• Hovedside>
 • Lover>
 • Arbeidsmiljøloven § 14-3: Fortrinnsrett for deltidsansatte

Arbeidsmiljøloven § 14-3: Fortrinnsrett for deltidsansatte

En mann med tørkle står i kassen på en kafe. Foto

Deltidsansatte har i henhold til arbeidsmiljøloven § 14-3 fortrinnsrett til utvidet stilling dersom det er ledige stillinger. Men hvilke vilkår, plikter og rettigheter har deltidsansatte i forbindelse med fortrinnsretten til utvidet stilling, og hva kreves for å kunne gjøre krav på denne rettigheten?

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
05/05/2023

Bestemmelsene i § 14-3

(1)

Deltidsansatte har fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse i virksomheten.

(2)

Fortrinnsretten er betinget av at arbeidstaker er kvalifisert for stillingen og at utøvelse av fortrinnsretten ikke vil innebære vesentlige ulemper for virksomheten.

(3)

Før arbeidsgiver fatter beslutning om ansettelse i stilling som arbeidstaker krever fortrinnsrett til, skal spørsmålet så langt det er praktisk mulig drøftes med arbeidstaker, med mindre arbeidstaker selv ikke ønsker det.

(4)

Fortrinnsrett etter § 14-2, med unntak av § 14-2 andre ledd første punktum, går foran fortrinnsrett for deltidsansatte.

(5)

Tvist om fortrinnsrett for deltidsansatte etter § 14-3 avgjøres av tvisteløsningsnemnda, jf. § 17-2.

Hva menes med fortrinnsrett for deltidsansatte?

Fortrinnsrett er retten til å bli tildelt en stilling fremfor andre søkere.

Med deltidsansatt menes her en person som har avtalt arbeidstid som er lavere enn normal arbeidstid i vedkommende yrke eller bransje.

Formålet med bestemmelsen er å motvirke undersysselsetting.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår deg i alle spørsmål du måtte ha knyttet til fortrinnsrett for deltidsansatte.

Bestemmelsen gir deltidsansatte rett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse i virksomheten.

Hvordan fungerer fortrinnsretten?

 1. Deltidsansatte har fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse i virksomheten. Fortrinnsretten kan også gjelde en del av en stilling.
 2. Fortrinnsretten er betinget av at arbeidstaker er kvalifisert for stillingen og at utøvelse av fortrinnsretten ikke vil innebære vesentlige ulemper for virksomheten.
 3. Før arbeidsgiver fatter beslutning om ansettelse i stilling som arbeidstaker krever fortrinnsrett til, skal spørsmålet så langt det er praktisk mulig drøftes med arbeidstaker, med mindre arbeidstaker selv ikke ønsker det.
 4. Fortrinnsrett etter § 14-2, med unntak av § 14-2 andre ledd første punktum, går foran fortrinnsrett for deltidsansatte.
 5. Tvist om fortrinnsrett for deltidsansatte etter § 14-3 avgjøres av tvisteløsningsnemnda, jf. § 17-2.

Hvilke vilkår må være oppfylt?

Arbeidstaker må være kvalifisert

En forutsetning for at arbeidstakeren har fortrinnsrett er at den deltidsansatte er kvalifisert for stillingen. Begrepet "kvalifisert" skal tillegges det samme innholdet som etter arbeidsmiljøloven § 14-2.

Ved vurderingen av hvorvidt arbeidstaker er å anse som kvalifisert, kan det tas hensyn til faglig og personlige forutsetninger.

Det stilles krav til at man innehar de kvalifikasjoner som er nødvendig for stillingen, og det kan ikke stilles noe høyere krav enn det som må anses som gjennomsnittlig for den aktuelle stillingen.

Vesentlige ulemper for virksomheten

Videre er fortrinnsretten betinget av at utøvelsen av fortrinnsretten ikke innebærer "vesentlige ulemper" for virksomheten.

Hva som utgjør en "vesentlig ulempe" for virksomheten beror på en konkret vurdering av utslagene en utøvelse av fortrinnsretten vil medføre for virksomheten. Det er ikke tilstrekkelig å påberope en generell ulempe. Som ordlyden tilsier må ulempen være "vesentlig", og det er kun kvalifiserte ulemper som kan begrunne unntak fra fortrinnsretten.

Blant annet kan ikke deltidsansatte selv velge en andel av den utlyste stillingen, og må godta den utlyste stillingen som helhet. Dette er slått fast av Høyesterett.

Dette er ikke til hinder for at arbeidsgiveren og arbeidstakeren sammen avtaler en løsning om utvidet stilling.

Dersom det er viktig for virksomheten å ha flere ansatte for å unngå brudd på lovens bestemmelser om arbeidstid, helgearbeid og ukentlig hvile, vil fortrinnsretten utgjøre en vesentlig ulempe.

På den annen side taler nemndas praksis for at behovet for fleksibilitet av hensyn til ekstravakter og merarbeid ikke utgjør en vesentlig ulempe.

Dersom det ikke medfører problemer med å kombinere den eksisterende stillingen med den utlyste stillingen, vil den deltidsansatte kunne utøve fortrinnsretten.

Drøftelsesplikt for arbeidsgiver

Etter tredje ledd må du som arbeidsgiveren drøfte ansettelsesbeslutningen med arbeidstakere som gjør gjeldende fortrinnsrett forut for ansettelsen.

Arbeidsgivers plikt til å drøfte saken med arbeidstaker skal tolkes strengt, og skal gjennomføres så langt det er praktisks mulig, med mindre arbeidstaker selv ikke ønsker det.

Samtidig gir ikke bestemmelsen føringer når det hvordan drøftelsene skal utføres, noe som gir arbeidsgiver stor frihet til hvordan drøftelsesplikten løses.

Det er lagt til grunn at et slikt møte som utgangspunkt skal foregå som individuelle drøftinger, og kan gjennomføres på telefon eller video med den aktuelle arbeidstakeren.

Hvem skal prioriteres?

Bestemmelsens fjerde ledd angir hvem som skal prioriteres dersom det er flere fortrinnsberettigede til en stilling.

Arbeidstakere som har alminnelig fortrinnsrett grunnet virksomhetens forhold etter arbeidsmiljøloven § 14-2 skal prioriteres foran deltidsansatte med fortrinnsrett.

Dette gjelder med unntak av arbeidstakere ansatt på vikariat etter § 14-9 første ledd bokstav b.

Arbeidsmiljøloven regulerer ikke de tilfellene der flere deltidsansatte gjør fortrinnsrett gjeldende. Dersom ansettelsen foregår i kommunal eller statlig sektor, vil kvalifikasjonsprinsippet komme til anvendelse.

Det betyr at den mest kvalifiserte søkeren skal velges til stillingen.

Formelle krav som stilles i utlysningsteksten vil inngå i vurderingen av hvem som er kvalifisert til stillingen, men arbeidserfaring og andre egenskaper kan også tillegges vekt.

I privat sektor står arbeidsgiveren fritt til å velge hvem som skal tre inn i stillingen, så lenge ikke valget er i strid med diskrimineringslovgivningen eller særbestemmelser i tariffavtaler.

Hvordan avgjørest tvister?

Ved tvist om brudd på fortrinnsrett kan saken bringes inn for Tvisteløsningsnemnda.

Fristen for å bringe inn saken for Tvisteløsningsnemnda er kort - 4 uker fra arbeidstakeren mottar avslag på utvidet stilling.

Det er ingen formkrav til avslaget på søknaden.

Det er tilstrekkelig at arbeidsgiveren orienterer arbeidstakeren om avslaget muntlig, så lenge arbeidstakeren burde forstått at søknaden er avslått. En meddelelse om at en annen er tilsatt er å anse som et avslag.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Marte

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
 • Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
 • Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

 • Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
 • Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
 • Du vil få svar på alle dine spørsmål om arbeidsrett.
 • Dine interesser vil bli ivaretatt.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi har bred erfaring innenfor arbeidsrettslige problemstillinger.
 • Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
 • Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår deg som enten arbeidsgiver eller arbeidstaker, i prosesser for domstolene, i forhandlinger og ved behov for rene rådgivningstjenester.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater