Arbeid og lønn på 1. og 17. mai

To barn hopper på en trampoline med ballonger. Foto

Spørsmålet som ofte oppstår i forbindelse med mai måned er om arbeidsgiver er forpliktet til å betale arbeidstaker lønn på 1. og 17. mai. Hvorvidt arbeidsgiver har en slik plikt er direkte regulert av lov om 1. og 17. mai som høgtidsdager med tilhørende forskrift om rett til lønn.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
23/01/2024

Lov om 1. og 17. mai som høgtidsdager

Det følger av § 1 at 1. og 17. mai skal regnes som høgtidsdager og likestilles med søndager. Loven kommer til anvendelse uavhengig av arbeidets art og kan ikke fravikes til ugunst for arbeidstaker. Det er imidlertid ingenting i veien for at arbeidsgiver og arbeidstaker inngår avtale om bedre lønn og arbeidsvilkår enn det loven bestemmer.

Arbeidsgivers lønnsplikt

Arbeidsgiver har plikt til å betale full lønn for de to dagene dersom arbeidstakeren i utgangspunktet skulle ha vært på arbeid disse dagene. I tillegg kreves det at arbeidstakeren har vært ansatt hos arbeidsgiver i minst 30 dager forut for 1. eller 17. mai, jf. § 3. Er arbeidstakeren ansatt senere, kreves det at arbeidet er av minst 30 dagers varighet.

Dermed har ikke arbeidstaker krav på lønn dersom de to høgtidsdagene faller på dager hvor virksomheten normalt holder stengt og arbeidstaker likevel ikke skulle ha vært på arbeid. Holder virksomheten for eksempel stengt på søndager og 17. mai faller på en søndag, skal ikke arbeidstaker ha betalt for denne dagen da vedkommende uansett ikke skulle ha vært på arbeid denne dagen.

Lønn til arbeidstaker som ikke er på jobb

Det fremgår av forskriften til loven at arbeidsgiver skal betale arbeidstaker ordinær lønn for 1. og 17. mai dersom arbeidstaker ellers skulle ha vært på jobb disse dagene. En arbeidstaker som mottar fast månedslønn vil da fortsatt ha krav på full månedslønn dersom de to høgtidsdagene faller på ordinære virkedager. Er arbeidstaker timelønnet skal det ved lønnsberegningen tas utgangspunkt i hva vedkommende hadde fått utbetalt for arbeid på en ordinær virkedag. Dersom arbeidstaker lønnes etter akkord skal det som hovedregel foretas en gjennomsnittsberegning av mottatt lønn for de to siste ukene.

Lønn til arbeidstaker som er på jobb

Arbeidstakere som arbeider 1. og 17. mai har krav på ordinær lønn samt et tillegg til denne, jf. § 3. Arbeidsgiver har således plikt til å betale arbeidstaker som arbeider disse dagene et lønnstillegg. Lønnstillegget for 1. og 17. mai skal være det samme som arbeidstaker har krav på for søndager etter avtale eller regulativ. Dersom det ikke finnes noen avtale eller regulativ (typisk arbeidsavtalen eller tariffavtale) som sier noe om lønnstillegget, så skal tillegget være på minst 50 % av arbeidstakers vanlige lønn. Det er ikke noe i veien for at det inngås en avtale om et høyere tillegg.

Ferie på 1. og 17. mai

Det fremgår av forskriften til loven at arbeidstakere som avvikler ferie på 1. og 17. mai har rett på lønn for disse dagene. Videre kan arbeidstaker kreve at ferien forlenges dersom 1. mai eller 17. mai faller på en feriedag. Arbeidstaker kan da kreve at ferien forlenges med henholdsvis én eller to dager.

Trenger du hjelp av advokat, ta kontakt med Codex Advokat Oslo!

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Marte

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
 • Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
 • Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

 • Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
 • Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
 • Du vil få svar på alle dine spørsmål om arbeidsrett.
 • Dine interesser vil bli ivaretatt.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi har bred erfaring innenfor arbeidsrettslige problemstillinger.
 • Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
 • Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår deg som enten arbeidsgiver eller arbeidstaker, i prosesser for domstolene, i forhandlinger og ved behov for rene rådgivningstjenester.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater