Oppfølgingsplan for sykemeldte - Skjema og sjekkliste

En mann ligger med hodet på laptopen sin. Foto

Arbeidsgivere har plikt til å følge opp ansatte som blir sykemeldt. God og tidlig oppfølging øker også sjansen for at sykefraværet ikke blir lengre enn nødvendig. Videre har man som arbeidsgiver tilretteleggingsplikt og ansvar for å lage en oppfølgingsplan for sykmeldte. Det finnes her noen viktige tidsfrister å forholde seg til i dette arbeidet, og arbeidsgiver må passe på de forskjellige trinnene av sykefraværsoppfølgingen.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
20/12/2023

Hva er en oppfølgingsplan for sykemeldte

En oppfølgingsplan skal i utgangspunktet utarbeides av arbeidsgiver og arbeidstaker i fellesskap. En slik plan behøves imidlertid ikke utarbeides dersom det ikke er «åpenbart unødvendig». De mest åpenbare situasjonene hvor en plan ikke vil ha noen hensikt, er når det er klart at den sykmeldte ikke kommer tilbake til arbeid, eller når det er klart at arbeidstaker vil komme tilbake uavhengig av eventuelle tilretteleggingstiltak. Det kan også være ”åpenbart unødvendig” med en oppfølgingsplan når arbeidstakeren er gradert sykmeldt og kan ha en dialog om oppfølging og tilrettelegging på arbeidsplassen.

Oppfølgingsplanen skal dokumentere at den sykmeldte har fått oppfølging på arbeidsplassen, og det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at det lages en slik plan. Arbeidstaker har imidlertid plikt til å medvirke i arbeidet med utarbeiding av planen.

Oppfølgingsplanen er et dynamisk dokument som oppdateres underveis i oppfølgingen av den sykemeldte. Planen fungerer som et verktøy for arbeidstaker og arbeidsgiver og skal være en informasjonskanal for den sykmeldte, sykemelder, NAV og eventuelt andre støttespillere som kan trekkes inn oppfølgingsarbeidet. Samtidig gir den veiledning og struktur for å sikre at den sykmeldte ansatte får riktig støtte og at arbeidsgiver oppfyller sine forpliktelser.

Arbeidet med oppfølgingsplan skal starte så tidlig som mulig, og planen skal være utarbeidet senest når arbeidstaker har vært helt eller delvis borte fra arbeidet i 4 uker.

Arbeidsgiver skal sørge for at planen formidles til sykmelder så snart den er utarbeidet, og senest etter 4 uker.

Arbeidsgiver skal videre sørge for at oppdatert plan sendes til NAV senest 1 uke før dialogmøter som NAV innkaller til.

I tilfeller hvor arbeidstaker ikke samarbeider eller er fraværende i oppfølgingen, er det viktig at arbeidsgiver i oppfølgingsplanen beskriver alle forsøk på å komme i kontakt med arbeidstaker. Husk derfor å sende innkalling til møte om oppfølgingsplan og andre møter via flere kommunikasjonskanaler, gjerne også rekommandert, slik at man senere kan påvise at man har forsøkt å komme i kontakt uten å lykkes i dette arbeidet. Uten arbeidstakers medvirkning kan kravene til oppfølging fra arbeidsgiver bli mindre strenge.

Hvordan gjøre en oppfølgingsplan - skjema/sjekkliste

Oppfølgingsplanen skal inneholde:

 • Opplysninger fra avholdte dialogmøter – samtaler med arbeidsgiver og den sykmeldte, og eventuelt sykmelder. NAV og BHT kan være til stede ved behov
 • Vurdering av arbeidstakers arbeidsoppgaver og arbeidsevne
 • Aktuell tilrettelegging, eller tiltak i arbeidsgivers regi
 • Planlagte, eller gjennomførte tiltak med bistand fra NAV
 • Plan for videre oppfølging

Planen bør også inneholde opplysninger om:

 • Dato for sykmelding og antatt lengde på sykmeldingen
 • Hvorvidt fraværet er arbeidsrelatert og om det er en yrkesskade
 • Dato for når det antas at man kan starte delvis i arbeid (gradert sykmelding)
 • Dato for oppfølgingsmøte
 • Mål i perioden fram til neste møte

Har du spørsmål vedrørende arbeidsgivers plikter knyttet til oppfølging av sykemeldte? Snakk med oss!

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Lasse

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
 • Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
 • Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

 • Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
 • Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
 • Du vil få svar på alle dine spørsmål om arbeidsrett.
 • Dine interesser vil bli ivaretatt.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi har bred erfaring innenfor arbeidsrettslige problemstillinger.
 • Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
 • Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår deg som enten arbeidsgiver eller arbeidstaker, i prosesser for domstolene, i forhandlinger og ved behov for rene rådgivningstjenester.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater