Forholdet mellom en konkurranseklausul og alminnelig lojalitetsplikt

Topp Banner 800x391 last ned i jpg 1

Arbeidstaker har en lojalitetsplikt overfor arbeidsgiver også etter at arbeidsforholdet er avsluttet. Lojalitetsplikten forsterkes dersom det er inngått avtale om konkurranseklausul.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
01/11/2018

Alle arbeidstakere har en lojalitetsplikt overfor sin arbeidsgiver og denne gjelder så lenge ansettelsesforholdet består. Det er imidlertid en alminnelig oppfatning om at lojalitetsplikten også i en viss utstrekning består etter at arbeidsforholdet er opphørt. Utgangspunktet er imidlertid at en arbeidstaker har rett til å ta arbeid i en konkurrerende bedrift etter at arbeidsforholdet er oppført. Dersom arbeidsgiver ønsker å sikre seg mot at arbeidstakeren enten starter opp en konkurrerende bedrift, eller tar arbeid i en konkurrerende bedrift, må arbeidstakeren signere på en konkurranseklausul.

Lojalitetsplikt

Lojalitetsplikten arbeidstakeren har overfor sin arbeidsgiver følger av den enkeltes arbeidsavtale og av den styringsretten arbeidsgiver har overfor sine ansatte og av rettspraksis. Lojalitetsplikten medfører blant annet at arbeidstaker har en plikt til å følge arbeidsgivers ordre og følge gjeldende instruks på arbeidsplassen.

I lojalitetsplikten ligger også det at man forplikter seg til å ivareta arbeidsgivers interesse på i og utenfor arbeidstiden. Videre legger lojalitetsplikten begrensninger på arbeidstakers adgang til å ta arbeid i andre virksomheter under ansettelsesforholdet uten arbeidsgivers samtykke. I tillegg legger den visse begrensninger på arbeidstakers adgang til å planlegge konkurrerende virksomhet i ansettelsestiden. Dette gjelder altså så lenge arbeidsforholdet består slik at en arbeidstaker har i utgangspunktet anledning til å si opp sin stilling, for deretter å starte en konkurrerende virksomhet etter oppsigelsestidens utløp.

Konkurranseklausul

For at arbeidsgiver skal kunne nekte arbeidstakeren å arbeide i, eller starte en konkurrerende bedrift, må det være inngått en særskilt konkurranseklausul med arbeidstakeren. Denne konkurranseklausulen forlenger således deler av den lojalitetsplikten som gjelder under ansettelsesforholdet. Formålet med en slik konkurranseklausul er å forhindre at en arbeidstaker benytter seg av opplysninger og bedriftshemmeligheter fra tidligere arbeidsgiver hos en konkurrerende bedrift. Konkurranseklausul skal således begrense arbeidstakerens muligheter til å benytte sin faglige kunnskaper eller spesielle bransjeinnsikt etter ansettelsesforholdets slutt. Det er i utgangspunkt adgang til å inngå slike konkurranseklausuler med de ansatte, men arbeidsmiljøloven § 14a-1 setter flere vilkår for en slik klausuls gyldighet:

- For det første kan ikke konkurranseklausul gå lenger enn det som er nødvendig for å ivareta arbeidsgivers særlige behov for vern mot konkurranse, og klausulen kan ikke i noe tilfelle gjelde lenger enn ett år fra opphør av arbeidsforholdet.

- For det andre må konkurranseklausul må inngås skriftlig.

- For det tredje forutsettes det at arbeidsgiver, senest fire uker etter at oppsigelse er meddelt eller arbeidstaker skriftlig ber om det, gir en arbeidstaker en skriftlig tilbakemelding på om og i hvilken utstrekning konkurranseklausulen gjøres gjeldende.

- Videre vil konkurranseklausulen bortfalle ved oppsigelse fra arbeidsgivers side, med mindre oppsigelsen er saklig begrunnet i arbeidstakers forhold. Det samme gjelder dersom arbeidsgiver på grunn av mislighold av forpliktelser i arbeidsforholdet har gitt arbeidstaker rimelig grunn til å avslutte arbeidsforholdet.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater