Arbeidsavtale: En [Guide]

en dame viser en mann noe hun ser på en ipad. Foto

Det skal alltid inngås en skriftlig arbeidsavtale når man starter et arbeidsforhold. Det gjelder uansett om det er snakk om en fast- eller midlertidig stilling. Arbeidsmiljøloven oppstiller flere minimumskrav til innholdet i arbeidsavtalen. Hva må arbeidskontrakten minimum inneholde?

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
21/06/2023

Må arbeidsavtaler være skriftlig?

Ja, det skal alltid inngås skriftlig arbeidskontrakt i alle arbeidsforhold.

Kan man inngå muntlig arbeidsavtale?

Nei. Det skal alltid inngås skriftlig arbeidsavtale. Dette gjelder uavhengig om man jobber heltid, deltid eller midlertidig. Merk at selv om det ikke er inngått skriftlig avtale vil ikke avtalen være ugyldig.

Dersom en arbeidstaker ikke har fått arbeidsekontrakt fra arbeidsgiver, er det arbeidsgiver som har risikoen for dette. Dersom det er tvil om hva som er avtalt, vil manglende skriftlighet kunne bli tolket i arbeidsgivers disfavør.

Hvem lager arbeidskontrakten?

Det er arbeidsgiver som har ansvaret for å lage et utkast til arbeidskontrakt. Lenger ned kan du lese mer om hva arbeidskontrakten alltid må inneholde.

Viktig! -> Ta tid og les gjennom hele kontrakten.

13 punkter arbeidskontrakten din må inneholde

Arbeidsavtalen må minimum inneholde følgende punkter:

 1. Partenes identitet
  - Hvem er arbeidsgiver?
  - Hvem er arbeidstaker?

 2. Arbeidsplassen
  Dersom det ikke er noen fast arbeidsplass eller hovedarbeidsplass skal arbeidsavtalen opplyse om at arbeidstakeren arbeider på forskjellige steder og oppgi forretningsadressen eller eventuelt hjemstedet til arbeidsgiver.

 3. Arbeidstakerens tittel
  Stilling, arbeidskategori, eller beskrivelse av arbeidet.

 4. Tidspunkt for arbeidsforholdets begynnelse

 5. Forventet varighet
  Forventet varighet: dersom arbeidsforholdet er midlertidig. Det må også stå hva som er grunnlaget for ansettelsen, for eksempel hvorvidt det gjelder et vikariat eller arbeid av midlertidig karakter.

 6. Eventuelle prøvetidsbestemmelser
  Dette gjelder også angivelse av oppsigelsesfrist i prøvetid.

 7. Arbeidstakers rett til ferie og feriepenger
  Det skal også opplyses om pluss reglene for fastsettelse av ferietidspunktet.

 8. Oppsigelsestid og oppsigelsesfrister for både arbeidstaker og arbeidsgiver
  Dersom det ikke fremgår av arbeidsavtalen avtalen, er hovedregelen en gjensidig oppsigelsesfrist på én måned.

 9. Lønn
  Den gjeldende eller avtalte lønn ved arbeidsforholdets begynnelse, inkludert:
  - utbetalingsmåte
  - tidspunkt for lønnsutbetaling
  - eventuelle tillegg og andre godtgjøringer som ikke inngår i lønnen, for eksempel pensjonsinnbetalinger og kost- eller nattgodtgjørelse.

 10. Ukentlig arbeidstid
  Lengde og plassering av den daglige og ukentlige arbeidstid. Dersom arbeidet skal utføres periodevis, skal arbeidsavtalen fastsette eller gi grunnlag for å beregne når arbeidet skal utføres.

 11. Lengde av pauser

 12. Avtale om særlig arbeidstidsordning, jf. Arbeidsmiljøloven § 10-2

 13. Opplysninger om eventuelle tariffavtalersom regulerer arbeidsforholdet. Dersom avtale er inngått av parter utenfor virksomheten skal arbeidsavtalen inneholde opplysninger om hvem tariffpartene er.

Andre viktige punkter i arbeidskontrakten

- Konkurransebegrensninger

I mange bransjer er det etterhvert også blitt vanlig å ha med konkurransebegrensende klausuler, slik som konkurranseklausul, kundeklausul eller rekrutteringsklausul.

En konkurranseklausul begrenser arbeidstakers adgang til å tiltre stilling hos en annen arbeidsgiver. Med kundeklausul menes en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som begrenser arbeidstakers rett til å kontakte arbeidsgivers kunder etter arbeidsforholdet har opphørt.

Det er ikke noe forbud mot å ha slike konkurransebegrensende klausuler i en arbeidsavtale. Når arbeidsforholdet opphører må arbeidsgiver ta stilling til i innholdet i klausulen. Det er først da man også kan foreta en vurdering om arbeidsgiver har et særlig behov for vern mot konkurranse, og om klausulen faktisk kan gjøres gjeldende eller ikke.

- Lojalitetsplikt

Selv om det ikke er avtalt noen konkurransebegrensende klausuler i arbeidsavtalen, har arbeidstaker likevel en lojalitetsplikt overfor arbeidsgiver. Lojalitetsplikten vil til en viss grad også være gjeldende etter at arbeidsforholdet opphører.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater bistår deg i utformingen av arbeidskontrakter, samt gir deg råd knyttet til særskilte forhold som bør avtalereguleres i kontrakten.

Når skal arbeidsavtalen inngås?

- Arbeidsforholdet varer i mer enn en måned:

Hvis arbeidsforholdet skal vare i mer enn en måned, skal arbeidskontrakten være inngått så snart som mulig og senest innen måned etter at arbeidsforholdet begynte.


- Arbeidsforholdet varer i mindre enn en måned:

I arbeidsforhold som skal ha kortere varighet enn en måned, skal det inngås en skriftlig arbeidsavtale med en gang.

Kan arbeidsgiver endre arbeidsavtalen?

Arbeidsgiver er lovpålagt å endre arbeidstakers kontrakt ved eventuelle endringer i arbeidsforholdet.

Dersom partene er enige om ny lønn eller at arbeidstaker skal ha en ny stilling, må dette inn i arbeidsavtalen. Det kan for eksempel gjøres som et vedlegg til arbeidskontrakten.

Gjør arbeidsgiver endringer du ikke er enig i?

Noen ganger vil imidlertid arbeidsgiver gjøre endringer i arbeidstakers arbeidsavtale, som arbeidstaker ikke er enig i.

Det er antatt at arbeidsgiver har en viss styringsrett, som innebærer at man kan lede, organisere og fordele arbeidet. Denne retten følger ikke av noen bestemt lovbestemmelse, men følger av ulovfestet rett.

Arbeidsgivers styringsrett er ikke ubegrenset. Det vil si at lover, arbeidskontrakten eller andre avtaler, sedvane eller rettspraksis kan sette begrensninger for hva arbeidsgiver kan bestemme over arbeidstakerne.

Større endringer: Dersom arbeidsgiver ønsker å gjøre større endringer, som for eksempel å flytte arbeidsstedet, må beslutningen hvile på en saklig begrunnelse. Vesentlige endringer for arbeidstakere, vil stille strengere krav til arbeidsgivers saksbehandling enn for mindre endringer.

Endring av arbeidsavtale, utover arbeidsgivers styringsrett, må gjennomføres med endringsoppsigelse og stiller egne krav til arbeidsgivers saksbehandling.

For eksempel:

Det vil stilles strengere krav til arbeidsgivers saksbehandling og vurderinger dersom arbeidsstedet skal flyttes fra Oslo til Bergen sammenlignet med et bytte av arbeidssted på 1 km.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater bistår deg i vurderinger av om endringer ligger innenfor eller utenfor arbeidsgivers styringsrett, og hvordan du som arbeidstaker bør forholde deg til dette.

Fast eller midlertidig ansettelse?

Hovedregelen i norsk rett er at arbeidstaker skal ansettes fast.

Tidligere hadde ikke arbeidsmiljøloven noen egen definisjon av hva som lå i uttrykket “fast ansettelse”. Dette ble endret i 2018 og Arbeidsmiljøloven § 14-9 om “Fast og midlertidig ansettelse” ble endret med ikrafttredelse 1. januar 2019.

Med "fast ansettelse" menes:

 • at ansettelsen er løpende og tidsubegrenset
 • at lovens regler om opphør av arbeidsforhold gjelder og
 • at arbeidstaker sikres forutsigbarhet for arbeid i form av et reelt stillingsomfang

Når kan man inngå en midlertidig arbeidsavtale?

Selv om fast ansettelse gir arbeidstakere mer forutsigbarhet og et sterkere stillingsvern, er det likevel ikke alltid praktisk mulig for virksomheten å tilby fast ansettelse. Lovgiver har derfor oppstilt noen tilfeller hvor det likevel er lov å ansette midlertidig.
Det følger av Arbeidsmiljøloven § 14-9 (2) at avtale om midlertidig ansettelse kan inngås:

a) når arbeidet er av midlertidig karakter

b) for arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat)

c) for praksisarbeid

d) med deltaker i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med arbeids- og velferdsetaten

e) med idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innen den organiserte idretten

Arbeidsavtale tilkallingshjelp

Både tilkallingshjelp og ekstrahjelp er en midlertidig ansettelse og kan bare brukes hvis det oppstår et plutselig behov for hjelp.

Noen forveksler tilkallingshjelp eller ekstrahjelp med deltidsansettelse. Har virksomheten et varig behov for noen som jobber for eksempel en lørdag i måneden, er dette fast ansettelse. Dette er for eksempel vanlig i butikker eller restauranter, hvor det ofte er behov for hjelp på lørdager.

Arbeidskontrakt daglig leder

Arbeidsmiljøloven åpner for at øverste leder i en virksomhet kan ansettes på åremål. Med åremålsstilling menes det at virksomhetens øverste leder, ofte daglig leder, blir ansatt for et bestemt tidsrom.

Dette kan minne om midlertidig ansettelse. Men ettersom daglig leder gjerne er en stilling som er av permanent karakter passer ikke reglene om midlertidig ansettelse. Dette kalles derfor åremål og har en egen lovhjemmel i Arbeidsmiljøloven § 14-10.

Arbeidsmiljølovens regler om stillingsvern gjelder innenfor åremålsperioden. Vil arbeidsgiver si opp en daglig leder innenfor den avtalte perioden må oppsigelsen være saklig begrunnet, med mindre annet er avtalt i arbeidskontrakten.

Videre er det mulig for arbeidsgiver å inngå en skriftlig forhåndsavtale med virksomhetens øverste leder hvor arbeidstaker sier fra seg rettighetene om stillingsvern ved oppsigelse mot avtale om etterlønn ved fratreden. Dette gjelder kun for virksomhetens øverste leder, som for eksempel daglig leder, og gjelder ikke for øvrige ansatte.

Har du spørsmål rundt arbeidskontrakten din?

Dette er eksemplevis spørsmål vi kan støtte deg med:

 • Du er arbeidsgiver og lurer på om ønskede endringer ligger innenfor det virksomheten kan bestemme.
 • Du er arbeidstaker og trenger noen som hjelper deg meg å vurdere om du har krav på fast ansettelse.
 • Du er arbeidstaker / arbeidsgiver og er usikker på hvor langt arbeidsgivers styringsrett rekker.

Bli kjent med våre advokater i dag

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
 • Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
 • Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

 • Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
 • Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
 • Du vil få svar på alle dine spørsmål om arbeidsrett.
 • Dine interesser vil bli ivaretatt.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi har bred erfaring innenfor arbeidsrettslige problemstillinger.
 • Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
 • Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår deg som enten arbeidsgiver eller arbeidstaker, i prosesser for domstolene, i forhandlinger og ved behov for rene rådgivningstjenester.

Vi bistår klienter over hele landet.

Geir Kruge Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater