Arbeidsmiljøloven § 14-10: Åremål

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
14/07/2018

Adgangen til midlertidige ansettelser på åremål er regulert i § 14-10. Der heter det:

§ 14-10.Åremål

(1) Øverste leder i en virksomhet kan ansettes på åremål.

(2) Ansettelse på åremål kan avtales når dette anses nødvendig som følge av overenskomst med fremmed stat eller internasjonal organisasjon.

Lovgivningen definerer ikke begrepet åremål, men lovens forarbeider fastslår at dette omfatter ansettelsesavtaler inngått for et bestemt tidsrom (midlertidig ansettelse). Åremål gjelder imidlertid ofte ordinære stillinger som fyller et permanent arbeidskraftbehov. Begrepet åremål brukes i loven for å skille denne type midlertidige ansettelser i permanente stillinger fra andre typer midlertidige ansettelser iht. lovens § 14-9.

Etter første ledd kan virksomhetens øverste leder ansettes på åremål. Dette gjelder både i store og små virksomheter. Vanligvis er det bare en øverste leder. Det er ikke umulig med flere, men bare i de tilfeller der flere ledere deler den øverste lederstillingen vil det være aktuelt med flere ledere på åremålskontrakter.

Muligheten til oppsigelse i åremålsperioden beror på hva som er avtalt om dette. Dersom ikke annet er avtalt, vil det normale være at en åremålskontrakt kan sies opp av arbeidsgiveren i åremålsperioden hvis det er saklig grunn for det. De ordinære oppsigelsesfristene vil i så fall gjelde dersom ikke annet er avtalt.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater