Ansettelse - Din Guide

Ansettelse 1

Alle arbeidsrettssaker må håndteres individuelt og på riktig måte for å nå frem. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
27/07/2021

Ansettelse

Det er slått fast i arbeidsmiljøloven som et grunnleggende prinsipp at en arbeidstaker har krav på fast ansettelse.

Har arbeidsgiver et varig behov for arbeidskraft, er det sikker rett at arbeidstakeren har krav på fast ansettelse fra første dag, og at ansettelsen ikke skal være tidsbegrenset.

Det finnes likevel unntak fra hovedregelen som omhandler midlertidige ansettelser.

Midlertidige ansettelser

Hovedregelen er som nevnt over at arbeidstaker skal ansettes fast. Det kan likevel avtales midlertidige ansettelser i enkelte arbeidsforhold, som for eksempel ved sesongarbeid, ekstrahjelp, tilkallingshjelp eller ringevikar, prosjektarbeid, vikariater eller for andre typer ansettelsesforhold omtalt i arbeidsmiljøloven § 14-9.

Videre kan en arbeidstaker på visse vilkår ansattes midlertidig i en periode på 12 måneder uten at arbeidsgiveren må vise til noen spesiell grunn eller noe spesielt behov.

Sesongarbeid forutsetter at arbeidet bare kan utføres i bestemte perioder av året. Ekstrahjelp, tilkallingshjelp eller ringevikar krever at det oppstår et behov om hjelp som ikke på forhånd kan planlegges eller at det er en ekstraordinær situasjon som eksempelvis en forbigående, økt arbeidsmengde. Deltidsansatte er ikke ekstrahjelper fordi arbeidsgiver her har et varig behov for arbeidskraft.

Prosjektarbeid er et midlertid og tidsavgrenset arbeidsforhold som ikke er en del av virksomhetens faste og løpende arbeidsoppgaver og behov. Gjentagende prosjekter, eller prosjekter som løper over lang tid, kan imidlertid tilsi et varig behov for arbeidskraft. I så fall kan det ikke benyttes midlertidig ansettelser.

Vikar er gjerne aktuelt i kortere eller lenger perioder på grunn av eksempelvis sykdom, ferie, permisjon eller lignende. I utgangspunktet er det lov å ansette en vikar i et nytt vikariat når det forrige er over, men dette gjelder ikke dersom det er et konstant behov for arbeidskraft i virksomheten.

OBS! Adgangen til å ansette arbeidstaker på generelt grunnlag med hjemmel i § 14-9 bokstav f oppheves med virkning fra 1. juli 2022. Det innebærer at arbeidsgiver ikke kan ansette en arbeidstaker midlertidig på generelt grunnlag etter 1. juli 2022.

Krav til arbeidsavtale

Det skal inngås skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. Arbeidskontrakten skal inneholde alle vesentlige forhold av betydning for ansettelsesforholdet. Det er også fastsatt en del forhold som minimum skal være med i en slik kontrakt. Det kan selvfølgelig også tas med flere punkter og forhold hvis partene ønsker det.

Arbeidsavtalen skal som nevnt være skriftlig. Det er arbeidsgiveren som i de fleste tilfeller vil være den sterkeste part i forholdet og den som har mest innsikt og erfaring. Ved tvist mellom partene om innholdet i arbeidsvilkårene, vil det kunne tale mot arbeidsgiveren at plikten til å sørge for skriftlig avtale ikke er overholdt.

Imidlertid er det ikke uvanlig at arbeidstakeren og arbeidsgiveren muntlig blir enige om at arbeidstakeren skal begynne i arbeidet, en angitt dato. En slik muntlig avtale er også bindende for begge parter. (Merk at ved avtale om prøvetid er det et krav at dette er avtalt skriftlig).

I alle arbeidsforhold med en samlet varighet på mer enn en måned, skal det inngås skriftlig avtale tidligst mulig og senest innen en måned etter at arbeidsforholdet startet. Hensikten med dette er at arbeidstakeren klart skal bli kjent med sine rettigheter og plikter på et så tidlig tidspunkt som mulig.

I alle arbeidsforhold med kortere varighet enn en måned skal det umiddelbart foreligge skriftlig arbeidsavtale. Dvs. at arbeidsavtale skal inngås med en gang arbeidet starter opp.

Minimumskrav til en arbeidsavtale

Det som minimum skal med i arbeidskontrakten eller arbeidsavtalen er:

 • Navn på arbeidsgiver og arbeidstaker.
 • Arbeidsplassen / - stedet.
 • Tittel/stilling/arbeidsbeskrivelse.
 • Starttidspunkt for arbeidsforholdet.
 • Ved midlertidig ansettelse; forventet varighet samt grunnlaget for ansettelsen.
 • Eventuelle prøvetidsbestemmelser.
 • Arbeidstakerens rett til ferie og feriepenger og reglene for fastsettelse av ferien.
 • Arbeidstakerens og arbeidsgiverens oppsigelsesfrister.
 • Den avtalte lønnen ved arbeidsforholdets begynnelse, eventuelle tillegg og andre godtgjøringer som ikke inngår i lønnen, for eksempel pensjonsinnbetalinger og kost- eller nattgodtgjørelse, utbetalingsmåte og tidspunkt for lønnsutbetaling.
 • Lengde og plassering av den avtalte daglige og ukentlige arbeidstid.
 • Lengde av pauser.
 • Avtale om særlig arbeidstidsordning.
 • Opplysninger om eventuelle tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet. Dersom avtale er inngått av parter utenfor virksomheten skal arbeidsavtalen inneholde opplysninger om hvem tariffpartene er.

Les også om endringer i arbeidsmiljøloven i 2019.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater