Dom: Aldersdiskriminering av sykepleiere

I en dom fra fra Borgarting lagmannsrett fra 2015 reises på nytt spørsmålet om arbeidstaker var pliktig til å fratre sin stilling iht. lovbestemt grense.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
01/11/2018

Dom: Borgarting lagmannsrett LB-2014-29065

Saken gjaldt spørsmål om avslutning av et arbeidsforhold. Spørsmålet for domstolen var om særaldersgrensen på 65 år i sykepleierpensjonsloven § 6, var i strid med forbudet mot aldersdiskriminering i arbeidsmiljøloven § 13-1, jf. § 13-3 og 15 a, jf. EUs rådsdirektiv 2000/78/EF.

Borgarting Lagmannsrett avsa 6. februar 2015 dom i saken mellom Hobøl kommune og arbeidstakeren.

Saken ble ikke prosedert av advokater hos Codex, men omtales for å illustrere rettsutviklingen.

Sakens bakgrunn

A begynte den 1. juli 2002 i 80 % stilling som helsesøster i Hobøl kommune. Av hennes arbeidsavtale som ble undertegnet 1. april 2002 fremgikk det at arbeidsforholdet, skulle reguleres av Hovedavtalen, Hovedtariffavtalen samt sentrale tariffavtaler som er inngått i den kommunale sektor. Arbeidsforholdet ble også regulert av avtaler inngått med hjemmel i Hovedtariffavtalen og tilsettings/personalreglementet for Hobøl kommune. I brev av 22. august 2012 brakte Hobøl kommune arbeidsforholdet med A til opphør, med virkning fra 31. mars 2013. Begrunnelsen for opphøret av arbeidsforholdet var at helsesøsteren ble 65 år gammel, som etter sykepleierpensjonsloven § 6 er en særskilt pensjonsalder for underordnede sykepleiere.

Rettens bemerkninger

Lagmannsretten kom under tvil til at særaldersgrensen for underordnede sykepleiere på 65 år var tillatt aldersdiskriminering etter rådsdirektivet artikkel 4 og arbeidsmiljøloven § 13-3 første ledd. Retten la blant annet vekt på at sykepleiere har gode pensjonsordninger, samt hensynet til en verdig avgang.

I Helikopterdommen inntatt i Rt-2012-219 kom Høyesterett til at hensynet til en verdig avgang verken var nødvendig eller forholdsmessig. I saken mellom kommunen og helsesøsteren uttalte imidlertid retten at dette stiller seg betydelig annerledes for underordnede sykepleiere da de ikke har samme rettigheter som helikopterpiloter, vedrørende pensjonsalder og helsetester.

Retten kom etter dette til at det ikke forelå brudd på diskrimineringsforbudet overfor helsesøsteren.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater