Dom: Rett til ekstra ferieuke?

Borgarting lagmannsrett har tatt stilling til hvor vidt personell som allerede hadde seks ukers ferie har rett til ekstra ferieuke ved fylte 60 år.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
01/11/2018

Lagmannsretten drøftet hvorvidt ti arbeidstakere ved OUS hadde rett til en ekstra ferieuke etter ferieloven § 5(2) når de fyller 60 år i ferieåret (senioruken), selv om de på forhånd hadde rett til seks ukers ferie.

Borgarting lagmannsrett avsa 20. mai 2015 dom i saken mellom ti ansatte ved Oslo universitetssykehus og Oslo universitetssykehus HF.

Saken ble ikke prosedert av advokater hos Codex, men omtales for å illustrere rettsutviklingen.

Sakens bakgrunn

De ti ankende partene var alle ansatt ved Oslo Universitetssykehus HF. De hadde alle arbeidet med ioniserende stråling og hadde fra ansettelsen av vært gitt seks ukers ferie - såkalt «røntgenferie» eller «stråleferie» - som et særskilt vernetiltak for disse arbeidstakerne. En av de ankende parter, tok opp spørsmålet om hun hadde rett til senioruken da hun fylte 60 år. OUS svarte da at de mente at hun ikke hadde noen slik rett. Etter forhandlinger ble saken reist for Oslo tingrett hvor Oslo Universitetssykehus ble frifunnet. Saken ble deretter anket til Borgarting lagmannsrett.

Rettens bemerkninger

Lagmannsretten la vekt på at innføringen av senioruken var ment å ses i sammenheng med den lovfestede alminnelige feriefritiden, som på innføringstidspunktet var fire uker. Det var heller intet i forarbeidene til innføringen av senioruken som kunne tas til inntekt for at denne ekstra ferieuken var ment å skulle komme i tillegg til en avtalt feriefritid, som overoppfyller det lovgiver har ment var et tilstrekkelig vern for arbeidstakerne

Lagmannsretten kom derfor klart frem til at de ankende parter ikke kunne påberope seg ferieloven § 5(2) som grunnlag for en sjuende ferieuke. OUS ble derfor frifunnet.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater