Arbeidstaker eller oppdragstaker?

Portrett av en mann. Foto

Arbeidstakere har betydelig flere rettigheter sammenlignet med oppdragstakere. Ettersom det er realiteten som er avgjørende og ikke hva som formelt fremgår av kontrakten mellom partene, kan det bli dyrt for arbeidsgiver å tråkke feil her. I denne artikkelen gir vi deg en oversikt over hva som er viktig å tenke på når man skal velge tilknytningsform.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
24/01/2024

Hvorfor er skillet arbeidstaker/oppdragstaker så viktig?

Skillet mellom arbeidstaker og oppdragstaker er viktig for å kunne identifisere hvilke rettigheter og plikter som er forelagt hver av kategoriene. Kort sagt har arbeidstakere langt flere rettigheter og et betydelig sterkere vern enn oppdragstakere. Arbeidstakere har blant annet et lovregulert stillingsvern som beskytter dem mot uberettiget oppsigelse og avskjed. For oppdragstakere er oppsigelsesadgangen som regel avtalefestet. I tillegg har arbeidstakere krav på tjenestepensjon (OTP), feriepenger av opptjent lønn og krav på dagpenger ved arbeidsløshet.

Sonderingen er også viktig å kjenne til for deg som arbeidsgiver. Dersom man velger feil tilknytningsform og det senere ender i tvist, kan man bli møtt med krav om etterbetaling av lønn, feriepenger, pensjon og mer.

Allerede ved avtaleinngåelsen bør partene ha klart for seg hva slags kontrakt som inngås. Det vil bidra til å sikre bevis med tanke på hvilke rettigheter og plikter som påhviler partene. Men det er viktig å være klar over at avtalens formelle innhold ikke er avgjørende for hva slags avtaleforhold man står overfor. Det er de underliggende reelle forholdene som er styrende. Derfor er det viktig å forstå hva som ligger i de ulike begrepene før man signerer kontrakt.

Hva er en arbeidstaker?

Arbeidsmiljøloven § 1-8 (1) definerer arbeidstaker som «enhver som utfører arbeid for og er underordnet en annen». Videre i bestemmelsen står det at man ved avgjørelsen blant annet skal legge vekt på om «vedkommende løpende stiller sin personlige arbeidskraft til disposisjon, og om vedkommende er underordnet gjennom styring, ledelse og kontroll».

Bestemmelsen legger opp til at det må foretas en konkret helhetsvurdering hvor flere momenter vil være relevante.

Hva er en arbeidsgiver?

Arbeidsgiver er i arbeidsmiljøloven § 1-8 (2) definert som «enhver som har ansatt en arbeidstaker som nevnt i første ledd». Arbeidsgiverbegrepet må således ses i lys av arbeidstakerbegrepet.

Hva er en oppdragstaker?

Oppdragstakere utfører arbeid i egen tjeneste og utfører oppdrag for egen regning og risiko. Det innebærer at de har ansvaret og risikoen for arbeidsresultatet. Oppdragstakere kan for eksempel være konsulenter, frilansere eller selvstendig næringsdrivende.

Arbeidsgiver har bevisbyrden

Det følger av arbeidsmiljøloven er det skal legges til grunn at det foreligger et arbeidstakerforhold med mindre oppdragsgiver gjør det «overveiende sannsynlig» at det foreligger et selvstendig oppdragsforhold. Det er således arbeidsgiver/oppdragsgiver som har bevisbyrden og ordlyden legger opp til et strengt beviskrav. Er man i tvil bør man derfor anta at vedkommende er arbeidstaker og ikke oppdragstaker.

Nærmere om grensedragningen arbeidstaker/oppdragstaker

Dersom det fremstår som uklart hvorvidt det foreligger at arbeidstakerforhold eller om det er snakk om et oppdragsforhold, så kan følgende sjekkliste være til hjelp.

Det taler for at det foreligger et arbeidstakerforhold når:

 • Arbeidstakeren har plikt til å stille sin personlige arbeidskraft til rådighet og kan ikke bruke medhjelpere for egen regning
 • Arbeidstakeren har plikt til å underordne seg arbeidsgiverens ledelse og kontroll av arbeidet
 • Arbeidsgiveren stiller til rådighet arbeidsrom, maskiner, redskap, arbeidsmaterialer eller andre hjelpemidler som er nødvendige for arbeidets utførelse
 • Arbeidsgiveren bærer risikoen for arbeidsresultatet
 • Arbeidstakeren får vederlag i en eller annen form for lønn
 • Tilknytningsforholdet mellom partene har en noenlunde stabil karakter, og er oppsigelig med bestemte frister
 • Det arbeides hovedsakelig for én oppdragsgiver

Motsetningsvis taler det for at det foreligger et oppdragsforhold når:

 • Arbeidet skjer under egen ledelse og kontroll
 • Arbeidsresultatet er på eget ansvar
 • Anskaffelse, bekostning og vedlikehold av arbeidsutstyr skjer for egen regning.
 • Det svares merverdiavgift på tjeneste fra selvstendig næringsdrivende- Det ikke er en forutsetning at arbeidet utføres på arbeidsgivers plass
 • Det ikke foreligger et forbud mot bierverv
 • Arbeidstiden styres på egen hånd
 • Oppdragstakeren må ikke utføre arbeidet personlig og kan som utgangspunkt benytte seg av medhjelpere

I tvilstilfeller må det foretas en helhetlig vurdering der alle relevante faktorer trekkes inn før det kan fastslås om man står overfor et oppdragstakerforhold eller et arbeidstakerforhold.

Hva kan vi i Codex Advokat bistå med?

 • Å forstå hvorfor det er viktig å skille mellom oppdragstakere og arbeidstakere og konsekvensene av feilvurderinger.
 • Vurdere om arbeidsoppgaver kan utføres av en oppdragstaker eller må utføres av en arbeidstaker.
 • Å utarbeide kontrakter mellom oppdragsgivere og oppdragstakere, eventuelt vurdere holdbarheten av kontrakter med selvstendig oppdragstakere.
 • Utarbeide arbeidsavtaler mellom arbeidsgivere og arbeidstakere, om nødvendig med stor grad av fleksibilitet hvis det ikke lovlig lar seg avtale oppdragsavtaler med selvstendig oppdragstakere.

Bli kjent med våre advokater

Sitat Marte

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
 • Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
 • Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

 • Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
 • Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
 • Du vil få svar på alle dine spørsmål om arbeidsrett.
 • Dine interesser vil bli ivaretatt.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi har bred erfaring innenfor arbeidsrettslige problemstillinger.
 • Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
 • Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår deg som enten arbeidsgiver eller arbeidstaker, i prosesser for domstolene, i forhandlinger og ved behov for rene rådgivningstjenester.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater