Dom for usaklig oppsigelse

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
03/09/2018

Sammendrag

Saken gjaldt spørsmålet om oppsigelse av en kafémedarbeider var saklig, krav om oppreisningserstatning og krav om overtidsgodtgjørelse. Videre fremmet arbeidsgiver krav om at arbeidstaker uansett skulle fratre sin stilling.

Grunnlaget for oppsigelsen var:

  1. ulovlig fravær i to sammenhengende uker,
  2. for sent oppmøte ved flere tilfeller
  3. ansvarlig for et forsvunnet kassaoppgjør.

Retten fant det ikke grunnlaget for oppsigelsen sannsynliggjort. Oppsigelsen ble på denne bakgrunn kjent ugyldig og arbeidstaker tilkjent oppreisningserstatning. Arbeidsgiver ble ikke gitt medhold i krav om at arbeidstaker skulle fratre stillingen. Retten fant at overtidsarbeid var utført i forståelse med arbeidsgiver tilkjente kompensasjon for dette.

Dommen ble prosedert av advokat Fredrik L. Skyberg i Codex Advokat Oslo AS og presenteres som illustrasjon og oppdatering på rettsutviklingen i arbeidsrettssaker.

Alle arbeidsrettslige problemstillinger og tvister mellom to eller flere parter må håndteres individuelt og på riktig måte. Vurderinger knyttet til oppsigelse av daglig leder kan være komplekse og det vil regelmessig være en fordel å la seg bistå av advokat med omfattende arbeidsrettslig erfaring.

Vi er spesialister innen arbeidsrett og gir bistand over hele landet.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater