Lovforslag - konkurransebegrensende klausuler i arbeidsforhold

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
03/09/2018

For å sikre seg mot fremtidig konkurranse fra en tidligere arbeidstaker, hender det at det tas inn konkurransebegrensende klausuler i arbeidsavtalen. Partene i arbeidsavtalen står fritt i avtale klausuler som har til formål å hindre fremtidig konkurranse, men det blir likevel ofte spørsmål om klausulenes gyldighet etter at arbeidstaker har fratrådt sin stilling. Bakgrunnen er arbeidstaker ønsker å utnytte sin kompetanse maksimalt samtidig som arbeidsgiver ønsker å beskytte sin posisjon. I praksis er det tre typer av like konkurrransebegrensende klausuler:

1. Konkurranseklausuler

Denne klausulen vil ha til formål å begrense arbeidstakers mulighet til å drive en bestemt type virksomhet eller ta ansettelse hos konkurrerende virksomhet. Avtaler om konkurranseklausuler i arbeidsforhold reguleres av avtaleloven § 38. Slike klausuler vil i utgangspunktet være gyldige dersom de ikke urimelig innskrenker adgangen til erverv eller går lenger enn nødvendig for å verne mot konkurranse. Gyldigheten vil ofte bero på klausulens varighet, dens geografiske område, arbeidstakers mulighet til å skaffe seg arbeid og om det ytes vederlag til arbeidstaker.

2. Kundeklausuler

En kundeklausul vil ha til formål å begrense arbeidstakerens adgang til å kontakte, utføre arbeid for eller ta ansettelse hos arbeidsgiverens kunder. Det er antatt at avtaleloven § 38 ikke gjelder for såkalte kundeklausuler og dermed er det ingen lovgivning som konkret regulerer disse klausulene.

3. Ikke-rekrutteringsklausuler

Dette kan dels være en avtale som begrenser arbeidstakers adgang til å bidra til eller medvirke til at andre arbeidstakere avslutter dine ansettelsesforhold hos avtalemotparten, og dels avtaler mellom to virksomheter om ikke å ansette eller forsøke å ansette hverandres ansatte. Ikke-rekrutteringsklausuler faller utenfor rammen av avtaleloven § 38.

Arbeidsdepartementet har sendt på høring forslag til nye regler om konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold som foreslås inntatt i et nytt kapittel i arbeidsmiljøloven. Adgangen til å inngå konkurranseklausuler foreslås innstrammet, idet det nå foreslås krav til det må foreligge særlige grunner for å inngå avtale om konkurranseklausul, det foreslås krav til skriftlighet og at det må ytes vederlag til arbeidstaker. Videre foreslås en maksimaltid på ett år regnet fra utløpet av oppsigelsestiden.

For kundeklausuler foreslås omtrent de samme reglene som for konkurranseklausuler.

For ikke-rekrutteringsklausuler foreslås det ikke å regulere dette mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, men det foreslås en adgang til å avtale dette mellom to virksomheter.

Både alle typer klausuler foreslås at de ikke vil være gyldige ved oppsigelse på grunn av omorganisering, nedbemanning eller lignede.

Det foreslås at dersom arbeidsgiver ikke overholder vilkårene i avtalen, vil virkningen være at den aktuelle klausulen faller bort i sin helhet. Derimot foreslås ingen regler om konsekvensene av at arbeidstaker bryter slike klausuler.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater