Skreddersydde konkurranseklausuler

En konkuranseklausul er en avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver som begrenser arbeidstakerens adgang til å starte, drive eller delta i annen virksomhet eller tiltre stilling hos en annen arbeidsgiver etter arbeidsforholdets avslutning. Det finnes imidlertid en del begrensninger og vilkår for når, hvordan og hvor lenge en slik klausul kan gjøres gjeldende.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
09/08/2017

Vilkår for konkurranseklausuler

For at en konkurranseklausul skal være gyldig må den være begrunnet i arbeidsgiverens særlige behov for vern mot konkurranse.

Arbeidsgiveren må også kunne redegjøre for et slikt behov og vise konkret til hvorfor bedriften må vernes mot konkurranse. Videre må en slik klausul være skriftlig og den kan ikke gjøres gjeldende for mer enn et år etter opphør av arbeidsforholdet. Normalt inntas klausulen i selve arbeidsavtalen.

Gjøres en konkurranseklausul gjeldende må arbeidsgiveren også betale en kompensasjon til arbeidsgiveren. Kompensasjonen skal tilsvare 100 % av arbeidstakerens arbeidsvederlag oppad begrenset til 8 G, og deretter minst 70 % av arbeidsvederlaget. Begrensningene er lovfestet og fremkommer av arbeidsmiljøloven kapittel14 A.

I tillegg til rene konkurranseklausuler finnes det også kundeklausuler. En slik klausul er en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som begrenser arbeidstakerens adgang til å kontakte arbeidsgivers kunder etter arbeidsforholdets opphør.

Individuelle avtaler

Når arbeidsgiver skal utforme en konkuranseklausul er det viktig at avtalen er presis og individuell. Tidspunkt for avtaleinngåelsen samt geografiske begrensinger er punkter som bør fremgå av avtalen. Grunnen til dette er at en konkuranseklausul lettere vil kunne settes til side dersom den inneholder store, geografiske begrensninger.

I forbindelse med tidspunktet for den inngåtte klausulen kan det være hensiktsmessig at dette fremkommer tydelig, slik at begge parter vet når den ble inngått. Er avtalen inngått lenge før fratredelsestidspunktet kan mye ha forandret seg slik at en da bør vurdere hvorvidt det skal foretas endringer.

Av konkurranseklausulen bør det også fremkomme hva avtalen skal verne. Er det eksempelvis bedriftens kundekrets eller bedriftens forretningshemmeligheter som har behov for vern, bør dette skrives inn i avtalen med en begrunnelse for hvorfor.

Som det fremkommer over må en konkuranseklausul være begrunnet i arbeidsgivers særlige behov for beskyttelse mot konkurranse. Et slikt behov vil ofte bero på en individuell vurdering og, det er viktig at behovet for beskyttelse og de begrensninger en slik klausul oppstiller for arbeidstaker står i forhold til hverandre.

Bistand fra advokat

Dersom du som arbeidsgiver skal utarbeide en konkuranseklausul til en av dine ansatte, eller du som arbeidstaker har blitt forelagt en slik klausul, er det viktig at dine interesser blir ivaretatt. Det vil derfor ofte være lønnsomt å få bistand fra advokat med spesialisering i arbeidsrett tidlig i prosessen. Hos Codex Advokat Oslo vil vi gi problemstillingen prioritet og sørge for at saken håndteres korrekt.

Les mer om konkurranseklausuler på vår hovedside om emnet.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater