• Hovedside>
  • Lover>
  • Arbeidsmiljøloven § 14-12: Adgangen til innleie fra bemanningsforetak

Arbeidsmiljøloven § 14-12: Adgangen til innleie fra bemanningsforetak

Arbeidsmiljøloven kap 14 regulerer bl.a. adgangen til innleie fra bemanningsforetak og andre foretak, og regler om lønns- og arbeidsvilkår ved slik innleie.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
04/04/2023

Fra og med 1. april 2023 ble det foretatt vesentlig innstramninger i arbeidsmiljølovens regler om innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak. Adgangen til å leie inn arbeidskraft fra bemanningsforetak er regulert av arbeidsmiljøloven § 14-12. Fra og med 1. april 2022 lyder bestemmelsen slik:

"§ 14-12.Innleie fra virksomhet som har til formål å drive utleie (bemanningsforetak)

(1) Innleie av arbeidstaker fra virksomhet som har til formål å drive utleie, er tillatt i samme utstrekning som det kan avtales midlertidig ansettelse etter § 14-9 første ledd bokstav b til e.

(2) I virksomhet som er bundet av tariffavtale kan arbeidsgiver og tillitsvalgte som til sammen representerer et flertall av den arbeidstakerkategori innleien gjelder, inngå skriftlig avtale om tidsbegrenset innleie uten hinder av det som er bestemt i første ledd. Virksomheten skal på forespørsel fra Arbeidstilsynet fremlegge dokumentasjon på at den er bundet av tariffavtale og at det er inngått avtale med de tillitsvalgte som nevnt i første punktum.

(3) Arbeidsgiver skal minst én gang pr. år drøfte bruken av innleid arbeidskraft etter første og andre ledd, herunder praktiseringen av kravet om likebehandling, med de tillitsvalgte.

(4) Arbeidstaker som har vært sammenhengende innleid etter denne paragraf i mer enn tre år, har rett til fast ansettelse hos innleier slik at reglene om oppsigelse av arbeidsforhold kommer til anvendelse. Ved beregningen skal det ikke gjøres fradrag for arbeidstakers fravær.

(5) Ved vurderingen av om en oppdragsavtale mellom to virksomheter innebærer innleie, skal det særlig legges vekt på om oppdragsgiver har ledelsen av arbeidet og ansvar for resultatet. Andre relevante forhold er blant annet om det i hovedsak skal leveres arbeidskraft, om arbeidet skjer i nær tilknytning til oppdragsgivers virksomhet, om arbeidet dekker et vedvarende arbeidskraftbehov hos oppdragsgiver og om arbeidet skjer innenfor oppdragsgivers kjerne- eller hovedaktivitet.

(6) Departementet kan i forskrift forby innleie av visse arbeidstakergrupper eller på visse områder når viktige samfunnshensyn tilsier det.

(7) Departementet kan i forskrift gi regler om tidsbegrenset innleie av helsepersonell for å sikre forsvarlig drift av helse- og omsorgstjenesten, og om tidsbegrenset innleie av spesialkompetanse, som avviker fra bestemmelsen i første ledd


Strengere vilkår ved innleie av arbeidskraft

Fra og med 1. april 2023 kan innleie skje dersom vilkårene for midlertidig ansettelse i lovens § 14-9 (1) bokstav b til e er oppfylt. Dette innebærer at det ikke lenger vil være adgang til å leie inn arbeidskraft fra bemanningsforetak ved arbeid av midlertidig karakter etter § 14-9 (1) bokstav a. Virksomheten vil fortsatt kunne leie inn arbeidskraft i de tilfeller hvor det er tale om et vikariat, altså at arbeidstakeren skal arbeide i stede for en annen.

Det er gjort to unntak i egen forskrift om innleie av bemanningsforetak fra dette nye utgangspunktet om innleie fra bemanningsforetak. Hovedtrekkene i unntaksbestemmelsene er følgende:

  • Det er adgang til å leie inn helsepersonell for å sikre drift av helse- og omsorgstjenesten når arbeidet er av midlertidig karakter. Det betyr at det er tillatt å inngå avtale om midlertidig ansettelse etter § 14-9 (1) bokstav a
  • Innleie av arbeidstakere med spesialkompetanse som skal utføre rådgivnings- og konsulenttjeneste i klart avgrenset prosjekt

Etter § 14-12 (2) vil det fortsatt være adgang til å inngå lokale avtaler om utvidet adgang til innleie. Forutsetningen for å foreta innleie etter denne bestemmelsen er at virksomheten er bundet av tariffavtale med fagforening med innstillingsrett, og at avalen inngås med de tillitsvalgte som representerer et flertall av den arbeidstakerkategori innleier gjelder. Merk at avtalen som inngås må være tidsbegrenset og skriftlig.

Plikten til å drøfte bruken av innleid arbeidskraft etter § 14-12 (3) med egne ansatte er en ordensregel, i den forstand at eksisterende innleie ikke blir ulovlig i mangel på slik drøfting. Det er imidlertid ingen grunn til å unndra seg slike drøftelser rundt virksomhetens bruk av innleide og deres lønns- og arbeidsvilkår. Tvert i mot anbefaler vi en aktiv dialog med virksomhetens egne tillitsvalgte om dette, også for å avklare muligheten til å komme frem til enighet om et riktig omfang i en avtale med de tillitsvalgte iht. den anbefalte unntaksmuligheten i § 14-12 (2).

Rett til fast ansettelse etter tre år

Fra og med 1. april 2023 skal arbeidstaker som har vært sammenhengende innleid etter § 14-12 i mer enn tre år, ha rett til fast ansettelse hos innleier. Dette gjelder uavhengig av hva som er grunnlaget for innleien. I forbindelse med lovendringene er det også inntatt en presisering i lovteksten om at det ikke skal gjøres fradrag for arbeidstakers fravær ved beregningen av sammenhengende ansettelsestid. Dette gjelder fravær grunnet for eksempel avtale- eller lovbestemt permisjon, ferie eller sykefravær. I motsetning til tidligere får treårsbegrensningen også anvendelse hvor innleie skjer etter avtale med egne tillitsvalgte etter § 14-12 (2).

I forbindelse med lovendringen som trådte i kraft 1. april 2023, ble det tilføyd et nytt femte ledd som inneholder en egen definisjon av hva som menes med innleie av arbeidskraft. Det følger nå direkte av lovteksten at det ved vurderingen av om det foreligger innleie av arbeidskraft skal særlig sees hen til hvorvidt oppdragsgiver har ledelsen av arbeidet og ansvaret for resultatet. Selv om disse to momentene er de mest sentrale momentene i vurderingen, angir bestemmelsen andre momenter som kan være relevante. Dette er blant annet om det i hovedsak skal leveres arbeidskraft, og om arbeidet skjer i nær tilknytning til oppdragsgivers virksomhet. Bestemmelsen gir ikke en uttømmende oversikt over hva som er relevante momenter, og det må foretas en konkret helhetsvurdering av det konkrete oppdragsforholdet. Hvilken relevans og vekt momentene vil ha, vil blant annet bero på hvordan det aktuelle oppdragsforholdet er organisert.

Les mer om: Innleie av arbeidskraft

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater