Likebehandlingsprinsippet

For å styrke rettighetene til ansatte i bemanningsbyråer og bidra til å sikre en ryddig bemanningsbransje, ble det i 2012 innført et likebehandlingsprinsipp i arbeidsmiljøloven § 14-12 a første ledd.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
16/01/2020

Bestemmelsen lyder slik:

"Bemanningsforetaket skal sørge for at utleid arbeidstaker minst sikres de vilkår som ville kommet til anvendelse dersom arbeidstaker hadde vært ansatt hos innleier for å utføre samme arbeid, når det gjelder:

  • arbeidstidens lengde og plassering,
  • overtidsarbeid,
  • varighet og plassering av pauser og hvileperioder,
  • nattarbeid,
  • feriefritid, feriepenger, fridager og godtgjøring på slike dager, og
  • lønn og utgiftsdekning

I andre ledd er det videre fastslått at arbeidstaker som blir leid ut som hovedregel skal ha samme tilgang til felles goder og tjenester hos innleier som virksomhetens egne ansatte.

Likebehandlingen skal blant annet sikre at innleie ikke undergraver målet om et arbeidsmarked med hovedvekt på faste og direkte ansettelser.

Hva likebehandlingsprinsippet går ut på

Nærmere bestemt går likebehandlingsprinsippet ut på at den innleide arbeidstakeren skal ha rett til de lønns- og arbeidsvilkår som vedkommende ville hatt rett til dersom han i stedet hadde blitt ansatt direkte i innleiebedriften til å utføre tilsvarende arbeid. Alle generelle bestemmelser om lønns- og arbeidsvilkår (som faller innenfor bokstavene a – f) hos innleier som gjelder på det tidspunkt arbeidstaker leies inn, skal følges.

Det vil si at man må følge lov, forskrift og tariffavtale som virksomheten er bundet. Virksomhetsinterne og ensidige bestemmelser i personalhåndbøker mv. skal også følges. Det samme gjelder fastlagte retningslinjer og rutiner for lønnsfastsettelse ved nyansettelser. Individuelt forankrede vilkår faller derimot utenfor.

Vurdering av lønnsnivå

Foreligger det ikke generelle bestemmelser om hvilket lønnsnivå mv. den innleide arbeidstakeren skal innplasseres i, må det foretas en hypotetisk vurdering av hva innleievirksomheten sannsynligvis ville tilbudt dersom vedkommende hadde vært ansatt til å utføre det arbeidet han utfører som innleid.

Hvis det foreligger "sammenlignbare" arbeidstakere hos innleiebedriften, vil det være naturlig å ta utgangspunkt i deres rettigheter. Hvis det ikke foreligger slike, vil vurderingen i større grad bli skjønnsmessig. Imidlertid må det også i disse tilfellene foretas en reell vurdering. Dersom det foreligger gjeldende tariffavtaler for tilsvarende arbeid på området, kan det være naturlig å ta utgangspunkt i disse.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater