Unngå enkeltpersonforetak ved arbeidsleie

En dame smiler til kamera. Foto

Noen medarbeidere i arbeidsleieoppdrag fakturerer arbeidet fra sitt enkeltpersonforetak fremfor avlønning i ansettelsesforhold. I så fall risikerer både innleieren og utleieren (bemanningsforetaket) ubehagelige overraskelser fra skatteetaten, medarbeideren og dennes pårørende.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
05/01/2023

Krav om å betale arbeidsgiveravgift

Enkeltpersonforetak skal normalt ikke betale arbeidsgiveravgift for arbeid eller oppdrag som innehaveren utfører som ledd i selvstendig næringsvirksomhet. Dette krever imidlertid at virksomheten drives for enkeltpersonforetakets egen regning og risiko.

Arbeidsleie karakteriseres motsatt ved at innleide medarbeidere underlegges innleierens ledelse, og at innleieren bærer den økonomiske risikoen for de innleides arbeids­resultater. Da er det vanskelig å basere seg på at enkeltpersonforetaks virksomhet drives for oppdragstakerens (enkeltpersonforetakets) regning og risiko hvis oppdraget er organisert som arbeidsleie.

I praksis risikerer man da at skatteetaten skjærer igjennom og krever betalt arbeidsgiveravgift beregnet av det beløp enkeltpersonforetaket tidligere har fakturert i oppdraget. Hvis bemanningsforetak eller andre utleiere bruker enkeltpersonforetak som underleverandør i arbeidsutleieoppdrag til sine kunder, risikerer både utleieren (bemanningsforetaket) og innleieren (kunden) krav om betaling av arbeidsgiveravgift ved slik gjennomskjæring, f.eks. ved bokettersyn.

Krav om etterbetaling av lønn, feriepenger og erstatning for ugyldig oppsigelse

Medarbeidere som har vært utleid mens de var organisert som enkeltpersonforetak uten formelt ansettelsesforhold, kan også selv fremme andre krav mot innleieren eller utleieren basert på tilsvarende prinsipper om gjennomskjæring. I så fall er det ikke nødvendigvis avgjørende om det var utleieren, innleieren eller medarbeideren selv som opprinnelig tok initiativet til organiseringen.

For eksempel har pårørende og etterlatte nådd frem med erstatningskrav etter at medarbeidere ble skadet og døde på arbeid når medarbeideren, som innehaver av enkeltpersonforetak, ikke var innmeldt noens yrkesskadeforsikring.

I andre tilfeller har tidligere innehavere av enkeltpersonforetak fått krav på etterbetaling av lønn, feriepenger, overtidstillegg og erstatning for urettmessig oppsigelse etter arbeidsmiljøloven etter at de ikke fikk flere arbeidsutleieoppdrag til kunder.

Slike krav rettes oftest mot arbeidsutleieren i forbindelse med annen uenighet. Men kravene kan også bli rettet mot innleieren, som overfor medarbeideren i mange situasjoner er solidarisk ansvarlig med utleieren.

Hvordan unngå risiko for gjennomskjæring ved bruk av enkeltpersonforetak?

Risiko for krav om slik etterbetaling av arbeidsgiveravgift, erstatning, lønnskrav mv. oppstår ikke hvis utleieren (bemanningsforetaket) lar være å leie ut innehavere av enkeltpersonforetak i arbeidsleieoppdrag, men sørger for å at de utleide medarbeiderne har et ansettelsesforhold.

Ved arbeidsleie bør også innleieren (kunden/oppdragsgiveren) være nøye med å sjekke at alle innleide medarbeidere har et formelt arbeidsforhold hos utleieren (bemanningsforetaket). Ikke alle utleiere informerer kunden (innleieren) av eget initiativ om hvorvidt deres utleide medarbeidere er formelt ansatt hos dem eller om de bruker underleverandør, og om underleverandøren i så fall er organisert som enkeltpersonforetak eller på annen måte. Noen ganger er underleverandørkjeden lang med innslag av utenlandske foretak. Da kan dette være krevende å bringe på det rene, men dette bør like fullt sikres for å unngå senere ubehageligheter.

En alternativ løsning er å organisere arbeidsoppdraget på annen måte enn arbeidsleie. For eksempel ved bruk av en konsulentavtale hvor arbeidet utføres på oppdragstakerens regning og risiko.

Bli kjent med våre advokater i dag

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater