Jobbintervju - Spørsmål arbeidsgiver ikke kan stille

En mann sitter overfor en dame. Foto

Som arbeidsgiver har du ikke full frihet til å stille de spørsmålene du ønsker under et jobbintervju. Det finnes visse retningslinjer som må følges. Disse følger av arbeidsmiljøloven og likestillings- og diskrimmineringsloven, og vil redegjøres nærmere for her.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
13/05/2024

Hvorfor spørsmålene under jobbintervjuet er viktig

Nyansettelser er ofte en utfordring. Man skal dekke inn et behov for arbeidskraft så raskt som mulig, og samtidig ansette rett person. Nyansettelser utgjør ofte en utfordring, særlig om det er behov for arbeidskraft raskt.

Feilansettelser kan koste, og som regel lønner det seg å gjøre grundige undersøkelser av de aktuelle kandidatene før ansettelse.

Nødvendig informasjon kan tenkes innhentet fra flere hold, men det meste vil vanligvis kunne kartlegges gjennom spørsmål direkte til kandidaten.

Nødvendig informasjon kan innhentes fra ulike kilder, men mye vil kunne kartlegges på intervju og i dialog med kandidaten.

Det er imidlertid viktig å være klar over at adgangen til å stille spørsmål knyttet til visse temaer, er underlagt strenge begrensninger.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi hjelper deg dersom du har spørsmål rundt jobbintervju.

Dette kan arbeidsgiver spørre om

Som hovedregel bør spørsmål som stilles under jobbintervjuet være relatert til eller relevant for arbeidsforholdet. Spørsmålene som stilles bør belyse kandidatens egnethet og kvalifikasjoner for stillingen.

Relevante temaer vil typisk være:

 • Faglig kompetanse
 • Samarbeidsevner
 • Lederegenskaper
 • Pålitelighet
 • Produktivitet
 • Fleksibilitet
 • Engasjement
 • m.m.

I tillegg vil det kunne være relevant å kartlegge kandidatens:

 • Humør
 • Personlighet
 • Innstilling
 • Mennesketype
 • m.m.

Dette kan arbeidsgiver ikke spørre om

De temaer arbeidsgiver ikke kan stille spørsmål om, er satt for å forhindrediskriminering i ansettelsesprosessen.

Det vil ikke være anledning til å stille spørsmål om:

 • Seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk
 • Etnisitet
 • Nasjonal opprinnelse
 • Avstamning
 • Religion eller livssyn
 • Funksjonsnedsettelse
 • Graviditet
 • Adopsjon
 • Familieplanlegging

Med mindre dette er saklig og særlig relevant for stillingen er det heller ikke anledning å stille spørsmål om kandidatens:

 • Politiske syn
 • Samlivsform
 • Medlemskap i arbeidstakerorganisasjon

Unntak og grensetilfeller

I likestillings- og diskrimmineringsloven er det inntatt ett sentralt unntak.

Spørsmål om etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og samlivsform vil kunne være tillatt dersom opplysningene har avgjørende betydning for utøvelsen av arbeidet eller yrket.

Dersom for eksempel målet med å innhente opplysninger er å tilrettelegge for at en kandidat med funksjonsnedsettelse skal kunne jobbe hos arbeidsgiver vil det kunne være adgang å stille slike spørsmål.

Det understrekes at spørsmål om graviditet faller utenfor unntaksbestemmelsen.

Spørsmål om helse

I tillegg til spørsmål om kompetanse og faglige kvalifikasjoner, samt innstilling og motivasjon, kan du som arbeidsgiver ha et ønske om informasjon vedrørende kandidatens helse. Dette er for å sikre at arbeidstakeren er i stand til å yte godt i stillingen.

Når det gjelder spørsmål om helse, må disse som utgangspunkt begrenses til det som er relevant for å avklare om kandidaten kan utføre de arbeidsoppgavene som ligger under stillingen.

Så fremt arbeidstaker på ansettelsestidspunktet ikke har helsemessige begrensninger som er til hinder for arbeidsutførelsen, vil mer generelle spørsmål knyttet til omfanget av tidligere sykefravær, som regel ligge utenfor det du som arbeidsgiver kan spørre om.

Det vil imidlertid i enkelte tilfeller kunne tenkes at slike opplysninger vil ha direkte relevans for utførelse og ivaretakelse av sentrale oppgaver under stillingen. I slike tilfeller vil det være adgang til å stille spørsmål om kandidatens helse.

Et eksempel vil kunne være dersom stillingen krever en regelmessig og omfattende personlig tilstedeværelse, som ikke vil være forenlig med stort sykefravær.

Spørsmål om politiske syn

Videre vil kandidatens politiske syn og eventuelt medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, som den store hovedregel ikke være tillatt.

Dersom dette er begrunnet i stillingens karakter, eller det inngår i formålet for vedkommende virksomhet å fremme bestemte politiske syn, og arbeidstakerens stilling vil være av betydning for gjennomføringen av formålet, kan slike spørsmål likevel være tillatt.

Videre vil det som hovedregel ikke være tillatt å spørre om kandidatens politiske syn eller eventuelt medlemskap i en arbeidstakerorganisasjon.

Imidlertid kan slike spørsmål være tillatt dersom det er begrunnet i stillingens karakter eller hvis det er en del av virksomhetens formål å fremme bestemte politiske syn, og hvis arbeidstakerens stilling vil ha betydning for gjennomføringen av dette formålet.

Spørsmål om samlivsform

Tilsvarende gjelder spørsmål om søkerens samlivsform.

Slike spørsmål vil likevel bare kunne tillates dersom disse kravene på forhånd fremkommer av stillingsutlysningen.

Konsekvensen av ulovlige spørsmål

Dersom du som arbeidsgiver stiller spørsmål eller innhenter opplysninger i strid med ovennevnte, vil dette på bakgrunn av bevisbyrde- og presumpsjonsreglene i arbeidsmiljøloven § 13-8 og likestillingsloven § 16, fort bli ansett som diskriminering.

For tilfelle at slik diskriminering foreligger, vil arbeidsgiver være erstatningsansvarlig overfor den som har blitt diskriminert etter arbeidsmiljøloven § 13-9 og likestillingsloven § 17.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi veileder deg gjennom dine rettigheter dersom ulovlige spørsmål har forekommet.

Hva gjør vi for deg?

 • Du får juridisk bistand i forbindelse med ansettelsesprosesser.
 • Vi tar en vurdering av om det har foregått ulovlig diskriminering i ansettelsesprosessen.
 • Du får svar på spørsmål tilknyttet ansettelsesprosesser.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Marte

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
 • Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
 • Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

 • Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
 • Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
 • Du vil få svar på alle dine spørsmål om arbeidsrett.
 • Dine interesser vil bli ivaretatt.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi har bred erfaring innenfor arbeidsrettslige problemstillinger.
 • Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
 • Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår deg som enten arbeidsgiver eller arbeidstaker, i prosesser for domstolene, i forhandlinger og ved behov for rene rådgivningstjenester.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater