Arbeidstaker eller oppdragstaker?

Arbeidstaker eller oppdragstaker

Normalt vil personer tilknyttet en virksomhet være arbeidstakere. Men det er blitt stadig vanligere å knytte til seg folk for kortere tidsrom for forefallende arbeid eller for å løse et bestemt problem. Det kan i slike tilfeller oppstå spørsmål om den aktuelle kontrakt kan betegnes en arbeidsavtale eller en oppdragsavtale.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
11/06/2021

Hva er en arbeidstaker?

Arbeidsmiljøloven § 1-8 definerer arbeidstaker som en som “utfører arbeid i en annens tjeneste.” I dette ligger det at en arbeidstaker er underlagt en annens ledelse og kontroll, altså en arbeidsgiver.

Hva er en oppdragstaker?

En oppdragstaker er ikke omfattet av vernet som arbeidsmiljøloven gir til arbeidstakere. Oppdragstakere kan eksempelvis være frilansere eller selvstendig næringsdrivende som utfører oppdrag for egen regning og risiko.

Hvorfor er det viktig å skille mellom arbeidstaker og oppdragstaker?

Skillet mellom arbeidstaker og oppdragstaker er viktig for å kunne identifisere hvilke rettigheter og plikter som er forelagt hver av kategoriene. Kort sagt er en arbeidstaker i langt større grad sikret flere rettigheter gjennom ulike lovverk.

Sonderingen er viktig å kjenne til for deg som arbeidsgiver, idet den vil kunne få betydning for spørsmål for gyldighet av:

 • midlertidig arbeidsavtale
 • oppsigelsesvern
 • sykepenger
 • arbeidsgiveravgift
 • merverdiavgift
 • skattetrekk
 • feriepenger
 • pliktig yrkesskadeforsikring.

Allerede ved avtaleinngåelsen bør partene ha klart for seg hva slags kontrakt som inngås, og den bør være skriftlig.

Det vil bidra til å sikre bevis med tanke på hvilke rettigheter og plikter som hviler på partene. Men det er viktig å være klar over at avtalens formelle innhold ikke er avgjørende for hva slags avtaleforhold man står overfor.

Dersom virksomhetens medarbeidere formelt håndteres som selvstendig oppdragstakere i situasjoner hvor de i realiteten er å anse som arbeidstakere, risikerer virksomheten en rekke uforutsette krav i ettertid.

Finnes det lovregler som klargjør forskjellen mellom arbeidstaker og oppdragstaker?

Det finnes ingen lovregler som dirkete klargjør når man står overfor den ene eller den andre kontraktstypen, men det finnes likevel enkelte momenter som er relevante å hensynta.

Hvordan skille arbeidstaker og oppdragstaker?

Dersom det fremstår som uklart hvorvidt det foreligger at arbeidstakerforhold eller om det er snakk om et oppdragsforhold, så kan følgende sjekkliste være til hjelp.

Det taler for at det foreligger et arbeidstakerforhold når:

 • Den du har inngått kontrakt med plikter å underordne seg arbeidsgivers ledelse og kontroll
 • Du som arbeidsgiver har risikoen for produksjonsresultatet
 • Vederlag gis i form av lønn, og er uavhengig av produksjonsresultatet
 • Det beregnes feriepenger og foretas skattetrekk i vederlaget
 • Det er avtalt gjensidig oppsigelsesfrist
 • Det foreligger forbud mot bierverv

Motsetningsvis taler det for at det foreligger et oppdragsforhold når:

 • Arbeidet skjer under egen ledelse og kontroll
 • Arbeidet må utføres personlig, og medhjelpere kan dermed i hovedsak ikke benyttes
 • Arbeidsresultatet er på eget ansvar
 • Anskaffelse, bekostning og vedlikehold av arbeidsutstyr skjer for egen regning.
 • Det svares merverdiavgift på tjeneste fra selvstendig næringsdrivende- Det ikke er en forutsetning at arbeidet utføres på arbeidsgivers plass
 • Det ikke foreligger et forbud mot bierverv
 • Arbeidstiden styres på egen hånd

I tvilstilfeller må det foretas en helhetlig vurdering der alle relevante faktorer trekkes inn før det kan fastslås om man står overfor et oppdragstakerforhold eller et arbeidstakerforhold.

Hva kan vi i Codex Advokat bistå med?

 • Å forstå hvorfor det er viktig å skille mellom oppdragstakere og arbeidstakere og konsekvensene av feilvurderinger.
 • Vurdere om arbeidsoppgaver kan utføres av en oppdragstaker eller må utføres av en arbeidstaker.
 • Å utarbeide kontrakter mellom oppdragsgivere og oppdragstakere, eventuelt vurdere holdbarheten av kontrakter med selvstendig oppdragstakere.
 • Utarbeide arbeidsavtaler mellom arbeidsgivere og arbeidstakere, om nødvendig med stor grad av fleksibilitet hvis det ikke lovlig lar seg avtale oppdragsavtaler med selvstendig oppdragstakere.

Vi bistår klienter over hele landet.

Geir Kruge Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater