Kan arbeidsgiver pålegge ansatte å ta ut ferie?

Ferien er like rundt hjørnet, og som følge av koronaviruset oppstår spørsmålet om arbeidsgiver kan pålegge ferie i denne perioden. Det er ferieloven som regulerer arbeidstakers rettigheter og arbeidsgivers plikter tilknyttet ferieavvikling.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
02/04/2020

Hva om jeg ikke hadde planlagt ferie?

Som utgangspunkt tillater arbeidsgivers generelle styringsrett at også ferieavvikling kan bestemmes av arbeidsgiver. Styringsretten går imidlertid ikke lengre enn ferielovens rammer.

Arbeidsgiver skal drøfte ferietidspunkt med de ansatte. Den ansatte kan i utgangspunktet kreve å få vite om ferieavviklingen senest 2 måneder før ferien trer i kraft, med mindre særlige grunner forhindrer dette.

GODT Å VITE!
Dersom arbeidsgiver ikke overholder underretningsplikten kan det oppstå erstatningsansvar for arbeidsgiver dersom det ikke kan sannsynliggjøres at det foreligger særlige grunner som forhindret arbeidsgiver i å underrette om ferietidspunkt før fristen.

Et aktuelt spørsmål er derfor om koronaviruset er en slik grunn som tillater at 2-månedersregelen kan fravikes. Det er ikke på det rene at man kan se bort fra fristen på grunn av koronaviruset, men det vil likevel bero på en konkret vurdering basert på virksomhetens behov. Dersom produksjonen går betydelig ned, så kan det være at arbeidsgiver kan pålegge sine ansatte å ta ut ferie for å sikre arbeidskapasitet når det antas at arbeidsmengden øker.

Arbeidsgivers erstatningsansvar er uansett ikke opplagt i og med at det er begrenset hva ansatte lider av økonomisk tap som følge av korona-situasjonen i og med at mange reiser og arrangementer uansett må avlyses.

Hva om den planlagte ferien må avlyses grunnet koronaviruset?

I det tilfellet arbeidstaker ikke kan reise på den planlagte påskeferien grunnet koronasituasjonen, kan arbeidsgiver likevel pålegge påskeferie dersom virksomhetens behov tilsier at det er nødvendig.

Vedrørende erstatningskrav er det verdt å merke seg at en slik situasjon ikke nødvendigvis kan anses å ha påført arbeidstaker noe økonomisk tap som følge av arbeidsgivers pålegg om ferie. Dette til tross for at den planlagte reisen ikke lar seg gjennomføre.

Permitterte kan også pålegges å avvikle planlagt ferie. Dette kommer av at ferieloven også gjelder når arbeidstaker er permittert. Det er likevel verdt å merke seg at feriedager ikke telles som permitteringstid.

Hva om pålagt ferie går utover lengden på sommerferien?

Arbeidstaker kan kreve at minst tre av ferieukene, eller 18 virkedager, legges til den såkalte hovedferieperioden, som regnes fra 1. juni til 30. september.

Det vil derfor sette begrensninger på antall dager arbeidsgiver kan pålegge ferie dersom arbeidstaker har fremmet krav om en lengre sommerferie. Dette kommer av at arbeidstaker kan kreve å ta ut restferien på 7 virkedager sammenhengende.

Kan arbeidsgiver pålegge arbeidstakere å avlyse ferie, for eksempel grunnet korona?

Ferieloven gir arbeidsgiver adgang til å avlyse ferien, men det er tre strenge vilkår som må ligge til grunn for å kunne gjøre dette.

  • For det første må det være nødvendig på grunn av uforutsette hendelser.
  • For det andre må ferieavviklingen medføre vesentlige driftsproblemer.
  • For det tredje kan det ikke være mulig å finne en stedfortreder.

Det er ikke utelukket at koronaviruset gir adgang til å avlyse ferien. Også dette vil bero på en konkret vurdering basert på virksomhetens behov.

Dersom arbeidsgiver ser at det blir nødvendig å avlyse ansattes ferie skal dette drøftes på forhånd – da gjerne over telefon eller ander digitale kommunikasjonskanaler. Arbeidsgiver er også pålagt å erstatte kostnadene som følger av ferieavlysningen, eksempelvis flybilletter hjem. Det er viktig at arbeidstaker snarest opplyser om kostnadspostene som følge av ferieavlysningen.

Har du spørsmål knyttet til ferieavvikling?

Flere av ferielovens regler legger opp til konkrete vurderinger som kan være utfordrende å forstå rekkevidden av. Det kan derfor være lurt å ta kontakt med advokat for en nærmere vurdering av hvilke rettigheter og plikter man har som arbeidstaker og arbeidsgiver. Codex Advokat har flere advokater med inngående kjennskap til arbeidsrett.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater