Overtidsbetaling: Når har du krav på det?

En mann drar håret bakover

Arbeidstaker har som utgangspunkt krav på overtidsbetaling når arbeidstiden strekker seg utover lovens rammer for arbeidstiden. Det er likevel ikke i ethvert tilfelle arbeidstaker har rett på overtidsbetaling; overtidsarbeidet må være avtalt eller på annen måte anses akseptert av arbeidsgiver. Her kan du lese mer om overtidsbetaling og overtidsreglene.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
15/12/2021

Hva skal regnes som overtidsarbeid?

Dersom arbeidstaker arbeider utover lovens grense for den alminnelige arbeidstid, skal det overskytende regnes som overtidsarbeid, jf. arbeidsmiljøloven § 10-6 (2). Hva som er alminnelig arbeidstid er definert i arbeidsmiljøloven § 10-4 (1).

Det fremgår av bestemmelsen at den alminnelige arbeidstiden:

 1. Ikke må overstige 9 timer per dag
 2. Ikke må overstige 40 timer per uke

Det innebærer at arbeidstaker skal motta overtidsgodtgjørelse fra og med den tiende timen.

Obs! Arbeid som utføres etter avtalt arbeidstid, men innenfor den alminnelige arbeidstid, vil ikke regnes som overtid etter arbeidsmiljølovens bestemmelser.

ⓘ 
Arbeidsmiljøloven er et komplekst lovverk som kan være vanskelig å få oversikt over.

Rollen til advokaten er å veilede deg gjennom lovverket, og forklare deg hva dine rettigheter er.

Hvordan beregnes overtidsbetaling?

Ansatte som jobber overtid har krav på ekstra lønn (overtidsgodtgjørelse). Denne lønnen er todelt:

 1. Lønn for selve overtidsarbeidet
 2. Overtidstillegg

Arbeidsmiljøloven § 10-6(11) bestemmer at tillegget skal være minst 40 %.
Eksempel: Dersom arbeidstaker har en timelønn på kr. 200, skal arbeidstaker ha utbetalt kr. 200 pluss overtidstillegget på 40 % (kr. 80), til sammen kr. 280.
Overtidstillegget på minst 40% skal arbeidstakeren alltid ha utbetalt. Arbeidsgiver som nekter å utbetale overtidstillegget kan bli strafferettslig ansvarlig etter arbeidsmiljøloven kapittel 19. Arbeidstaker og arbeidsgiver kan avtale at overtidstimer skal tas ut som arbeidsfri, og dermed avspaseres. Det er imidlertid ikke anledning til å avtale avspasering av overtidstillegget, og dette skal utbetales til arbeidstaker.

Overtidsbetaling og pålegg fra arbeidsgiver

Det neste spørsmålet som oppstår er om faktisk utført overtidsarbeid gir rett til overtidsgodtgjørelse uavhengig av hvem som bestemmer at arbeidet skal utføres.

I mange tilfeller vil arbeidsgiveren pålegge den enkelte ansatte å utføre overtidsarbeid.

Arbeidsgiver har rett til å pålegge arbeidstaker å arbeide utover avtalt og alminnelig arbeidstid i når det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for det.

Det behøver imidlertid ikke å være snakk om et uttrykkelig pålegg, men mer en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om at det skal utføres overtidsarbeid. I slike tilfeller har arbeidstakeren utvilsomt krav på overtidstillegg / overtidsbetaling.

Imidlertid opplever mange å jobbe overtid uten noe direkte pålegg fra arbeidsgiver. Arbeidsmengden er så stor at man må sitte utover kvelden for å få jobben gjort. Også i slike tilfeller vil arbeidstakeren ha krav på overtidsbetaling dersom arbeidsgiveren er kjent med at overtidsarbeidet utføres og stilltiende aksepterer det.

Når kan overtidsarbeid gjennomføres?

Det fremgår av arbeidsmiljølovens § 10-6 (1) at arbeid utover avtalt arbeidstid kan gjennomføres når det foreligger et særlig og tidsavgrenset ("akutt") behov for det.

Det innebærer at overtidsarbeid eller merarbeid ikke skal praktiseres som en fast ordning, men er forbeholdt de tilfellene hvor det er nødvendig.

Dette kan for eksempel være tilfeller hvor det er oppstått et uventet arbeidspress grunnet sesongsvingninger eller lignende.

Derimot kan ikke en arbeidstaker selv bestemme seg for å jobbe overtid bare for å kreve overtidstillegg hvis det reelt sett ikke foreligger et akutt behov for at det utføres overtidsarbeid.

Dersom det imidlertid foreligger et akutt behov for å jobbe overtid og arbeidstakeren ikke har rimelig mulighet til å varsle arbeidsgiver, så må overtidsarbeidet med påfølgende rett til overtidstillegg kunne utføres.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater svarer deg på alle spørsmål du måtte ha knyttet til overtidsbetaling.

Er overtid inkludert i fastlønn?

Arbeidstilsynet tolket i sin tid arbeidsmiljølovens bestemmelser dithen at overtid ikke kunne inkluderes i fastlønnen.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har imidlertid overprøvd Arbeidstilsynets tolkning og kommer i sin vurdering til at man kan avtale et fast tillegg i lønnen som skal dekke opp for evt. overtid. Departementet stiller som betingelse at den faktiske utførte overtiden skal kompenseres med minimum 40 %.

Obs!

Dersom det faktiske utførte overtidsarbeidet overstiger hva lønnstillegget dekker av overtidsarbeid, må dette kompenseres i tillegg.

Dette medfører at det i arbeidsavtalen bør fremgå hva som er grunnlønn og hva som utgjør en kompensasjon for eventuell overtidsarbeid.

Hva hvis overtidsbetaling ikke fremgår av avtalen?

Dersom det ikke fremgår hva som er grunnlønn og hva som er kompensasjon for overtidsarbeid vil det lett kunne oppstå tvister i ettertid.

Arbeidsgiver risikererå betale arbeidstakeren overtidstillegg for alt arbeid utover den alminnelige arbeidstiden.

En konsekvens av en slik avtale er at arbeidsgiver også vil være forpliktet til å betale ut hele beløpet som skal kompensere for overtidsarbeid, selv om arbeidstaker faktisk ikke arbeider så mange timer overtid som tillegget skulle tilsi.

Obs!

Selv om overtidstillegget er inkludert i lønnen, kan arbeidsgiver imidlertid ikke pålegge arbeidstakeren å arbeide overtidsarbeid utover lovens grenser.

Generelt gjelder at arbeidstakeren ikke kan pålegges å arbeide overtid med mindre det foreligger et særlig og tidsbegrenset behov for det.

Arbeidsavtalen må med andre ord ikke utformes slik at det fremstår som om overtidsarbeid er en fast ordning.

Selv om arbeidstakeren vil kunne få en høyere lønn ved å inngå en slik avtale, kan en slik løsning også medføre at arbeidstakeren vil ha vanskelig for å bevise at arbeidsgiver ikke har planlagt overtidsarbeid som fast ordning.

For arbeidsgiver del vil en slik avtale imidlertid være gunstig da det vil skape en forutsigbarhet med hensyn til de totale lønnsutgiftene i virksomheten.

Finnes det unntak fra overtidsreglene?

Enkelte arbeidstakere kan være unntatt fra reglene om overtid, og således omfattet av unntaksbestemmelsen i arbeidsmiljøloven § 10-12 om ledende eller særlig uavhengig stilling.

Hvorvidt arbeidstakers stilling er å anse som ledende eller særlig uavhengig vil bero på en konkret vurdering, hvor stillingens art og arbeidsoppgaver vil være sentrale momenter.

Overtidsbetaling og ledende stilling

Arbeidsmiljøloven § 10-12 (1) om "ledende stilling" tar sikte på arbeidstakere som innehar klare lederfunksjoner.

Arbeidstaker har i slike tilfeller et større ansvar, og det er arbeidstakeren selv som må tilpasse arbeidsmengde og vurdere behovet for egen arbeidsinnsats.

Overtidsbetaling og særlig uavhengig stilling og overtid

Videre vil arbeidstakere som ikke har en ledende stilling, men som likevel har overordnede og ansvarsfulle stillinger kunne anses som en "særlig uavhengig stilling, jf. arbeidsmiljøloven § 10-12 (2).

Bli kjent med våre advokater i dag

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
 • Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
 • Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

 • Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
 • Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
 • Du vil få svar på alle dine spørsmål om arbeidsrett.
 • Dine interesser vil bli ivaretatt.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi har bred erfaring innenfor arbeidsrettslige problemstillinger.
 • Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
 • Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår deg som enten arbeidsgiver eller arbeidstaker, i prosesser for domstolene, i forhandlinger og ved behov for rene rådgivningstjenester.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater