Våre fagområder

Våre advokater har lang og inngående erfaring med arbeidsrett; gjennom håndtering av arbeidsgiverspørsmål for så vel stat som industribedrifter innen NHO, gjennom arbeid som fagforeningsadvokat, som dommer/dommerfullmektig, bidragsytere til lærebøker og gjennom kursvirksomhet. Codex Advokat AS bistår i dag så vel arbeidsgivere som arbeidstakere, herunder ved prosesser for domstolene.

Ansettelse 1
Ansettelse
En arbeidstaker skal som utgangspunkt ansettes i en fast stilling, men når har arbeidsgiver adgang til å benytte seg av midlertidige ansettelser? Våre advokater bistår deg med ansettelse.
Les mer
En dame står og ser på telefonen sin. Foto
Permittering
Permittering kan benyttes i en midlertidig periode. Arbeidsforholdet består, men arbeidstakeren fritas for arbeidsplikt og arbeidsgiveren slipper å betale lønn. Vi hjelper deg med å kartlegge om det er saklig grunn til permittering i din situasjon.
Les mer
Portrett av en dame
Oppsigelse
En oppsigelse fra arbeidsgivers side må alltid være saklig begrunnet, og som arbeidsgiver bør man sette seg inn i regelverket før man sier opp en eller flere arbeidstakere. Våre advokater hjelper deg med å kartlegge om det er grunnlag for oppsigelse i din situasjon, enten du er arbeidsgiver eller arbeidstaker.
Les mer
En dame med gul genser bærer en kurv. Foto
Avskjed
Dersom en arbeidstaker har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen, kan arbeidsgiver ha anledning til å avskjedige vedkommende. Men hva kan gi grunnlag for avskjed? Våre advokater tar en gjennomgang av din sak.
Les mer
En mann sitter og lener seg på håneden sin mens har ser på et ark. Foto
Illojalitet
En arbeidstaker plikter å opptre lojalt overfor sin arbeidsgiver. Man plikter å ta tilbørlig hensyn til arbeidsgivers interesser, og å unngå handlinger som kan være til skade for arbeidsgiveren. Vi hjelper deg med å finne en løsning i din situasjon.
Les mer
En mann sitter tenkende ved en kontorpult. Foto
Konkurranseklausuler
En konkurranseklausul er en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som begrenser arbeidstakers mulighet til å ta annen jobb etter arbeidsforholdet er opphørt. Vi tar en gjennomgang av deres konkurranseklausuler.
Les mer
En dame snakker til en gruppe mennesker. Foto
Virksomhets-overdragelse
En virksomhetsoverdragelse foreligger når hele virksomheten overdras fra en arbeidsgiver til en annen. De ansatte har da rett til samme lønn hos ny arbeidsgiver. Våre advokater bistår deg med å sørge for at avtale om virksomhetsoverdragelse blir gjort riktig.
Les mer
Arbeidsleie 1
Arbeidsleie
Arbeidsleie forekommer der bedrifter leier inn arbeidstakere som blir underlagt bedriftens egen ledelse. Som både innleier og utleier må man sette seg inn i regelverket for arbeidsleie. Vi bistår deg i spørsmål knyttet til arbeidsleie.
Les mer

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater