Lover

Vi har utarbeidet artikler over relevante lover for arbeidsrett.


På disse sidene finner man en oversikt over de viktigste lovene som for eksempel arbeidsmiljøloven. Hovedsidene vil igjen lenke til andre artikler som gir mer dybdeinformasjon om de mest relevante paragrafer.


Arbeidsforhold og lover

De aller fleste vil en eller annen gang bli involvert i arbeidslivet. Det kan både være i rollen som arbeidstaker og som arbeidsgiver. I norsk arbeidsrett er det imidlertid mange krav og regler som begge parter må forholde seg til, både ved inngåelsen av et arbeidsforhold, under arbeidsforholdet og ved dets avslutning.


For å gjøre de sentrale lovene mer tilgjengelige og forståelige for alle, har vi laget en oversikt over de viktigste lovene i arbeidsretten. Den mest sentrale loven er naturlig nok arbeidsmiljøloven, men det finnes en del andre lover som også setter vilkår for et arbeidsforhold.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater