Oppsigelse under sykemelding: Dette bør du vite

En dame sitter på gulvet og jobber på en laptop

Arbeidsmiljøloven § 15-8 gir et særskilt vern mot oppsigelse for arbeidstakere som er fraværende fra arbeid grunnet sykdom. Men vernet mot oppsigelse er likevel ikke absolutt. Her får du oversikt over sentrale regler som gjelder i henhold til sykdom og oppsigelse.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
11/01/2022

Finnes det et særskilt vern mot oppsigelse i de første 12 måneder?

Arbeidsmiljøloven § 15-8 første ledd lyder:

Formålet med bestemmelsen er å gi arbeidstakere som er borte fra jobben på grunn av ulykke eller sykdom et særskilt vern mot oppsigelse i en tidsbegrenset periode.

Bakgrunnen for denne bestemmelsen er at arbeidstakeren skal slippe å måtte sette i gang en prosess for å beholde arbeidet mens vedkommende er arbeidsufør.

Bestemmelsen gir imidlertid ikke en uttømmende regulering av oppsigelsesvernet ved fravær på grunn av sykdom. Noe absolutt forbud mot å si opp en sykemeldt arbeidstaker foreligger heller ikke.

ⓘ 
Arbeidsmiljøloven kan fremstå som et komplekst lovverk.

Rollen til advokaten er å veilede deg gjennom lovverket og gjøre deg oppmerksom på hvilke rettigheter du har.

Kan arbeidstaker sies opp av annen årsak enn sykdommen?

Bestemmelsen er altså ikke til hinder for at sykemeldt arbeidstaker sies opp av annen årsak enn sykdommen, som for eksempel behov for nedbemanning, eller avskjed på grunn av brudd på arbeidsavtalen fra siden til arbeidstakeren.

OBS!

Ved tvist om oppsigelsen som har sin årsak i sykefraværet er det arbeidsgiver som har bevisbyrden.

Når en arbeidstaker er sykmeldt, er det viktig å få vedkommende raskt tilbake i arbeid. Fravær fra arbeidskolleger og den daglige arbeidsrytmen kan i seg selv være sykdomsfremkallende.

Hvor sterkt står vernet mot oppsigelse etter 1 års sykemelding?

Etter utløpet av de første 12 månedene etter at arbeidsuførheten inntrådte, vil ikke den ansatte lenger være vernet av § 15-8.

Dette innebærer ikke på noen måte at du som arbeidsgiver står fritt til å meddele oppsigelse, idet den ansatte da vil være beskyttet av det alminnelige oppsigelsesvernet i arbeidsmiljølovens § 15-7: "Arbeidstaker kan ikke sies opp uten at det er saklig begrunnet i (...) arbeidstakers forhold."

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater svarer deg på alle spøresmål du måtte ha knyttet til oppsigelse og sykemelding.

Andre arbeidsoppgaver ved sykdom

For å sikre raskest mulig tilbakeføring, kan arbeidstakeren settes til andre arbeidsoppgaver enn de han normalt utfører.

En slik endring skal være av midlertidig art. (Se motsetningsvis om begrepet "endringsoppsigelse"). Hvis formålet realiseres, må arbeidstaker gis anledning til å gjenoppta sine vanlige arbeidsoppgaver.

Vurderingen av annet passende arbeid

Vurderingen av hvorvidt arbeidstaker kan gis andre arbeidsoppgaver knytter seg primært til om det er mulig å finne annet passende arbeid.

Hvis det ikke finnes annet arbeid, vil to faktorer være sentrale:

 1. Sykmeldtes diagnose
 2. Sykmeldtes prognose

Poenget er at det må vurderes om arbeidstaker vil kunne klare å returnere til arbeidet, helt eller delvis, innen en rimelig tidsperiode.

I tilfeller der en stabil og kronisk lidelse medfører arbeidsfravær, vil nok oppsigelse kunne meddeles (helt eller delvis).

På den annen side vil det neppe være grunnlag for å gi oppsigelse der det er snakk om sykdomstilstander som har en tidsbegrenset karakter eller der det prognostisk kan legges til grunn en tilbakeføring til arbeid.

Kan tilbakevendende sykefravær gi grunnlag for oppsigelse?

Selv om arbeidstaker ikke er løpende sykemeldt, og således beskyttet av arbeidsmiljølovens bestemmelse om oppsigelsesvern under sykdom, vil hyppige fravær kunne underbygge behov for å meddele oppsigelse.

Etter arbeidsmiljøloven § 4-6 har du som arbeidsgiver en plikt til å iverksette nødvendige tiltak for at arbeidstakeren skal kunne beholde jobben i tilfeller der arbeidstakeren har fått en redusert arbeidsevne som følge av sykdom, ulykke, eller slitasje mm.

Arbeidstakeren skal fortrinnsvis gis anledning til å fortsette sitt vanlige arbeid, eventuelt ved at arbeidsgiver tilrettelegger arbeidstiden og arbeidsutstyret.

Arbeidsgiver plikter imidlertid også å tilby arbeidstakeren et annet passende arbeid dersom arbeidstakeren ikke kan fortsette i sitt vanlige arbeid.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår deg gjennom hele den juridiske prosessen, slik at du får en bekymring mindr

Dersom arbeidsgiver ikke oppfyller sine plikter til oppfølging og tilrettelegging etter arbeidsmiljøloven § 4-6, vil en oppsigelse grunnet tilbakevendende sykefravær ikke være saklig begrunnet iht. arbeidsmiljøloven § 15-7

Hvorvidt man i det hele tatt kan begrunne en oppsigelse i sykefraværet i slike tilfeller, må også vurderes ut fra prognosene for at arbeidstakeren blir helt frisk igjen, og på hvilket tidspunkt det eventuelt vil skje.

I tillegg plikter arbeidsgiver å foreta en interesseavveiing mellom virksomhetens behov for å meddele en oppsigelse opp mot hvor hardt en oppsigelse vil ramme den ansatte.

Herunder må det vurderes hvor hardt et tilbakevendende sykdomsfravær påvirker driften i virksomheten og om dette kan avverges ved hjelp av vikarer, opp mot hvor hardt en oppsigelse vil ramme den ansatte.

Hva gjør våre advokater for deg?

Vi bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere.

Er du arbeidsgiver - Slik hjelper vi deg:

 • Vi gir deg en vurdering på om du har grunnlag for oppsigelse/avskjed av arbeidstaker(e).
 • Du får bistand med saksbehandlingen under oppsigelse.
 • Du får bistand i forbindelse med gjennomføring av drøftelsesmøte og/eller forhandlingsmøte.
 • Du får bistand i dialog og forhandlinger med arbeidstaker.
 • Du får bistand i prosessen for domstolene.

Er du arbeidstaker? Slik hjelper vi deg:

 • Vi gir deg en vurdering av grunnlaget for oppsigelse/avskjed.
 • Du får bistand i forbindelse med drøftelsesmøte og/eller forhandlingsmøte.
 • Du får bistand i dialog og forhandlinger med arbeidsgiver.
 • Du får bistand i prosessen for domstolene.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Anne-Marthe

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
 • Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
 • Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

 • Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
 • Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
 • Du vil få svar på alle dine spørsmål om arbeidsrett.
 • Dine interesser vil bli ivaretatt.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi har bred erfaring innenfor arbeidsrettslige problemstillinger.
 • Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
 • Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår deg som enten arbeidsgiver eller arbeidstaker, i prosesser for domstolene, i forhandlinger og ved behov for rene rådgivningstjenester.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vegard lund front

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater