Ferieloven

Ferieloven (Lov om ferie av 29. april 1988 nr. 21) gir bestemmelser om feriens lengde, når den skal avvikles samt beregning og utbetaling av feriepenger. I loven gis det særskilte regler for ferieavvikling i oppsigelsestid, under sykdom, permisjon, militærtjeneste og ved arbeidskonflikter. Lovens hovedformål er å sikre at alle arbeidstakere årlig får ferie samt feriepenger.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
11/04/2019

1. Ferieloven

Ferieloven gjelder for alle som utfører arbeid i andres tjeneste, med unntak av sjøfart og fiske som er regulert i egne forskrifter.

Som hovedregel kan loven ikke fravikes til skade for arbeidstakeren, med mindre det er særskilt fastsatt i loven at en bestemmelse kan fravikes ved avtale. Ferieloven følger for øvrig kalenderåret, og opptjeningsåret for feriepenger er det forutgående kalenderår.

Denne fremstillingen av ferieloven vil gi en oversikt over hvilke bestemmelser som gjør seg gjeldende angående ferietid og feriepenger. Det vil bli gitt en generell introduksjon til hvert kapittel som sier noe om temaet og formålet med reglene.

Vi forklarer ferieloven:

"Ferie: Dette er dine ferierettigheter"

2. Feriefritiden

2.1 Innledning

Ferielovens kapittel to omhandler arbeidstakeres rett til ferie. Mer spesifikt ferietidens lengde, feriefastsettingen og endringer, tiden for ferie, ferie i oppsigelsestid samt ferie under permisjon, sykdom eller arbeidskamp.

Lengden av ferie vil variere fra arbeidstaker til arbeidstaker, avhengig av om vedkommens alder og fagforeningsmedlemskap. Ferieloven oppstiller dermed minstekravene arbeidstakere har til ferietiden.

2.2 Feriefritidens lengde

Hvor lang ferie en arbeidstaker har krav på fremkommer av arbeidsmiljøloven § 5. Bestemmelsen oppstiller minimumskravene til ferietid og det er ikke anledning til avtale mindre ferietid enn det som fremkommer her. Det imidlertid anledning til å avtale lengre ferietid enn bestemmelsen setter krav om.

2.3 Feriefastsetting, endring og erstatning

Ferieloven § 6 setter regler for når den lovbestemte ferien skal avvikles. Helt konkret inneholder bestemmelsen retningslinjer for hvem som bestemmer tiden for ferie, om og hvordan den kan endres samt eventuell erstatning.

2.4 Tiden for ferie

Som hovedregel er det arbeidsgiver som bestemmer når arbeidstaker kan avvikle ferie. Arbeidsgiver har imidlertid ikke frie tøyler og det finnes rammer i ferieloven for når og hvordan ferien skal avvikles.

2.5 Ferieavvikling i oppsigelsestid

Ferieloven § 8 regulerer fastsettelsen av ferie når arbeidsforholdet er sagt opp av enten arbeidsgiver eller arbeidstaker. Bestemmelsen angir hvilke vilkår som må foreligge for å endre ferien i disse tilfellene, og når man som enten arbeidstaker eller arbeidsgiver kan kreve at ferien legges til oppsigelsestiden.

2.6 Ferieavvikling under sykdom, permisjon, arbeidskamp mv.

Ferieloven § 9 regulerer fastsettelsen av ferie når arbeidstaker enten er syk eller i foreldrepermisjon når ferien skal avvikles. Den regulerer også ferieavvikling ved arbeidskamp. Bestemmelsen sier noe om hvilke rettigheter arbeidstakeren har i slike tilfeller.

3. Feriepenger

3.1 Innledning

Ferieloven kapittel tre omhandler arbeidstakeres rett til feriepenger. Mer spesifikt hvordan beregningen av feriepenger skal gjøres samt utbetalingen av dem. Feriepenger fra arbeidsgiver beregnes på grunnlag av den lønnen man har fått utbetalt i opptjeningsåret, altså foregående år. Videre kan utbetalingen av feriepenger avvike fra lovens ordning om at feriepenger skal utbetales når ferien avholdes. Noen bedrifter utbetaler feriepengene i mai eller juni og bedriften har da en egen praksis for når utbetalingen skjer.

Les mer om feriepengene dine her:

"Feriepenger: Hvor mye får du og hva sier loven?"

3.2 Beregning av feriepenger

§ 10 i ferieloven omhandler beregningen av feriepenger og hvilke ytelser som inngår i feriepengegrunnlaget. Den sier også noe om hvilken prosentsats som skal legges til grunn ved beregningen.

3.3 Utbetaling av feriepenger

Ferieloven § 11 omhandler utbetaling av feriepenger. Bestemmelsen inneholder regler for når feriepengene skal utbetales, hva som skjer med feriepengene for ferie som ikke er avviklet samt feriepenger ved opphør av arbeidsforholdet.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater