Avskjed

En dame med gul genser bærer en kurv. Foto

Arbeidsmiljøloven § 15-14 slår fast at det er grunnlag for å meddele en arbeidstaker avskjed med påbud om øyeblikkelig fratreden dersom denne har gjort seg skyldig i "grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen."

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
05/05/2023

Hva er forskjellen på avskjed og oppsigelse?

Avskjed innebærer at den ansatte som utgangspunkt må forlate arbeidsstedet med øyeblikkelig virkning, mens en oppsigelse innebærer at den ansatte har rett til å arbeide i oppsigelsestiden.

Idet den økonomiske konsekvensen av en avskjed er stor for arbeidstaker, må arbeidsgiver utvise varsomhet i bruken av denne beføyelsen.

Avskjed - en av flere reaksjonsmuligheter

Når arbeidstaker kan klandres for noe, oppstår spørsmålet om hvordan det skal reageres: Ingen reaksjon, muntlig irettesettelse/advarsel, skriftlig advarsel, oppsigelse eller avskjed. Avskjed er den alvorligste beføyelsen.

For at arbeidsgiver skal kunne benytte seg av avskjed som reaksjon, må arbeidstaker ha gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller på annen vesentlig måte brutt arbeidskontrakten. Dette fremkommer og reguleres av arbeidsmiljøloven § 15-14.

Handlinger som kan begrunne avskjed er eksempelvis ordrenekt, alvorlige tilfeller av illojalitet, straffbare handlinger, ulegitimert fravær, mv. At bedriften går dårlig eller har behov for omstrukturering legitimerer for eksempel ikke avskjed. Det er kun forhold på arbeidstakers side som kan legges til grunn.

Før arbeidsgiver beslutter avskjed skal arbeidstaker kalles inn til drøftelsesmøte, jf. arbeidsmiljøloven § 15-1. I drøftelsesmøtet skal arbeidsgiver fremlegge saken for arbeidstaker med de påstander og bevis som finnes i saken. Arbeidstaker skal da få anledning til å forklare seg, slik at eventuelle misforståelser kan oppklares. Dersom arbeidsgivers påstander viser seg å være korrekte kan arbeidstakeren bli meddelt avskjed.

I vurderingen av om avskjed er rett reaksjon, bør arbeidsgiver også se hen til hvordan en eventuell avskjed vil ramme arbeidstakeren samt hvordan det vil påvirke bedriften. Dersom arbeidstaker blir uforholdsmessig hardt rammet av å bli meddelt avskjed, kan det hende at oppsigelse i det konkrete tilfellet er mer riktig. Her bør bedriftens behov for en rask avslutning av arbeidsforholdet bli vurdert opp mot hvordan arbeidstakeren rammes av avskjeden.

Hvordan det vil ramme arbeidsmiljøet og eventuelt bedriftens rykte utad, er også momenter som bør bli tatt med i vurderingen.

Hva kan gi grunnlag for avskjed?

Grunner som kan lede til avskjed vil typisk være:

Hva skjer når beslutning om avskjed er fattet?

Når beslutning om avskjed er fattet og arbeidstaker mottar avskjedsbrevet, kan arbeidstaker kreve forhandlingsmøte. Dette fremkommer av arbeidsmiljøloven § 17-3. Kravet om forhandlinger må være fremmet innen to uker fra arbeidstakeren mottok avskjeden. Blir ikke partene enige i forhandlingsmøte kan arbeidstaker ta saken til domstolene.

Ved tvist om avskjedens rettmessighet eller gyldighet er søksmålsfristen åtte uker fra forhandlingenes avslutning. Dersom arbeidstaker kun krever erstatning er søksmålsfristen seks måneder fra forhandlingenes avslutning. Dette fremkommer av arbeidsmiljøloven § 17-4.

I motsetning til en arbeidstaker som blir meddelt oppsigelse, har avskjediget arbeidstaker ikke rett til å stå i stillingen frem til saken er løst. Dette henger sammen med at avskjed er en reaksjon som utløses av arbeidstakers grove pliktbrudd. Dersom avskjediget arbeidstaker hadde hatt rett til å stå i stillingen, kunne dette medført store ekstrabelastninger for arbeidsgiver.

Hva gjør våre advokater for deg?

I vurderingen av om det foreligger grunnlag for å meddele avskjed, vil begge parter ha behov for faglig bistand. I denne prosessen vil det være av avgjørende betydning å få bistand fra advokat med spesialisering i arbeidsrett. Våre advokater bistår deg i din situasjon.

Bli kjent med våre advokater i dag

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
 • Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
 • Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

 • Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
 • Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
 • Du vil få svar på alle dine spørsmål om arbeidsrett.
 • Dine interesser vil bli ivaretatt.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi har bred erfaring innenfor arbeidsrettslige problemstillinger.
 • Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
 • Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår deg som enten arbeidsgiver eller arbeidstaker, i prosesser for domstolene, i forhandlinger og ved behov for rene rådgivningstjenester.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater