Domstolsnytt

Alle våre domstolsnytt-saker

Oppsigelse i prøvetid

Dom: Agder lagmannsrett LA-2014-47215

Dom: Agder lagmannsrett LA-2014-109831

Aldersdiskriminering av helikopterpiloter

Dom: Aldersdiskriminering av sykepleiere

Dom vedrørende oppsigelse (Rt-2011-609)

Allmenngjøring av tariffavtaler, dom fra Høyesterett

Arbeidsavtale krav til skriftlighet

Dom: Arbeidsgivers styringsrett. Dilling - NFF

Dom: Arbeidstaker eller oppdragstaker

Dom: Arbeidsulykke og foretaksstraff: Arbeidstaker, som falt i et dårlig opplyst fabrikklokale, besvimte og fikk hjernerystelse

Dom: Avbrudd i læretid. HR-2015-2085-A

Avskjed for bruk av luftgevær?

Daglig leders erstatningsansvar - illojalitet

Dagpenger ved permittering

Dom: Deltidsansattes fortrinnsrett

Entreprise eller innleie?

Erstatning for uberettiget avslag om AFP

Dom - Nedre Romerike tingrett 02.07.2014

Fradrag for trygdeytelser ved erstatningsutmåling - arbeidsavklaringspenger

Dom: Fradrag i erstatningsutmåling etter usaklig oppsigelse?

Kjennelse: Gjeninntreden i stilling

GPS-logg ga grunnlag for oppsigelse

Grensen mellom arbeidstaker og oppdragstaker

Dom fra Gulating lagmannsrett - 2014

Dom: Heving av fratredelsesavtale for daglig leder

Konkurranseklausul ansett bindende

Oppsigelse grunnet mangelfull vandel

Dom: Krav på overtidsgodtgjørelse – unntaket for ansatte i ledende eller særlig uavhengige stillinger

Midlertidig ansettelse ved golfbane

Dom: Oppsigelse på grunn av nedbemanning og omorganisering i Posten

Ny prøvetid ved omplassering etter nedbemanning?

Omplassering ved bruk av styringsretten

Oppsigelse av daglig leder

Oppsigelse av fotballspillere

Dom: Oppsigelse av lærer på grunn av egne forsømmelser

Dom: Oppsigelse av t-banefører på grunn av arbeidstakers forhold

Oppsigelse grunnet varetekt kjent ugyldig

Oppsigelse ved 67 års alder

Dom: Overtid og reisetid

Permittering av daglig leder

Permittering av uorganiserte

Rekkevidden av arbeidsgivers ansvar etter skadeerstatningsloven § 2-1

Dom: Rett til ekstra ferieuke?

Erstatning for seksuell trakassering

Kjennelse - oversittelse av søksmålsfrist

Dom: Spørsmålet om lovligheten av oppsigelse i prøvetid og krav om erstatning

Tilretteleggingsplikt

Tilsigelsesavtaler

Dom: Tvist om lønnstrekk fra arbeidsgiver

Ulovlig bruk av GPS-logg ga ikke grunnlag for oppreisningserstatning

Dom: Ulovlig oppsigelse av gravid arbeidstaker

Dom - virksomhetsoverdragelse

Dom: Virksomhetsoverdragelse, Rt. 2015 s. 718

Dom fra Høyesterett - Rt. 2008-856

Virksomhetsoverdragelse - Gate Gourmet Norway AS

Rett til hjemmekontor?

Dom: Oppsigelse på e-post er ikke gyldig

Dom for usaklig oppsigelse

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater