Utleie av arbeidskraft avgrenset mot entreprise

To mennesker står med byggehjelmer og ser på plantegninger. Foto

Det kan få store praktisk betydning om oppdrag er en entreprise eller utleie av arbeidskraft. Hva må oppdragsgiveren da ta hensyn til?

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
05/01/2023

Konsekvenser av uriktig avgrensning

Avgrensingen mellom utleie av arbeidskraft og entreprise har betydning i ulike situasjoner. Eksempler på slike situasjoner er om oppdragsgiveren kan klage på arbeidsresultatene, om de i det hele tatt hadde adgang til innleie eller om arbeidstakeren kan ha krav om ansettelse, lønn eller erstatning mot oppdragsgiveren. Oppdragsgiveren kan også bli solidarisk ansvarlig for skatt og avgift ved arbeidsleie.

Lovens utgangspunkt

I lovens forstand er utgangspunktet at de utøvende medarbeiderne er underlagt oppdragsgiverens eller oppdragstakerens ledelse. Fra 1. april 2023 defineres dette slik i arbeidsmiljøloven § 14-12: 5):

«Ved vurderingen av om en oppdragsavtale mellom to virksomheter innebærer innleie, skal det særlig legges vekt på om oppdragsgiver har ledelsen av arbeidet og ansvar for resultatet. Andre relevante forhold er blant annet om det i hovedsak skal leveres arbeidskraft, om arbeidet skjer i nær tilknytning til oppdragsgivers virksomhet, om arbeidet dekker et vedvarende arbeidskraftbehov hos oppdragsgiver og om arbeidet skjer innenfor oppdragsgivers kjerne- eller hovedaktivitet.»

Dette utgangspunktet er likevel helt enkelt og det kan fortsatt oppstå situasjoner hvor det kan være uklart hva som er selvstendige oppdrag (entreprise) og hva som er utleie av arbeidskraft. I så fall må det i praksis gjøres en konkret helhetsvurdering, hvor særlig momentene nedenfor er relevant å legge vekt på utover lovteksten.

Relevante momenter

Et viktig utgangspunkt er som nevnt om oppdragstakeren faktisk har hatt ledelsen av arbeidet. Hvis utøvende oppdragstaker selv har ledet, fordelt og kontrollert arbeidet som utføres, og har hatt en viss handlefrihet ved valg av arbeidsmetoder, trekker dette i retning av entrepriseoppdrag.

I samme retning trekker det om arbeidsoppdraget er klart bestemt på forhånd, mens det trekker i retning av arbeidsleie hvis nye avgrensede oppgaver bestemmes forløpende (fra dag til dag).

Videre er det relevant hvem som fastsetter og kontrollerer arbeidstiden. Hvis det er oppdragsgiveren som i realiteten som fastsetter og kontrollerer arbeidstiden, godkjenner ferier o.l. så kan dette tyde på at det foreligger utleie av arbeidskraft.

Det er også relevant om oppdragstakeren har kunnet avgjøre arbeidsstyrkens størrelse og sammensetning. En avtale som går ut på at et bestemt antall arbeidstakere skal utføre oppdraget vil peke i retning av arbeidsleie.

Om det er avtalt en fast pris for arbeidets utførelse, f.eks. etter en anbudskonkurranse, kan også være et tegn på entreprise. Men det forekommer likevel at entrepriser utføres etter løpende regning.

Det er tegn på entreprise om det er avtalt at oppdragstakeren har et selvstendig ansvar for arbeidsresultatet, f.eks. om det er avtalt at oppdragstakeren kan kreve betalt for ytterligere tid hvis tidsbruken i oppdraget er feilkalkulert eller om arbeidsresultatene er mangelfulle.

Det taler for arbeidsleie om oppdragsgiveren stiller materiell, maskiner og verktøy til disposisjon. I noen bransjer er det likevel vanlig at oppdragsgiveren holder materiell og verktøy også ved entrepriser.

Den konkrete helhetsvurderingen

Om man står overfor et innleieforhold eller en entreprise beror på en helhetsvurdering av bl.a. momentene foran, i lys av hva partene både har avtalt og praktisert. Det hender at momentene er uklare, at de trekker ulik vei og at partene har praktisert noe annet enn de opprinnelig avtalte skriftlig. Da kan også formålet med organiseringen spille inn.

Som nevnt innledningsvis kan det oppstå ulike uventede konsekvenser hvis man har feilvurdert om en tjeneste i realiteten er arbeidsleie eller entreprise. Hvis det er vanskelig å fastslå om et oppdrag er entreprise eller utleie av arbeidskraft, ta kontakt med våre spesialister i Codex Advokat Oslo AS for en konkret gjennomgang av avgrensningen, mulige konsekvenser og eventuelt utforming av en klar kontrakt.

Bli kjent med våre advokater i dag

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
 • Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
 • Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

 • Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
 • Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
 • Du vil få svar på alle dine spørsmål om arbeidsrett.
 • Dine interesser vil bli ivaretatt.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi har bred erfaring innenfor arbeidsrettslige problemstillinger.
 • Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
 • Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår deg som enten arbeidsgiver eller arbeidstaker, i prosesser for domstolene, i forhandlinger og ved behov for rene rådgivningstjenester.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater