Oppsigelser: Alt du trenger å vite

Portrett av en dame

Hva er en saklig oppsigelse og hvilke regler gjelder for både bedrifter og ansatte? Vår store oppsigelses-guide gir deg svar på alle spørsmål i forbindelse med oppsigelser fra både arbeidstakers og arbeidsgivers side.

Av Marte Nesje
05/04/2024

I KORTE TREKK:

 • Oppsigelse fra arbeidsgiver må være formriktig
 • Ingen formkrav ved oppsigelse fra arbeidstaker
 • Krav om saklig grunn ved oppsigelse fra arbeidsgiver
 • Arbeidstaker har rett på forhandling ved usaklig oppsigelse
 • Våre advokater veileder deg gjennom prosessen

Hva er en oppsigelse?

Definisjon: Oppsigelse er den ordinære måten å avslutte et arbeidsforhold på før arbeidskontrakten normalt utløper.

Både arbeidsgiver og arbeidstaker kan meddele oppsigelser, og de er da henvist til å benytte lovlig eller avtalt oppsigelsesfrist.

Hvor lang er en vanlig oppsigelsesfrist?

Etter prøvetiden er lovens oppsigelsestid én måned, men partene står fritt til å avtale lengre oppsigelsesfrist.

Lovens oppsigelsesfrist øker med alder og ansettelsestid.

Står du overfor en oppsigelsesprosess?


Snakk med oss

Må oppsigelsen være skriftlig?

Det stilles strenge krav til innholdet i en oppsigelse fra arbeidsgiver.

 • Oppsigelse av ansatt må være skriftlig.
 • Oppsigelse fra en arbeidstaker derimot har i utgangspunktet ikke noen formkrav.

Dette er regulert i arbeidsmiljøloven.

Gratis: Mal for oppsigelse

Vi tilbyr både arbeidsgivere og arbeidstakere en mal for oppsigelse - enkelt å laste ned! Dessuten forklarer vi nøyaktig hva en oppsigelse må inneholde.

- Les mer om: Oppsigelse mal: Hva skal en oppsigelse inneholde?

- FOR BEDRIFTER -

Dette er hovedgrunnlag for oppsigelse av ansatte

Ved oppsigelse fra arbeidsgiver sondres det mellom to hovedtyper. Disse er:

ⓘ 
Oppsigelse fra arbeidsgiver nødvendiggjør saksbehandling, møter og vurderinger i forkant.

Rollen til advokaten er å veilede deg som arbeidsgiver gjennom dette, for å sikre at lovens krav til blant annet forsvarlig interesseavveining og saklig begrunnelse oppfylles.

1. Oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold

Diftsinnskrenkning: Oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold har oftest årsak i behov for å tilpasse kostnadene til redusert produksjon. Det vil si at det må foretas en driftsinnskrenkning.

Nedbemanning: I noen tilfeller kan det være behov for å tilpasse bemanningen til nye og bedrede produksjonsmetoder. I så fall snakker vi om nedbemanning.

Ved nedbemanning er i utgangspunktet hele virksomheten i utvalgskretsen. Dersom denne skal snevres inn, må det saklig begrunnes.

Valg av overtallige bør skje med basis i et saklig valg. Til bruk for dette arbeidet fastsetter arbeidsgiver visse utvelgelseskriterier.

Som oftest benyttes fire kriterier:

 1. Kompetanse
 2. Ansiennitet
 3. Alder
 4. Sosiale/økonomiske forhold

Obs!

Ved en nedbemanning eller driftsinnskrekning i virksomheten stilles det krav om at virksomheten analyserer bemanningsbehovet.

Bedriften må først forsøke å finne annet passende arbeid til dem som står i fare for å bli sagt opp.

En eventuell oppsigelse skal dessuten drøftes med den ansatte.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater bistår deg som arbeidsgiver med veiledning knyttet til utvelgelsesprosessen ved nedbemanning, og videre oppsigelsesprosess.

Endringsoppsigelse: Et alternativ til oppsigelse av ansatte kan være å tilby nytt arbeid på endrede vilkår. Dette avvikles gjennom en endringsoppsigelse.

2. Oppsigelse grunnet arbeidstakers forhold

Oppsigelse grunnet arbeidstakers forhold kan typisk skyldes:

Hvert enkelt tilfelle er imidlertid individuelt og grunnlaget for oppsigelse må være saklig og godt dokumentert.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater bistår deg med vurdering av om arbeidstakersforhold i konkrete tilfeller kan være tilstrekkelig grunnlag for oppsigelse.

Advarsler før oppsigelse

Regelmessig bør arbeidsgiver ha gitt arbeidstaker en sjanse til forbedring og evt. ha meddelt én eller flere advarsler før oppsigelse meddeles.

Det er ikke et lovmessig krav om at en advarsel må gis, eller hvor mange, men det er arbeidsgiver som må dokumentere at en evt. advarsel er saklig, og da vil kopi av advarslene være egnede bevismidler.

Det må foreligge saklig grunn

For at en oppsigelse skal være gyldig, må den være saklig begrunnet, dvs. at den begrunnes av virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold. Dette er lovfestet i arbeidsmiljøloven § 15-7.

Når oppsigelsen begrunnes i virksomhetens eller arbeidsgivers forhold, skyldes dette ofte økonomiske forhold.

Om oppsigelsen skyldes forhold på arbeidstakers side, avhenger av om det skyldes større eller mindre brudd på arbeidsavtalen.

Dersom arbeidstaker mener seg usaklig oppsagt kan han kreve forhandlinger. Hvis ikke partene kommer til enighet, kan arbeidstaker reise søksmål for tingretten og påstå at oppsigelsen skal kjennes ugyldig.

Oppsigelse eller bruk av styringsrett?

Arbeidsgivers styringsrett handler om hvordan arbeidsgiver kan forvalte arbeidsgiveransvaret.

Gjennom styringsretten har arbeidsgiver rett til å organisere, lede, fordele og kontrollere arbeidet til den enkelte arbeidstaker – men her finnes det grenser for hvor store endringene kan være.

Dersom endringen er så stor at det vil endre stillingens grunnpreg, kan arbeidsgiver søke å opprette ny avtale med arbeidstaker eller meddele oppsigelse.

Oppsigelse eller permittering?

Permittering er en midlertidig løsning hvor arbeidstaker blir fritatt fra arbeidsplikten, samtidig som arbeidsgiver midlertidig fritas fra lønnsplikten.

I motsetning til oppsigelse, som brukes hvis det er sikkert eller overveiende sannsynlig at reduksjonen i bemanningen er av permanent art, brukes permittering når hensikten er at arbeidet senere skal gjenopptas.

Som arbeidsgiver er det viktig å være klar over at valget mellom permittering eller oppsigelser beror på en vurdering av om du ser for deg at arbeidet skal tas opp igjen innen overskuelig fremtid eller ikke.

Arbeidsgiver: Bør du permittere?

Permittering er en midlertidig ordning der arbeidstakeren fritas for arbeidsplikt og arbeidsgiveren slipper å betale lønn. Permittering skal benyttes hvis hensikten er at arbeidet senere kan gjenopptas.

De forhold som ligger til grunn for permitteringen må kunne knyttes til bedriften og vil typisk være nødvendige kostnadsreduksjoner.

Forutsetningen ligger i at behovet vil være av midlertidig art. Der det er sikkert eller overveiende sannsynlig at reduksjonen er permanent, skal arbeidsgiver benytte oppsigelse.

Kan arbeidsgiver trekke oppsigelsen?

Som hovedregel er en oppsigelse bindende for arbeidsgiver.

Ønsker han likevel å trekke oppsigelsen, kan det nok gjøres dersom arbeidstaker ennå ikke har innrettet seg etter oppsigelsen.

Har arbeidstaker innrettet seg og arbeidsgiver likevel trekker oppsigelsen kan det gi grunnlag for krav om erstatning for tap av lønnsinntekt og oppreisningserstatning.

Juridisk bistand ved oppsigelse av ansatt

Har du spørsmål vedrørende oppsigelse?

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater hjelper deg med alt fra utforming av nødvendige dokumenter til bistand i forbindelse med drøftelsesmøter, forhandlingsmøter og eventuell tvistehåndtering.

Vi har dessuten laget en nedlastbar oppsigelsesguide som du finner nederst i artikkelen.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

- FOR ANSATTE -

ⓘ 
Mulig oppsigelse fra arbeidsgiver skal innledes ved et drøftelsesmøte.

Rollen til advokaten er å gi deg råd og veiledning i forbindelse med gjennomføring av et slikt møte, eventuelt også delta dersom det er ønskelig.

Begrunnelse for oppsigelse

Arbeidstaker trenger ikke å begrunne sin oppsigelse.

Heller ikke arbeidsgiver plikter å gi begrunnelse samtidig med oppsigelsen. Men arbeidsgiver plikter å gi etterfølgende begrunnelse dersom arbeidstaker etterspør den.

Når er du vernet mot oppsigelse?

En arbeidstaker kan ha oppsigelsesvern av ulike årsaker:

- Alder og oppsigelse

Èn av dem er alder, og som hovedregel kan ikke arbeidsgiver begrunne en oppsigelse på bakgrunn av arbeidstakers alder før fylte 72 år. Unntaket for hovedregelen finnes for ulike yrkesgrupper der det er nødvendig å ta hensyn til helse og/eller sikkerhet. Et annet unntak kan være bedriftsintern aldersgrense, men denne kan ikke settes lavere enn 70 år.

- Oppsigelse i foreldrepermisjon

En gravid arbeidstaker eller arbeidstaker som har foreldrepermisjon, er også beskyttet mot oppsigelse på grunn av graviditet/permisjon. Alt om oppsigelse og graviditet / foreldrepersjon leser du i artiklene under.

- Sykdom og oppsigelse

Dersom en arbeidstaker blir sykmeldt og benytter seg av sykemelding, er man også beskyttet mot oppsigelse som følge av sykdom i en periode på 12 måneder regnet fra første sykemeldingsdag.

Obs!

Til tross for oppsigelsesvernet, kan likevel arbeidstaker motta oppsigelse. Oppsigelsen må da være saklig begrunnet av andre årsaker enn årsaker nevnt ovenfor.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater vurderer om oppsigelsen er tilstrekkelig saklig begrunnet, og bistår deg i etterfølgende forhandlinger.

Oppsigelsestid og ferie

Ferie i oppsigelsestiden reguleres av ferieloven.

Når oppsigelsen kommer fra arbeidsgiver, kan arbeidsgiver kun kreve at ferien legges i oppsigelsestiden dersom denne er tre måneder eller lengre.

Andre bestemmelser gjelder når oppsigelsen kommer fra arbeidstaker.

Oppsigelse i prøvetiden

Terskelen for oppsigelse i prøvetiden er lavere enn det som gjelder etter prøvetidens utløp.

Grunnlaget for oppsigelse i prøvetid er iht. arbeidsmiljøloven arbeidstakers tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet.

Oppsigelse og ansiennitet

En arbeidstakers ansiennitet kan brukes som moment i forbindelse med nedbemanning og oppsigelse.

Med ansiennitet menes som regel antall år eller tiden arbeidstaker har vært sammenhengende ansatt i virksomheten.

Drøftelsesmøte og retten til å kreve forhandlinger

Et drøftelsesmøte skal gjennomføres før eventuelt oppsigelse meddeles med et formål å sikre at en eventuell beslutning om oppsigelse bygger på et tilstrekkelig godt grunnlag.

Dersom oppsigelsen eller avskjeden er gitt og arbeidstaker mener denne er usaklig, kan han eller hun kreve forhandlinger.

Kravet skal fremsettes innen to uker fra oppsigelse eller avskjed ble mottatt. Forhandlingsmøtet skal gjennomføres innen 14 dager fra krav om forhandlinger ble mottatt. Formålet med møtet er å komme til enighet om en løsning. Det er ingen forutsetning for evt. søksmål at forhandlingsmøte er gjennomført, men partene bør uttømme alle muligheter for en løsning før søksmål reises.

Retten til å stå i stillingen

Dersom en arbeidstaker hevder oppsigelsen ikke er saklig, har vedkommende som hovedregel rett til å stå i stilling selv etter oppsigelsestidens utløp og frem til saken er avgjort av domstolen.

Arbeidsgiver kan imidlertid begjære at arbeidstaker skal fratre under sakens gang.

Dersom oppsigelsen skyldes arbeidstakers forhold, vil arbeidsgiver som regel få medhold i en slik begjæring, men dersom arbeidstaker har fått rettens medhold i begjæring om å fortsette i stillingen ved oppsigelse eller avskjed, kan han gjeninntre i stillingen.

Sluttpakke

Når arbeidsgiver ønsker å avslutte et arbeidsforhold, står ofte valget mellom oppsigelse eller en frivillig løsning i form av sluttpakke.

Med sluttpakke avsluttes arbeidsforholdet mot at arbeidsgiver betaler arbeidstaker en økonomisk kompensasjon.

Bruk av sluttpakker kan bidra til å gi stor grad av økonomisk forutberegnelighet for arbeidsgiver.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater hjelper deg med å forhandle frem sluttavtaler som alternativ til oppsigelse, samt gir deg råd knyttet til avtalens nærmere innhold.

Har du fortsatt spørsmål rundt oppsigelse?

På Arbeidsrettsadvokater.no finner du et univers av artikler som forklarer deg alt fra A-Å. Dette er artikler som kan være spennende for deg som ønsker å lære mer om tilspissende emner i forbindelse med oppsigelse.

Trenger du juridisk bistand?

Arbeidsgiver? Slik hjelper vi deg:

 • Vurdering om du har grunnlag for oppsigelse/avskjed av arbeidstaker(e)
 • Bistand med saksbehandlingen under oppsigelse
 • Bistand i forbindelse med gjennomføring av drøftelsesmøte og/eller forhandlingsmøte
 • Dialog og forhandlinger med arbeidstaker
 • Prosess for domstolene

Arbeidstaker? Slik hjelper vi deg:

 • Vurdering av grunnlaget for oppsigelse/avskjed
 • Bistand i forbindelse med drøftelsesmøte og/eller forhandlingsmøte
 • Dialog og forhandlinger med arbeidsgiver
 • Prosess for domstolene

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Marte

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
 • Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
 • Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

 • Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
 • Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
 • Du vil få svar på alle dine spørsmål om arbeidsrett.
 • Dine interesser vil bli ivaretatt.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi har bred erfaring innenfor arbeidsrettslige problemstillinger.
 • Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
 • Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår deg som enten arbeidsgiver eller arbeidstaker, i prosesser for domstolene, i forhandlinger og ved behov for rene rådgivningstjenester.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater