Arbeid og lønn på 1. og 17. mai

Spørsmålet som ofte oppstår i forbindelse med mai måned er om arbeidsgiver er forpliktet til å betale arbeidstaker lønn på 1. og 17. mai. Hvorvidt arbeidsgiver har en slik plikt er direkte regulert av lov om 1. og 17. mai som høytidsdager med tilhørende forskrift om rett til lønn.

Lov om 1. og 17. mai som høytidsdager

Det fremgår av § 1 at 1. og 17. mai skal regnes som høytidsdager og likestilles med søndager. Loven kommer til anvendelse uavhengig av arbeidets art og kan ikke fravikes til ugunst for arbeidstaker. Det er imidlertid ingenting i veien for at arbeidsgiver og arbeidstaker inngår avtale om bedre lønn og arbeidsvilkår enn det loven bestemmer.

Arbeidsgivers lønnsplikt

Arbeidsgiver har plikt til å betale full lønn for de to dagene dersom arbeidstakeren i utgangspunktet skulle ha vært på arbeid og arbeidstakeren har vært ansatt hos arbeidsgiver i minst 30 dager forut for 1. eller 17. mai, jf. § 3.

Dermed har ikke arbeidstaker krav på lønn dersom de to høytidsdagene faller på dager hvor virksomheten normalt holder stengt og arbeidstaker likevel ikke skulle ha vært på arbeid. Holder virksomheten for eksempel stengt på søndager og 17. mai faller på en søndag, skal ikke arbeidstaker ha betalt for denne dagen da vedkommende uansett ikke skulle ha vært på arbeid.

Lønn til arbeidstaker som ikke er på jobb

Det fremgår av forskriften til loven at arbeidsgiver skal betale arbeidstaker ordinær lønn for 1. og 17. mai dersom arbeidstaker ellers skulle ha vært på jobb disse dagene. En arbeidstaker som mottar fast månedslønn vil da fortsatt ha krav på full månedslønn dersom de to høytidsdagene faller på ordinære virkedager. Er arbeidstaker timelønnet skal det ved lønnsberegningen tas utgangspunkt i hva vedkommende hadde fått utbetalt for arbeid på en ordinær virkedag. Dersom arbeidstaker lønnes etter akkord skal det som hovedregel foretas en gjennomsnittsberegning av mottatt lønn for de to siste ukene.

Lønn til arbeidstaker som er på jobb

Arbeidstakere som arbeider 1. og 17. mai har krav på ordinær lønn samt et tillegg til denne, jf. § 3. Arbeidsgiver har således plikt til å betale arbeidstaker som arbeider disse dagene et lønnstillegg. Lønnstillegget for 1. og 17. mai skal være det samme som arbeidstaker har krav på for søndager etter avtale eller regulativ. Dersom det ikke finnes noen avtale eller regulativ (typisk arbeidsavtalen eller tariffavtale) som sier noe om lønnstillegget, så skal tillegget være på minst 50 % av arbeidstakers vanlige lønn. Det er ikke noe i veien for at det inngås en avtale om et høyere tillegg.

Ferie på 1. og 17. mai

Det fremgår av forskriften til loven at arbeidstakere som avvikler ferie på 1. og 17. mai har rett på lønn for disse dagene. Videre kan arbeidstaker kreve at ferien forlenges dersom 1. mai eller 17. mai faller på en feriedag. Arbeidstaker kan da kreve at ferien forlenges med henholdsvis én eller to dager.

Trenger du hjelp av advokat, ta kontakt med Codex Advokat Oslo!

Geir Kruge Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater