• Hovedside>
  • Domstolsnytt>
  • Dom: Arbeidsulykke og foretaksstraff: Arbeidstaker, som falt i et dårlig opplyst fabrikklokale, besvimte og fikk hjernerystelse

Dom: Arbeidsulykke og foretaksstraff: Arbeidstaker, som falt i et dårlig opplyst fabrikklokale, besvimte og fikk hjernerystelse

Saken gjaldt en industribedrift som ble idømt foretaksstraff på 100 000 kroner etter at en arbeidstaker falt og pådro seg hjernerystelse som følge av dårlig belysning i bedriftens lokale. Høyesterett kom til at det forelå uaktsom overtredelse av arbeidsmiljølovens bestemmelser om vern av helse, miljø og sikkerhet.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
03/09/2018

Høyesterett avsa 22. desember 2015 dom i saken mellom arbeidstakeren og AS Rockwool (Norges Høyesterett – HR-2015-2557-A). Retten var delt i et flertall og et mindretall, hvorpå flertallet kom til at bedriften skulle idømmes foretaksstraffen.

Saken ble ikke prosedert av advokater hos Codex, men omtales for å illustrere rettsutviklingen.

Sakens bakgrunn

Om natten onsdag 20. mars 2013 skjedde det en arbeidsulykke i et av produksjonslokalene til AS Rockwool. En arbeidstaker falt og pådro seg som følge av fallet en hjernerystelse samt at han besvimte. Grunnen til at han falt var den dårlige belysningen i produksjonslokalet. Bedriftens arbeidsledelse var kjent med problemet og det var også varslet om dette flere ganger. Tidligere den 15. mars 2013 hadde også en annen arbeidstaker falt i samme fabrikklokale som følge av dårlig belysning. Også dette ble meldt inn til ledelsen, men problemet med belysning ble ikke rettet.

Påtalemyndigheten reiste så sak mot AS Rockwool for brudd på arbeidsmiljøloven og straffeloven. AS Rockwool ble frikjent i lagmannsretten og påtalemyndigheten anket straffespørsmålet til Høyesterett og anførte at vilkårene for foretaksstraff var oppfylt.

Rettens bemerkninger

For Høyesterett var spørsmålet om AS Rockwool forsettlig eller uaktsomt hadde brutt arbeidsmiljølovens regler om helse, miljø og sikkerhet, jf. § 19-1, samt om vilkårene for foretaksstraff var oppfylt, jf. straffeloven § 48a.

Høyesterett kom til at vilkårene for foretaksstraff var oppfylt, jf. straffeloven § 48a. Det er arbeidsgiver som har hovedansvaret for helse og sikkerhet ved arbeidsplassen. I nevnte situasjon hvor det var dårlig belysning i fabrikklokalet, var det uaktsomt av arbeidsgiver at det ikke var satt inn annet lys eller at arbeidstaker ikke fikk beskjed om å bruke en annen maskin. Ved fastsettelsen av foretaksstraffen la Høyesterett vekt på at bøtenivået i en sak som denne ikke må være så høyt at det motvirker en åpen og samvittighetsfull rapporterering av arbeidsulykker. Påtalemyndigheten hadde lagt ned påstand om at foretaksstraffen skulle settes til kroner, 500 0000 noe Høyesterett mente var for høyt. Retten satte derfor boten til kroner 100 000.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater