Permittering: Alt fra A-Å [Guide]

En dame står og ser på telefonen sin. Foto

Med permittering menes en midlertidig ordning der arbeidstaker etter pålegg fra arbeidsgiver fritas for arbeidsplikt på grunn av midlertidig mangel på arbeid eller andre forhold som arbeidsgiver ikke kan forutse og innrette seg etter, for eksempel produksjonshindring. Under permitteringen slipper arbeidsgiver å betale lønn. Arbeidsforholdet består og det forutsettes at arbeidstakeren senere skal gå tilbake i lønnet arbeid.


Les mer om hvilke regler gjelder i forhold til permittering i artikkelen under.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
18/01/2022

Hva er permittering og hvilke regler gjelder?

Permittering innebærer et midlertidig "opphold" i arbeidsforholdet der arbeidstakeren fritas for arbeidsplikt, og arbeidsgiveren fritas for lønnsplikt.

“Ordningen er midlertidig da det forutsettes at arbeidstaker skal gjenoppta sine arbeidsoppgaver på et senere tidspunkt.”

Permitteringen kan være hel eller delvis. Hel permittering betyr at arbeidsplikten bortfaller fullt ut. Delvis permittering vil innebære en reduksjon av arbeidstiden, med for eksempel 50 %.

ⓘ 
Vurderingen om permittering kan være til dels kompleks.

Rollen til våre advokater er å veilede deg gjennom hele prosessen og komme med gode råd, enten du er arbeidsgiver eller arbeidstaker.

Kan jeg permittere mine ansatte?

Det rettslige grunnlaget for permittering er ulovfestet.

For fagorganiserte er som hovedregel grunnlaget forankret i tariffavtale eller hovedavtale, for eksempel Hovedavtalen inngått mellom LO og NHO. For uorganiserte gjelder ulovfestede prinsipper, som er gitt på bakgrunn av rettspraksis og tariffavtaler, slik som Hovedavtalen mellom LO og NHO.

Arbeidsgiver har kun adgang til å benytte permittering når saklig grunn gjør det nødvendig for bedriften. Det kreves videre at årsaken til permitteringen er av midlertidig art. Eksempler kan være omsetningssvikt eller produksjonshindringer av midlertidig art.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi hjelper deg som arbeidsgiver med å kartlegge om du kan ha saklig grunn til permittering.

Permittering eller oppsigelse?

OBS!

Det er ikke likegyldig om permittering eller oppsigelse brukes!

Permittering skal kun skje hvis hensikten er at arbeidstaker skal gjenoppta arbeidet innen rimelig tid. Dersom det er sikkert eller overveiende sannsynlig at reduksjonen i bemanningen er av permanent art, må arbeidsgiver gå veien om oppsigelse.

Arbeidsgiver må derfor foreta en konkret vurdering av hvorvidt det foreligger grunnlag for permittering, og hvorvidt forholdene som begrunner permittering er av midlertidig karakter.

Utvelgelse - hvem kan permitteres?

Dersom bedriften ikke skal permittere hele arbeidsstokken, må arbeidsgiver ta stilling til hvilke arbeidstakere som skal permitteres. Utvelgelsen må være basert på saklige kriterier ut fra virksomhetens behov. Eksempler på saklige kriterier kan være:

 • Kvalifikasjoner
 • Ansiennitet
 • Sosiale forhold

For bedrifter som er bundet av tariffavtale, skal ansiennitet som hovedregel tas i betraktning ved vurderingen av hvilke arbeidstakere som skal permitteres. Ansiennitetsprinsippet kan imidlertid fravikes hvis det foreligger saklig grunnlag for det.

Er bedriften bundet av tariffavtale, plikter man som regel å konferere med tillitsvalgte. Slik plikt foreligger ikke for virksomheter som ikke er bundet av tariffavtale. Vi anbefaler likevel at arbeidsgiver drøfter permitteringen og utvelgelsen med de ansatte, for eksempel i et felles informasjonsmøte.

Krav på varsel ved permittering

Arbeidstaker har rett på å bli skriftlig varslet 14 dager før permitteringen trer i kraft. Varselet skal blant annet angi permitteringens sannsynlige lengde, årsaken til permitteringen, permitteringsgrad og dato for iverksettelse. Hvis det er enighet mellom tillitsvalgt/ansattrepresentant om permittering, bør dette også fremgå av varselet.

Dette gjelder både for bedrifter omfattet av tariffavtale og andre bedrifter.

Ved ekstraordinære og uforutsette hendelser, gjerne betegnet som force majeure-hendelse, kan varslingsplikten reduseres til 2 dager. Eksempler på slike hendelser kan være ulykker og naturhendelser, men også andre uforutsette hendelser som for eksempel utbruddet av Covid-19. Om varslingsplikten kan reduseres fra 14 til 2 dager må vurderes helt konkret i hver enkel sak. Det bør i så fall begrunnes hvorfor situasjon anses som uforutsett eller ekstraordinær.

Hvor lenge kan permitteringen vare?

Antatt varighet av permitteringen skal angis i permitteringsvarselet.

Ofte gis permittering på ubestemt tid, men maksimal tid skal uansett ikke overstige 26 uker i løpet av 18 måneder. Dersom den ansatte er permittert utover maksperioden på 26 uker, vil arbeidsgivers lønnsplikt gjeninntre. Dette gjelder selv om virksomheten ikke har noe arbeid å tilby den ansatte.

Fritaksperioden løper fra utløpet av første arbeidsgiverperiode, som er 15 arbeidsdager. Det betyr at arbeidsgiverperioden ikke løper når arbeidstaker likevel skulle hatt arbeidsfri eller fravær.

Lønnsplikt, arbeidsgiverperiode og NAV

Arbeidsgiverperioden er lengden arbeidsgiver har lønnsplikt overfor permitterte ansatte. Arbeidsgivers lønnspliktperiode er for tiden 15 arbeidsdager.

Etter lønnspliktperioden vil arbeidsgiver være fritatt fra lønnsplikt i 26 uker i løpet av en periode på 18. måneder. Arbeidstaker vil kunne søke og motta dagpenger fra NAV i fritaksperioden.

Permittering og sykdom

Avhengig av om sykemeldingen blir gitt før eller etter varsel om permittering, gjelder det forskjellige regler på utbetaling av lønn, sykepenger og arbeidstid.

I vår artikkel «Sykdom og permittering» får du svar på spørsmålene dine angående arbeidstakers rettigheter har ved sykemelding både før og etter permitteringsvarslet.

Permittering ved streik

Streik i egen bedrift kan gi grunnlag for permittering.

Arbeidstaker som er permittert som følge av streik har imidlertid ikke krav på permitteringslønn i arbeidsgiverperioden, jf. permitteringslønnsloven § 3 (7).

Videre vil ikke en arbeidstaker som deltar i streik, eller som er omfattet av lock-out eller annen arbeidstvist, ha krav på dagpenger fra NAV, jf. folketrygdloven § 4-22.

Arbeidstaker som ikke deltar i arbeidstvist, men som blir arbeidsledig som følge av tvisten, vil også kunne miste rett til dagpenger. Det er imidlertid en forutsetning at den ansattes lønn- eller arbeidsvilkår vil bli påvirket ved utfallet av tvisten.

Permittering av lærling

Arbeidsgivers adgang til å permittere læringer er ikke regulert av lov eller tariffavtale, men det er lagt til grunn at også lærlinger kan permitteres.

Det er imidlertid kun ved ekstraordinære forhold at arbeidsgiver kan benytte permittering. Dette er begrunnet i at lærlinger fortsatt er under opplæring, og ikke å anse som ordinære ansatte.

Oppsigelse under permittering

Arbeidstakeren kan si opp sin stilling i bedriften med 14 dager varsel etter at arbeidsgivers periode med lønnsplikt er utløpt, jf. arbeidsmiljøloven § 15-3 (9). Arbeidstaker som sier opp selv, har vanligvis ikke krav på lønn i oppsigelsestiden. Dette må imidlertid vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle, da det blant annet kan være avtalt noe annet i tariffavtale eller liknende.

Arbeidsgiveren kan også si opp arbeidstakeren på alminnelige vilkår under permitteringstiden. Ved oppsigelse opphører permitteringen og arbeidstaker vil i et slikt tilfelle både ha rett og plikt til å arbeide i oppsigelsestiden, og arbeidsgiver vil ha plikt til å betale arbeidstaker lønn.

Arbeidsgiver lønnsplikt gjelder uavhengig av om bedriften har mulighet til å sysselsette arbeidstaker i oppsigelsestiden.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår deg i alle spørsmål du måtte ha knyttet til permittering.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Marte

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
 • Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
 • Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

 • Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
 • Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
 • Du vil få svar på alle dine spørsmål om arbeidsrett.
 • Dine interesser vil bli ivaretatt.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi har bred erfaring innenfor arbeidsrettslige problemstillinger.
 • Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
 • Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår deg som enten arbeidsgiver eller arbeidstaker, i prosesser for domstolene, i forhandlinger og ved behov for rene rådgivningstjenester.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater