Gangen i en varslingssak

En dame holder foredrag foran en gruppe mennesker. Foto

Når virksomheten mottar et varsel om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, plikter arbeidsgiver å undersøke og behandle varselet. Omfanget av undersøkelsene vil avhenge av innholdet i varselet. Gode rutiner for hvordan mottak av varsel skal håndteres, er viktig for å sikre en effektiv og grundig prosess. På den måten unngår man at undersøkelsene blir mer omfattende enn det som er nødvendig for den enkelte sak. Men hvordan går egentlig gangen i en varslingssak?

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
06/07/2023

Hva er gangen i en varslingssak?

1. Etablere rutiner for varsling

Det første steget i en varslingssak bør helst skje i form av forebygging. Arbeidsgiver skal aktivt arbeide for at de ansatte har et godt arbeidsmiljø. Det følger av arbeidsgivers omsorgsplikt.

For virksomheter som jevnlig sysselsetter fem ansatte eller flere, er det et krav om å ha varslingsrutiner. Loven stillinger noen minstekrav, men utenom dette er det ikke noe fasitsvar eller one-size-fits-all når det kommer til varslingsrutiner. For å lykkes med varslingsprosessen, er det viktig at varslingsrutinene er tilpasset deres virksomhet og bransje. I dette ligger det blant annet at arbeidsgiver må foreta risikovurderinger.

2. Mottak av varsel

Når arbeidsgiver mottar et varsel, må følgende punkter undersøkes og klargjøres:

 • Hvem skal undersøke varselet?
 • Sørg for at den eller de som undersøker varselet, både er habil og har riktig kompetanse om det varselet omhandler.
 • Gjelder varselet "kritikkverdige forhold" i henhold til arbeidsmiljølovens kapittel 2 A?
 • Er det varslet på forsvarlig måte?
 • Er vedkommende som har varslet, beskyttet av arbeidsmiljølovens regler om varslervern?

Hvordan skal undersøkelsene gjennomføres?

Den konkrete saksbehandlingen vil avhengige av varselets karakter og de involverte personene.

Dersom det er mulig, bør de forhold varselet omhandler adresseres i en konstruktiv og åpen dialog i håp om å løse saken så raskt som mulig, og på lavest mulig nivå. Dette er for å unngå unødvendige kostnader og eventuell konflikteskalering.

Arbeidsgiver må alltid huske å overholde lovpålagt konfidensialitetsplikt. Det vil si at den som varsler og den det er varslet om, har rett til å beholde konfidensialitet om sin identitet. Videre betyr det at identiteten til den som har varslet eller andre opplysninger i saken, ikke skal være kjent for flere enn det som er helt nødvendig.

Dersom det viser seg å være nødvendig for undersøkelsen, anbefaler vi at arbeidsgiver informerer internt om at varsel er mottatt og blir fulgt opp i tråd med virksomhetens rutiner.

For øvrig må arbeidsgiver sørge for ivaretakelse av reglene i personopplysningsloven og GDPR, ved behandling av alle personopplysninger.

Om GDPR:
På codex.no kan du lese mer om hva GDPR går ut på og hvilke krav som stilles til håndtering av personopplysninger. Du kan også laste ned vår gratis sjekkliste.

For å unngå gjengjeldelse er det viktig at det foretas en risikovurdering av varslerens og eventuelt den omvarsledes situasjon. Med gjengjeldelse menes enhver ugunstig handling, praksis eller unnlatelse som er en følge av eller en reaksjon på at en arbeidstaker har varslet. Gjengjeldelse mot en arbeidstaker er forbudt og dersom det er nødvendig, skal arbeidsgiver sørge for forebyggende tiltak.

Har den som varsler rett til innsyn?

Den som har varslet har ikke en lovpålagt rett til innsyn i undersøkelsene som gjennomføres. Da arbeidsgiver plikter å overholde konfidensialitetsplikten, begrenser dette varslerens rett til innsyn.

Det kan likevel ofte være nødvendig for undersøkelsene at den som har varslet får informasjon om at varselet blir fulgt opp i tråd med virksomhetens rutiner. Varsleren bør også få informasjon om utfallet av varselet. At slik informasjon gis, kan bidra til å skape trygghet for varsleren om at varselet blir håndtert på en ordentlig måte og at vedkommende har blitt hørt.

Opplysninger om eventuelle sanksjoner som har skjedd, i etterkant av et varsel, er informasjon arbeidsgiver ikke kan gi til den som har varslet. Dette er konfidensielle opplysninger, som ikke kan deles med andre enn den personen dette angår.

Har den det er varslet om rett til innsyn?

Det er viktig at arbeidsgiver også ivaretar interessene til den omvarslede.

Som hovedregel skal den det er varslet om gis informasjon om varselet og dets innhold, slik at vedkommende kan komme med sin versjon. Dette følger av kontradiksjonsprinsippet.

Retten til kontradiksjon kan for eksempel sikres ved at det foretas intervju av de involverte partene.

Viser det seg at det er gitt ufullstendige eller uriktige opplysninger, har den det er varslet om en rett til å få opplysningene rettet opp.

Når har den det er varslet om ikke rett til innsyn?

Dersom det anses som klart utilrådelig at den omvarslede informeres om varslet, kan den som er ansvarlig for å følge opp varselet avvente med å informere omvarslede.

Dette kan være en svært vanskelig vurdering for arbeidsgiver. Vi anbefaler at arbeidsgiver i slike tilfeller rådfører seg med en advokat før informasjon eventuelt holdes tilbake.

Arbeidsgiver må heller ikke glemme at den som har varslet, har krav på å ha navnet sitt og andre opplysninger som kan avsløre varslerens identitet, holdt konfidensielt.

Varslingssaker i AMU

I virksomheter som jevnlig sysselsetter minst 50 arbeidstakere, skal det være opprettet et arbeidsmiljøutvalg (ofte forkortet til AMU).

Formålet med AMU er å bidra til gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten.

Hva kan vi i Codex Advokat bistå med?

Vi tilbyr følgende tjenester for å sikre forsvarlig fremgangsmåte ved mottak- og undersøkelse av et varsel:

 • Undersøke om forholdet varselet gjelder er et kritikkverdig forhold eller ikke.
 • Råd og veiledning om den konkrete saksbehandlingen og undersøkelsen av varselet.
 • Vi kan være virksomhetens kontaktperson ved varsling og følge opp varsler.
 • Undersøke om det objektivt sett foreligger regelbrudd.
 • Gjennomføre selskapskontroll, med innslag av gransking.
 • Utrede sak som er mottatt som et varsel.
 • Å vurdere hvilke tiltak som kan bidra til å forhindre uheldige forhold i fremtiden.

Vi tilbyr også:

 • Gjennomgang og utarbeidelse av varslingsrutiner.
 • Tilpasse allerede eksisterende varslingsrutiner i henhold til de nye reglene.
 • Å holde kurs for bedriften om varsling.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Geir

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
 • Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
 • Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

 • Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
 • Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
 • Du vil få svar på alle dine spørsmål om arbeidsrett.
 • Dine interesser vil bli ivaretatt.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi har bred erfaring innenfor arbeidsrettslige problemstillinger.
 • Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
 • Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår deg som enten arbeidsgiver eller arbeidstaker, i prosesser for domstolene, i forhandlinger og ved behov for rene rådgivningstjenester.

Vi bistår klienter over hele landet.

Geir Kruge Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater