Ansvar og erstatning for skader ved arbeidsleie

Portrett av en mann som smiler til kameraet. Foto

I motsetning til entrepriser kjennetegnes arbeidsleie ved at arbeidstakeren er underlagt oppdragsgiverens ledelse. Dette kan få uventet betydning for erstatningsansvaret når arbeidstakeren forårsaker skader i sitt arbeid eller hvis de forventede arbeidsresultater uteblir.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
05/01/2023

En innleid arbeidstaker blir skadet

Hvis innleide arbeidstakere blir skadet i arbeid på arbeidsstedet (hos innleieren eller dennes kunder) i arbeidstiden, kan dette være yrkesskader som gir krav på yrkesskadeerstatning.

Som arbeidsgiver er utleieren (bemanningsforetaket) ansvarlig for å yrkesskadeforsikre sine utleide arbeidstakere, og melde eventuelle yrkesskader til sitt forsikringsselskap og til Arbeidstilsynet. Men også innleiebedriften må registrere alle personskader på arbeidsplassen og melde fra til Arbeidstilsynet og sin egen vernetjeneste, enten skaden rammer innleide eller egne arbeidstakere.

Den innleide mister eller skader utstyr, materialer eller annet

Som andre arbeidstakere hender det at innleide mister utstyr som nøkler og verktøy eller forårsaker skader på arbeidsplassen. Det er ikke uvanlig at en utleid truckfører skader trucken, skader lagerbygningen eller mister varer i gulvet. Eller at en utleid sykepleier gir pasienten feil medisin.

Ved arbeidsleie hvor den innleide er undergitt oppdragsgiveren (innleieren) sin ledelse og instruksjon og arbeider integrert i oppdragsgiverens virksomhet, er innleieren selv ansvarlig for skader som den innleide medarbeideren ved feil eller forsømmelser under utførelsen av arbeidet påfører innleieren eller tredjemann.

Pasienter som har blitt feilbehandlet av helsepersonell skal altså ikke behøve å bekymre seg for om personellet var innleid eller ansatt på sykehuset, de kan uansett på vanlig måte fremme krav om pasientskadeerstatning.

Innleieren er som sådan i utgangspunktet ikke bedre stilt om skaden forårsakes av innleid personell enn av egne arbeidstakere. Utleieren (bemanningsforetaket) blir nemlig ikke uten videre ansvarlig for skader forårsaket av sine utleide vikarer. Innleieren bør starte med å avklare med sitt eget forsikrings­­selskap om innleierens forsikringer dekker skader forårsaket av innleid personell på samme måte som for skader forårsaket av bedriftens egne arbeidstakere.

Mangelfulle arbeidsresultater/-prestasjoner

Når innleieren har styrings- og instruksjonsretten over innleide arbeidstakere, har innleieren i utgangspunktet også den økonomiske risikoen for den innleides arbeidsresultater. Denne forutsetningen er også tatt inn i arbeidsmiljøloven § 14-12 fra 1. april 2023: »ved vurderingen av om en oppdragsavtale mellom to virksomheter innebærer innleie, skal det særlig legges vekt på om oppdragsgiver har ledelsen av arbeidet og ansvar for resultatet.» Da er det vanskelig å kreve at utleieren (bemanningsforetaket) skal bære kostnadene ved å utføre arbeidet om igjen eller kreve erstatning selv om den innleides arbeidsresultater er dårlige eller ubrukelige.

Hvis innleieren ikke er fornøyd med den innleides arbeidsprestasjoner er det likevel viktig å reklamere (klage) til utleieren raskest mulig, og analysere hva som egentlig er avtalt med utleieren om dette. For bemanningsforetak er det da vanlig å bytte ut medarbeideren med en annen bedre kvalifisert arbeidstaker. Bemanningsforetak med kriminalitetsforsikring vil også kunne dekke erstatningskrav etter straffbare handlinger som er utført av utleide medarbeidere i oppdrag.

Ellers blir bemanningsforetak og andre utleiere bare unntaksvis erstatnings­ansvarlig i slike situasjoner, eksempelvis hvis utleieren er å bebreide for sin utvelgelse av en ukvalifisert medarbeider i oppdrag.

Bli kjent med våre advokater i dag

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
 • Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
 • Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

 • Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
 • Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
 • Du vil få svar på alle dine spørsmål om arbeidsrett.
 • Dine interesser vil bli ivaretatt.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi har bred erfaring innenfor arbeidsrettslige problemstillinger.
 • Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
 • Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår deg som enten arbeidsgiver eller arbeidstaker, i prosesser for domstolene, i forhandlinger og ved behov for rene rådgivningstjenester.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater