Konkurranseklausuler i arbeidsavtaler

En mann sitter tenkende ved en kontorpult. Foto

Enkelte arbeidstakere kan være mer sentrale for bedriften enn andre, i den forstand at de besitter særlige kunnskaper om kundeportefølje eller bedriftens arbeidsmetoder. Overfor slike ansatte vil bedriften kunne ha behov for å ta i bruk konkurranseklausuler/ karensklausuler. Men hva er egentlig konkurranseklausuler?

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
21/06/2023

Hva er konkurranseklausuler?

Konkurranseklausuler benyttes for å begrense arbeidstakers mulighet til å benytte seg av sine kunnskaper etter at han har sluttet i stillingen.

Den ansatte vil selvsagt ha en plikt til å opptre lojalt så lenge arbeidsforholdet består, men lojalitetsplikten vil ikke nødvendigvis bestå etter at arbeidsforholdet er avsluttet, og det er her konkurranseklausulen har sin misjon.

Hvordan utforme konkurranseklausuler?

En konkurranseklausul bør ikke gis en generell utforming, idet et vilkår for dens gyldighet er at den dekker det behov bedriften har for å beskytte seg. Er klausulen for omfattende, vil dette kunne medføre at hele eller deler av den er ugyldig. En konkurranseklausul vil typisk ha til formål å hindre den ansatte i å starte opp/ta arbeid i en direkte konkurrerende virksomhet, avsløre bedriftshemmeligheter, eller påvirke arbeidsgivers kundekrets. På den annen side må bedriften påse at konkurranseklausulen ikke på urimelig vis hindrer den ansatte i å ta nytt arbeid. En urimelig konkurranseklausul vil bli satt til side av domstolen.

Ved utformingen av en konkurranseklausul står man således overfor problemstillingen der arbeidsgivers ressurser skal beskyttes, samtidig som arbeidstaker i størst mulig grad må ha frihet til selv å velge sin yrkesfremtid.

Det er viktig at bedriften beskytter de konkurransefortrinn som ligger i knowhow og bedriftshemmeligheter.

Knowhow og bedriftshemmeligheter kan beskrives som konkrete, praktiske erfaringer innenfor et bestemt ervervsområde, som tillegges en slik betydning at andre kan ha interesse i å betale vederlag for å få dem. Det kan for eksempel være teknisk og forretningsmessig informasjon, kundelister, omsetningstall, markedsopplysninger, forretningsstrategi, tekniske modeller, tegninger, modeller, testresultater, og administrative og organisatoriske forhold.

Det er bedriften selv som må gjennomføre tiltak for å beskyttes slik informasjon. Det er svært viktig å ha et bevisst forhold til informasjonen som ligger i bedriften. Hvis informasjonen offentligjøres vil den ikke regnes som knowhow/bedriftshemmeligheter lenger.

Begrensninger i konkurranseklausuler

For at arbeidsgiver skal kunne påberope seg klausulen må det gis en skriftlig redegjørelse for i hvilken grad den gjøres gjeldende. Dersom arbeidstaker selv sier opp sin stilling, og det ikke allerede foreligger en skriftlig redegjørelse, må arbeidsgiver gi slik redegjørelse innen fire uker. Fristen skal regnes fra det tidspunkt arbeidsgiver mottok oppsigelsen fra arbeidstaker. Dersom det er arbeidsgiveren sier opp arbeidstakeren, og det ikke allerede foreligger en skriftlig redegjørelse, skal det gis samtidig med oppsigelsen. Dersom arbeidstakeren er avskjediget, må redegjørelse gis innen én uke etter avskjeden.

En konkurranseklausul kan ikke gjøres gjeldende dersom den ansatte blir sagt opp grunn av bedriftens forhold, typisk ved nedbemanning eller omorganisering. Er for øvrig en oppsigelse usaklig, vil en konkurranseklausul bortfalle. Det samme gjelder dersom arbeidsgiver på grunn av mislighold av forpliktelser i arbeidsforholdet, har gitt arbeidstaker rimelig grunn til å avslutte arbeidsforholdet.

Konkurranseklausulen utløser rett til lønn

Dersom arbeidsgiver gjør gjeldende konkurranseklausul, må virksomheten yte et vederlag til arbeidstaker tilsvarende full lønn (oppad begrenset til 8G + minimum 70% av inntekt fra 8-12G) for den perioden klausulen gjøres gjeldende.

Kompensasjonen beregnes på grunnlag av opptjent arbeidsvederlag de siste 12 månedene før oppsigelses- eller avskjedstidspunktet. Kompensasjonen kan begrenses til 12 ganger folketrygdens grunnbeløp. Videre vil arbeidsgiver kunne gjøres fradrag med inntil halvparten av kompensasjon for arbeidsvederlag eller arbeidsinntekter arbeidstaker har i perioden klausulen gjelder. Arbeidstaker vil her ha en plikt til å opplyse om eventuelle inntekter.

Andre former for konkurranseklausuler

Arbeidsgiver kan også beskytte seg mot at den ansatte tar med seg kunder eller medarbeidere, i form av kundeklausuler og ikke-rekrutteringsklausuler. Slike klausuler er også regulert av arbeidsmiljøloven, men er ikke underlagt like strenge begrensninger som konkurranseklausuler. Gyldigheten av kundeklausuler eller ikke-rekrutteringsklausuler, forutsetter blant annet ikke at den ansatte mottar noe form for vederlag.

På generelt grunnlag vil det ofte være enklere og mer praktisk å benytte seg av slike klausuler, idet de ikke setter begrensninger i arbeidstakers frihet til å ta det arbeid han ønsker etter at arbeidsforholdet er avsluttet.

Unntak for virksomhetens øverste leder

Lovens begrensninger i bruken av konkurranseklausuler kan unntas for virksomhetens øverste leder. Dette forutsetter at det er skriftlig avtalt at slike regler ikke kommer til anvendelse mot at den ansatte mottar en nærmere fastsatt etterlønn.

Få kvalifisert bistand

Alle prosesser som berører konkurranseklausuler, kundeklausuler og ikke-rekrutteringsklausuler må håndteres individuelt og på riktig måte for å få ønsket- og tiltenkt effekt. Vurderingen kan være til dels kompleks, og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. Dette gjelder både for arbeidsgiver og for arbeidstaker.

Dersom bedriften allerede har eksisterende konkurranseklausuler i sine ansettelsesavtaler, vil sannsynligvis de fleste av disse være helt eller delvis ugyldige fra og med 1. januar 2017. Det er derfor viktig at man benytter anledningen til å gjennomgå og evt endre disse før det.

Bli kjent med våre advokater i dag

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
 • Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
 • Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

 • Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
 • Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
 • Du vil få svar på alle dine spørsmål om arbeidsrett.
 • Dine interesser vil bli ivaretatt.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi har bred erfaring innenfor arbeidsrettslige problemstillinger.
 • Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
 • Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår deg som enten arbeidsgiver eller arbeidstaker, i prosesser for domstolene, i forhandlinger og ved behov for rene rådgivningstjenester.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater