsgivers/bedriftens interesser. Denne plikten, som følger ethvert arbeidsforhold, begrenser arbeidstakers handlefrihet.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
04/05/2020

Lojalitetspliktens innhold - forholdet til omverden

Eksempelvis kan arbeidsavtalen eller forholdet til bedriftens konkurrenter legge begrensninger på:

Forholdet innad i bedriften

En annen side ved lojalitets- eller troskapsplikten er opptre på høvelig vis overfor andre ansatte på arbeidsplassen. Trakassering eller sexpress av ansatte anses som brudd på arbeidstakers lojalitetsplikt overfor arbeidsgiver.

Avtalefestede rammer for lojalitetspliktens innhold

Det at det inngås avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som begrenser arbeidstakerens handlefrihet, spesielt i forholdet til omverden.

Ved inngåelsen av en arbeidsavtale vil det eksempelvis kunne være i arbeidsgivers interesse å ta inn i arbeidsavtalen en konkurranseklausul eller en taushetserklæring. Formålet er da å presisere arbeidsavtalens betydning for bedriften overfor den ansatte samt å oppnå et vern for sine interesser som går utover det som følger av den ulovfestede lojalitetsplikten.

Få kvalifisert bistand

Alle arbeidsrettssaker må håndteres individuelt og på riktig måte for å nå frem. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vegard lund front

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater