GPS-logg ga grunnlag for oppsigelse

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
01/11/2018

Nord-Troms tingrett har hatt til vurdering om en arbeidstaker skulle anses usaklig oppsagt. Saken reiste spørsmål om en bedrift kan gå gjennom GPS-logg på kjøretøy for å vurdere om den er i samsvar med de timelistene som den ansatte leverer.

Forut for behandlingen av oppsigelsessaken i tingretten vurderte Hålogaland lagmannsrett spørsmålet om GPS-loggen var fremskaffet på en utilbørlig måte og om personvernhensyn tilsa at beviset ikke kunne fremlegges i behandlingen av selve oppsigelsessaken.

Lagmannsretten la for så vidt til grunn at GPS-loggen var skaffet til veie på en ulovlig måte, men var likevel av den oppfatning at fremleggelse av bevisene ikke krenket tungtveiende rettssikkerhetshensyn, herunde personvernhensyn. Retten la til grunn at personvernet til den ansatte ble krenket, men krenkelsen ble dog ikke ansett å være til hinder for fremleggelse av GPS-loggen. Det ble i den sammenheng lagt vekt på at arbeidstaker var kjent med at det var montert GPS-logg på kjøretøyet.

I behandlingen av oppsigelsesspørsmålet la tingretten vekt på at det gjennom GPS-loggen ble avtegnet et regelmessig system av ikke-legitimerte pauser. Disse bidro til å forlenge arbeidsdagene på en slik måte at arbeidstaker fremsatte krav på overtidsbetaling.

Etter rettens oppfatning var overtredelsene så vidt grove at de ga grunnlag for å meddele oppsigelse. Det ble imidlertid også gitt uttrykk for at dersom pausene hadde vært færre og/ eller de ikke hadde medført krav om overtidsbetaling, kunne rettens vurdering falt annerledes ut.

Dommen ble ikke prosedert av våre advokater, men presenteres som illustrasjon og oppdatering på rettsutviklingen i arbeidsrettssaker.

Alle arbeidsrettslige problemstillinger og tvister mellom to eller flere parter må håndteres individuelt og på riktig måte. Vurderinger knyttet til oppsigelse av daglig leder kan være komplekse og det vil regelmessig være en fordel å la seg bistå av advokat med omfattende arbeidsrettslig erfaring.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater