Ikke-rekrutteringsklausuler

I tilfeller hvor bedriften har behov for beskytte seg mot at tidligere ansatte forsøker å rekruttere tidligere kolleger, kan det være viktig å innta en ikke-rekrutteringsklausul i ansettelsesavtalen. Dette kan eventuelt gjøres i tillegg til en alminnelig konkurranseklausul eller kundeklausul.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
03/09/2018

Hva er en ikke-rekrutteringsklausul?

Ikke-rekrutteringsklausuler er betegnelsen på en konkurransebegrensende klausul som kan inntas i ansettelsesavtalen. Klausulen er gjerne formulert slik at den etter sin ordlyd forbyr den ansatte å søke å påvirke sine tidligere kolleger til å avslutte sitt arbeidsforhold med sin arbeidsgiver for å ta ansettelse hos arbeidstakerens nye arbeidsgiver eller selskap.

En litt annen form for ikke-rekrutteringsklausul kan også tenkes inngått næringsdrivende imellom. Etter innføring av egne reguleringer av konkurranseklausuler i arbeidsmiljøloven fra og med 1. januar 2016, er imidlertid bruken av slike klausuler langt på vei forbudt, og kun tillatt brukt ved virksomhetsoverdragelser.

Bruken av en ikke-rekrutteringsklausul

Mens en alminnelig konkurranseklausul ofte forbyr den ansatte å ta ansettelse i enkelte virksomheter eller jobbe i en viss bransje i et gitt geografisk område, og en kundeklausul er ment å hindre den ansatte å stjele kunder fra arbeidsgiveren, er ikke-rekrutteringsklausulen direkte rettet mot arbeidsgivers behov for at tidligere ansatte ikke tar med seg tidligere kolleger med til en ny arbeidsgiver.

Ressurssterke og kompetente arbeidstakere vil ofte ha et godt forhold til sine kolleger, samt nyte respekt hos disse. I tillegg har de i mange tilfeller gode relasjoner til sine kolleger etter et lengre kollegialt forhold. De står sånn sett ofte med et svært gunstig utgangspunkt, dersom de skulle bli oppfordret av sin nye arbeidsgiver å forsøke å rekruttere tidligere kolleger. På denne måten står den tidligere arbeidsgiver i en slik situasjon i fare for å miste flere gode arbeidstakere i løpet av kort tid. Dette kan unngås ved rett bruk av ikke-rekrutteringsklausuler.

Et bakdel knyttet til bruk av alminnelige konkurranseklausuler, er at det blant annet stilles krav om at den tidligere ansatte mottar godtgjørelse fra arbeidsgiver så lenge karanteneperioden løper. En ikke-rekrutteringsklausul vil imidlertid kunne gi arbeidsgiver god beskyttelse, uten at det stilles slike krav. Samtidig vil den sjelden medføre noen stor begrensning av arbeidstakerens muligheter til å ta nytt arbeidm og følgelig er risikoen for at en slik klausul skal bli overprøvd og kjent ugyldig av domstolene stort sett kun teoretisk.

Skreddersydd klausul

I likhet med alminnelige konkurranseklausuler og kundeklausuler, er det ofte lite hensiktsmessig å benytte en standardisert formulering helt ukritisk. Man risikerer da at klausulen ikke treffer slik den var tiltenkt. Det er således svært viktig at klausulens formulering er spesielt tilpasset det enkelte ansettelsesforhold, og at man får kyndig bistand til å utforme en skreddersydd formulering.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater